Postřehy z veřejného zasedání městského zastupitelstva dne 18. 10. 2004 

Zahájení: 18.05 h. Přítomni: M. Štráchalová, J. Švecová, Mgr. D. Dvořáková, Sv. Houserek, V. Hájek, P. Vidman, Vlast. Líbal, Mgr. Vl. Wasyliw, Fr. Dvořák. Omluveni: P. Živec, ing. J. Fanta. Zapisovatelka: J. Maksimová. Návrhová komise: Dvořák, Dvořáková. Ověřovatelé zápisu: Hájek, Houserek. Paní starostka provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání. ŠVECOVÁ – navrhuje doplnit bod žádosti občanů o žádost pana Beera o přehodnocení jeho nájemní smlouvy v domě čp. 38 na dobu neurčitou; WASYLIW – navrhuje doplnit bod žádosti občanů a spolků o žádost plochodrážního klubu – jednohlasně schváleno.

Žádosti občanů a spolků
   * Manželé Jašovi a Průchovi žádají o pokácení akátů na p. č. 40/3 v k. ú. Skramouš, které ohrožují jejich nemovitosti. Na pokácení stromů byly podány tři nabídky: fa Martin Hnilica, fa Jiří Guttenberg a fa Josef Doubrava; DVOŘÁK – navrhuje vybrat firmu s nejpříznivější cenou a ve smlouvě uvést, že za případné škody ručí provádějící firma. Návrh na usnesení: z nabídky tří firem na pokácení akátů na p.p.č. 40/3 v k.ú. Skramouš vybrat firmu Josef Doubrava, Nosálov, část Příbohy. Cena nabídky je 18 800 Kč. Ve smlouvě uvést, že případné škody na majetku vlastníků okolních nemovitostí hradí provádějící firma. Hlasování: schváleno jednohlasně.
  
   * Pan Miroslav Šnýdl žádá zastupitele města o přešetření zákonnosti stavby skladových prostor a přístřešku na karavan na pozemku č. 434/14 v k. ú. Mšeno; STAROSTKA – upozorňuje zastupitele, že toto není v kompetenci zastupitelstva, a připomíná zápis dohlídky MVČR. Návrh na usnesení: neřešit žádost p. Šnýdla o přešetření zákonnosti stavby na p. č. 434/14 v k. ú. Mšeno vzhledem k tomu, že toto není v kompetenci zastupitelstva. Zaslat p. Šnýdlovi část zápisu dohlídky MVČR o kontrole a jeho závěrech v této záležitosti s doporučením, pokud má pocit křivdy, obrátit se na soud. Hlasování: schváleno jednohlasně.

   * Ředitelka domova seniorů žádá o finanční výpomoc poskytnutím půjčky z rozpočtu města ve výši 500 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na úhradu elektrické energie, vodného a stočného, plynu a potravin. Návrh na usnesení: schválit mimořádné rozpočtové opatření v poskytnutí bezúročné půjčky Domovu seniorů Mšeno na provoz ve výši 500 tis. Kč s tím, že půjčka bude vrácena ihned po dořešení financování provozu DS. Hlasování: schváleno jednohlasně.

   * Krajský úřad Středočeského kraje a ČSAD Střední Čechy žádají o zřízení zastávky u ZŠ pro velký autobus. Navrhují tuto zastávku zřídit v ulici U školy; DVOŘÁKOVÁ – upozorňuje na špatný stav komunikací v ulicích U Školy, Na Klůčku a Havlíčkova; HOUSEREK – z hlediska bezpečnosti dětí by bylo zřízení zastávky v ul. U Školy vhodné, navrhuje souhlasit s návrhem zřízení této autobusové zastávky s podmínkou opravy komunikací. Návrh na usnesení: zřídit autobusovou zastávku v ulici U Školy za podmínky předchozí opravy komunikace Havlíčkova, U školy, Na Klůčku. Tuto opravu budou financovat provozovatelé autobusů. Hlasování: schváleno jednohlasně. 

   * Pan Štefan Stoklas nabízí zřídit věcné břemeno pro umístění rozvodného zařízení pro veřejné osvětlení na domě čp. 24 ve Skramouši. Návrh na usnesení: přijmout nabídku p. Stoklase na zřízení bezúplatného věcného břemene umístění rozvodného zařízení pro veřejné osvětlení na domě čp. 24 ve Skramouši. Hlasování: schváleno jednohlasně. 

