Reportáž z výročního zasedání jednoho z agilních mšenských spolků 1

   V neděli 28. listopadu se konalo první výroční hodnotící zasedání v historii mšenského baráčnictva, vedené ženou. Na loňském výročním zasedání byla totiž zvolena rychtářkou tetička Marie Červinková. Přípravy na letošní baráčnické setkání proběhly tradičně ve znamení příprav dobrot na slavnostní stůl.

   Samotné zasedání bylo zahájeno ve 13,20 h poklepem práva a zapálením svící. Rychtářka přivítala hosty z vedlejších baráčnických obcí: Mnichova Hradiště, Kosmonos, Mladé Boleslavi (Staroptácká), Března a souseda Hlaváčka z V. župy. Z dalších hostů jmenujme p. Marii Štráchalovou, starostku města Mšena, p. Čecha z Kadlína (zahrádkáři) a p. Karla Horňáka, redaktora Mšenských novin. Velice nás překvapil, že přišel mezi nás, a dokonce s fotoaparátem jako reportér.
2
   Následovalo vystoupení souseda Tvrdého. Minutou ticha a povstáním jsme vzpomněli na sousedy Jaroslava Černého a Františka Dubského, místorychtáře Jiřího Říhu a tetičku Marii Šimonkovou.

   Milé bylo vystoupení dětí ze Základní umělecké školy ve Mšeně, které nám připravily za vedení učitelek Veroniky Skopcové a Jaroslavy Matúškové. Byl to vlastně malý koncert. Nejmladší z dětí – Tomášek Píč – podal pěkný výkon s písničkou „Ovčáci čtveráci“ v moderním pojetí. Vystoupení dětí se nám moc líbilo a všem jim děkujeme za hezký zážitek.
3
   Dále jsme pozorně vyslechli souseda Tvrdého, našeho vzdělavatele, který přednesl zprávu spíše politického zaměření. Hovořil o volbách, straně důchodců apod. Následovala obsáhlá zpráva tetičky Říhové. Informovala v ní o všech akcích, kterých jsme se po celý rok účastnili. Začínala otevřením Domova seniorů s účastí našich členek a končila výročním zasedáním 23. října v Nepřevázce. Tetička Medvecová, naše berní, pro kterou bylo toto zasedání premiérové, mluvila ve své zprávě o finančních záležitostech. Od slídilek, což v překladu znamená kontrolorky nebo revizorky, jí bylo uděleno absolutorium. Tuto zprávu přednesla tetička Němcová. 
4
   Zpráva rychtářky začínala nevesele. Vzpomněla čtyř členů, kteří opustili naše řady. Nejvíce naši obec zasáhl nenadálý odchod místorychtáře Jiřího Říhy, který již od začátku vstupu do spolku stál v čele s rychtářem Házou a po jeho smrti jej zastupoval. Vozil nás svým autem na různá zasedání i kulturní akce. Moc nám chybí. Rychtářka dále poděkovala za práci tetičce Říhové, Medvecové a Vejvodové. Hovořila též o spolupráci se zahrádkáři, s nimiž každoročně pořádáme zájezdy, a rovněž oznámila, že již máme vlastní internetovou stránku mezi spolky našeho města.

   Na tomto zasedání byli přijati tři noví členové – tetička Jaroslava Valentová, soused Jaroslav Živný a soused Josef Měšťák. Pantatínek soused Beneš zhodnotil činnosti obce kladně a všem poděkoval za práci. Syndička Říhová poděkovala rychtářce za obětavou práci a za bezvadné vedení jejího prvního výročního zasedání. 
5
   Ve zdravicích hostů nám všichni přáli hodně úspěchů v další práci. Paní starostka Štráchalová doslova řekla: „Říkáte, že vás je málo, ale vždyť vy jste všude!“ Též nám poděkovala za práci a pozvala nás k zapojení v dalších aktivitách města. Soused Hlaváček z V. župy nás ve své zprávě informoval o některých akcích v příštím roce a popřál hodně úspěchů v baráčnické práci. Syndička přečetla plán práce na příští rok. Dále byla schválena kontribuce, výše členského příspěvku činí i nadále 25 Kč ročně.

   Nakonec panímaminka Medvecová poděkovala tetičkám za upečení sladkostí pro členy, kterých bylo na konci listopadu celkem 48. Z nich se schůze účastnila víc než polovina a 14 hostů. Zasedání bylo zakončeno trojím poklepem práva. Poté se podávalo občerstvení. 

   Touto cestou chceme poděkovat za vzornou obsuhu a poskytnutí zázemí pro naši práci p. Blance Živné, vedoucí hotelu Zlatý lev, i ostatnímu personálu.

   Na závěr vzkaz pro mšenské občany: Pokud byste měli chuť vstoupit do našich řad, nebo se zúčastnit některých našich akcí, rádi vás uvítáme.


Marie Říhová, syndička Obce baráčníků, foto: Karel Horňák