   * Navýšení ceny opravy fasády ZŠ celkem o 199 843 Kč. Navýšení je způsobeno: a) změnou sazby DPH z 5% na 19 %, b) provedenými vícepracemi firmou Šikner podle dodatku smlouvy. Jedná se o nátěry klempířských konstrukcí střechy, které byly vyměněny při poslední rekonstrukci střechy, ale nebyl na nich proveden nátěr. V době zadávání zakázky nebyly tyto konstrukce přístupné, cena víceprací je 68 924 Kč + DPH; STAROSTKA – navrhuje schválit navýšení ceny opravy fasády ZŠ o 199 843 Kč; DVOŘÁK – upozorňuje na další náklady po revizi hromosvodů; STAROSTKA – nefunkčnost hromosvodů není způsobena opravou fasády, ale jsou to opravy, které vyplynuly z pravidelné revize hromosvodů, provedené v březnu 2004. Návrh na usnesení: schválit navýšení ceny opravy fasády ZŠ Mšeno firmou Šikner o 199 843 Kč. Hlasování: schváleno jednohlasně.

   * Pan Martin Beer žádá o přehodnocení usnesení zastupitelstva ve věci jeho nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp. 38. Schválená nájemní smlouva na dobu určitou mu znemožňuje poskytnutí půjčky na opravy bytu; DVOŘÁK – navrhuje revokovat usnesení zastupitelstva, týkající se nájemní smlouvy p. Beera, a změnit nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Návrh na usnesení: revokovat usnesení č. 6 ze dne 28. 6. 2004 a č. 6 ze dne 6 . 9. 2004 a schválit nájemní smlouvu na pronájem bytu v domě čp. 38 v Masarykově ulici ve Mšeně uzavřenou s p. Beerem na dobu neurčitou. Hlasování: schváleno jednohlasně.

   * Pan Mgr. Wasyliw přednesl žádost Plochodrážního klubu Mšeno o spoluúčast města při grantovém řízení na výchovu mládeže v plochodrážním sportu. Požadovaná částka na grant bude cca 500 – 600 tis. Kč, spoluúčast města by měla být 10 % přidělené částky. Návrh na usnesení: souhlasit se spoluúčastí města na žádosti o grant na výchovu mládeže v plochodrážním sportu, kterou podá Plochodrážní klub Mšeno ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to ve výši 10 % z přidělených finančních prostředků. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Prodeje nemovitostí
   * Žádost p. Postráneckého o prodej pozemků st. 609/1 o výměře 87 m2 a p. p. 895/26 o výměře 314 m2 v k. ú. Mšeno, které přímo souvisí s užíváním jeho nemovitosti. Návrh na usnesení: prodat výše uvedené pozemky v k. ú. Mšeno. Hlasování: schváleno jednohlasně.
  
   * Pan Václav Hezrle žádá o prodej části p. p. 204/1 v k. ú. Skramouš pro umístění nepropustné jímky pro odpadní vody z jeho nemovitosti čp. 14; DVOŘÁKOVÁ – navrhuje zamítnout žádost p. Hezrleho; STAROSTKA navrhuje, aby si p. Hezrle umístil jímku na některém ze svých pozemků; HEZRLE – na svém pozemku nemůže jímku umístit z důvodu velké vzdálenosti pro vyvážení a mimo jiné i pro to, že přes jeho zahrady je veden vodovod; STAROSTKA – navrhuje odročit rozhodnutí o prodeji na příští zasedání s tím, že zastupitelé prověří možnost umístění jímky na pozemku p. Hezrleho na místě.

   * Ing. Luňák žádá o prodej trojúhelníkové části p. p. 204/1 v k. ú. Skramouš. Jedná se o část pozemku před vjezdem do jeho nemovitosti; ŠVECOVÁ – navrhuje odročit rozhodnutí do příštího zasedání a prověřit na místě spolu se žádostí p. Hezrleho. Návrh na usnesení: odročit projednání žádostí o prodej částí p. p. 204/1 v k. ú. Skramouš na příští zasedání. Hlasování: 8 pro, proti Štráchalová – schváleno.

   * Pan Vladimír Kozlík žádá bezúplatnou směnu stp. 570/2 o výměře 13 m2 a p.p. 3403/4 o výměře 3 mv k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví města, za p. p. 3403/3 o výměře 34 m2 v k. ú. Mšeno, která je ve vlastnictví p. Vladimíra Kozlíka, Jezerní ul., Mšeno. Tato žádost vyplynula z provedeného geodetického zaměření, kterým byl zjištěn nesoulad v užívání pozemků. Návrh na usnesení: schválit bezúplatnou směnu výše uvedených pozemků. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Úprava rozpočtu ZŠ
   Ředitelka ZŠ žádá o převedení nájmu od firmy Siemens za umístění antén na budově ZŠ ve výši 65 tis. Kč do rozpočtu ZŠ . Dále žádá navýšení rozpočtu ZŠ Mšeno o 42 tis. Kč, které budou použity na uhrazení faktur za provedené revize. Návrh na usnesení: schválit převod nájmu od firmy Siemens za umístění antén na ZŠ Mšeno ve výši 65 tis. Kč do rozpočtu ZŠ, z toho 35 tis. Kč na projekt Scio a 30 tis. Kč na dovybavení učeben nábytkem. Hlasování: schváleno jednohlasně. Návrh na usnesení: schválit rozpočtovou úpravu navýšení rozpočtu ZŠ Mšeno o 42 tis. Kč. Provést ve dvou splátkách, a to v listopadu 21 tis. Kč a v prosinci 21 tis. Kč. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Infocentrum
   Pan Novák informuje zastupitele, že do společnosti Cestovní ruch Kokořínsko, o.p.s. se kromě Mšena přihlásily další 4 obce. Je třeba schválit za město Mšeno zástupce správní rady a zástupce dozorčí rady této o. p. s. STAROSTKA – vznáší připomínky (úpravy) k návrhu zakladatelské smlouvy o. p. s. Do správní rady o. p. s. navrhuje p. Wasyliwa a p. Dvořákovou, do dozorčí rady o. p. s. navrhuje p. Dvořáka. Návrh na usnesení : schválit do správní rady společnosti Cestovní ruch Kokořínsko, o.p.s. výše uvedené zastupitele. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Skládka TKO
   STAROSTKA – během jednání s firmou DEKONTA bylo zjištěno, že na rekultivaci staré zátěže není možno získat dotaci. Dotaci lze získat pouze u skládek, kde je stará zátěž oddělena od nově budované skládky. Firma DEKONTA předala vypracovaný aktualizovaný provozní řád současné skládky, který je nutný pro udělení souhlasu k provozování skládky pro letošní rok. Tento souhlas uděluje Krajský úřad Středočeského kraje. Integrované povolení nutné pro povolení další etapy skládky nám tato firma nebude zajišťovat. Ředitel firmy DEKONTA nabízí pronájem skládky TKO po celou dobu její životnosti za cenu 300 Kč/tunu. Doba skládkování je cca 20 let, pokud město zajistí integrované povolení. Rozvinula se debata o pronájmu skládky, ze které vyplynulo skládku nepronajímat, obstarat integrované povolení, omezit příjem odpadu na současnou skládku TKO, aby skládkování mohlo probíhat co nejdéle. Občany nutno motivovat ke třídění odpadu. Návrh na usnesení: skládku TKO nepronajímat a nadále ji bude provozovat město samo. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Informace a různé
   STAROSTKA:
   * informuje o uzavření smlouvy s firmou PROTEX na vytvoření publikace o městských lázních, která by měla vyjít v polovině listopadu letošního roku.
  
   * v rámci programu péče o krajinu byla městu přidělena dotace ve výši 46 tis. Kč na ošetření lip ve Skramouši. 
  
   * dopis starosty spolku JAWA-MOTO-ČZ VETERAN CLUBU Mšeno p. Františka Šulce, který děkuje zastupitelům za uznání a za možnost prezentovat činnost tohoto spolku.

   * informace o sbírce oděvů pro Diakonii Broumov, děkuje p. Benešovi, p. Langerové a zahrádkářům za obětavý přístup k této zdařilé akci.

   * informace o dokončení restaurátorských prací sousoší Panny Marie se sochami sv. Pavla a sv. Šebestiána. Celková cena díla je 500 tis. Kč, z toho 482 tis Kč restaurátorské práce a 22 tis. Kč oprava podstavce.

   * upozornění zastupitelům, že bude třeba řešit situaci ohledně Mšenských novin. Měsíční ztráta činí 5 500 Kč.

   * informace o udržovacích pracích hráze a břehu vodní nádrže v Sedlci. Tato akce je povolena a probíhá v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy. Přesto p. Krestešová rozesílá stížnosti na různé instituce, které se k úpravám ze strany MěÚ vyjadřují kladně.

   * u zdravotního střediska jsou na žádost ředitelky DS prováděny bezbariérové vstupy do tohoto zařízení.

   * informace, že ČD bylo zasláno odborem výstavby a ÚP, ŽP nesouhlasné stanovisko ke zrušení železničního přejezdu za stadionem Mšeno.

   * informace o pokračování prací na úpravách prostor pro muzeum. Návrh na usnesení, které bylo jednohlasně schváleno, přednesla p. Flíglová.

Diskuze
   DVOŘÁK – využívá účast p. ing. Flígla, člena okresního výboru ČSSD Mělník, a žádá ho o podání informací k finanční situaci DD Mšeno vzhledem k jeho úzkému styku s poslancem ČSSD p. Třešňákem; ing. FLÍGL zrekapituloval problémy se stavbou DD a informuje, že se díky iniciativě p. poslance Třešňáka podařilo stavbu dokončit. Ptá se, jakou práci odvedl p. Dr. Šťáva pro DD. Domnívá se, že jediným cílem p. Dr. Šťávy je přimět p. starostku k podpisu víceprací firmě Formatech s. r. o. na částku 9 mil. Kč. Dle informací ing. Flígla je současný stav jednání kolem DD takový, že během krátké doby bude vyřešen. Informuje zastupitele, že během letošního roku se podařilo p. poslanci Třešňákovi zajistit pro Mšeno 2 mil. Kč na fasádu ZŠ, 700 tis. Kč na zřízení muzea a 500 tis. Kč na zrestaurování sousoší Panny Marie. Dále ing. Flígl apeluje na zastupitele, aby odložili stranické zájmy a upřednostnili zájmy města; STAROSTKA – při aktivu ODS nabyla dojmu, že krajský hejtman p. Bendl neví vůbec, kolik finančních prostředků chybí na provoz DD; WASYLIW – odpovídá ing. Flíglovi a informuje, že spolupracoval s p. Dr. Šťávou a je přesvědčen, že některé věci ohledně DD dokázal uplatnit. Souhlasí s tím, že otázka DD bude během několika dnů vyřešena. Upozorňuje, že krajský hejtman nemůže financovat DD, protože toto zařízení není Středočeského kraje, a tudíž na něj nemá dotace. Pro zajištění provozu DD je připravena žádost a jednání na 19. 10. 04, aby byly prostředky určené pro provoz DD pro letošní rok uvolněny dříve, než bude vyřešeno jeho další financování; STAROSTKA – ano, tuto schůzku na zítřejší den zařídil p. poslanec Třešňák. Setkání s hejtmanem p. Bendlem se uskuteční ve čtvrtek na Mělníku; WEINLICH – dotaz, jak rozhoduje zastupitelstvo o prodeji pozemků, konkrétně v Ráji p. Hanauerovi; STAROSTKA obšírně vysvětluje p. Weinlichovi, jak podle zákona o obcích zastupitelé postupují při prodeji pozemků; DVOŘÁKOVÁ – dotaz, kdo má na starosti osvětlení u nádraží, lampa na rohu parčíku nesvítí; STAROSTKA – prověří, zda lampa patří ČD nebo ji má pronajatu firma ELTODO; HOUSEREK - upozorňuje na stojící auta v nově zrekonstruované Karlově ulici, tato auta brání plynulému provozu; ŠVECOVÁ – upozorňuje na špatný stav ul. Nová, kdy se při dešti uvolňuje štěrk a splavuje se do ul. Karlova; STAROSTKA – s firmou NOVÁK je domluveno, že předloží cenovou nabídku na úpravu této komunikace tak, že odebere navezený materiál a provede asfalt v tloušťce 5 cm.

Ze zápisu městského zastupitelstva vybral

Karel Horňák