Vážení občané, chtěla bych napsat několik poznámek kolem komunálního odpadu a připomenout povinnosti občana žijícího trvale v našem městě a přilehlých obcích, případně vlastníka nemovitosti ležící v katastru obce. Tyto záležitosti řeší v našem městě místní vyhlášky – č. 33 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a č. 2 o místních poplatcích. V těchto vyhláškách se podrobně říká v základním ustanovení, že v našem městě je pevně stanoven systém sběru, shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Všimněte si, že odstraňování je jmenováno na posledním místě. Ano, to znamená, že teprve až využijete všechny ostatní možnosti, což je shromažďování, sběr, třídění a další využívání (např. kompostování), následuje odložení zbytku vašeho odpadu do popelnicových nádob, a tím jej určíte ke skládkování. Rovněž je určeno, do jakých nádob.

   Jste proto na omylu, jestliže připravíte odpad do jiných nádob než k tomu určených, a to jsou 110litrové popelnicové nádoby, pytle PVC s logem Retthmann-Jeřala a kontejnery na sklo a papír. Ke svozu v pytlích s logem jsou vyhlášena tzv. svozová místa TKO, určená v lokalitách pro rekreaci ze dvou důvodů. Rekreanti nejsou v době svozu ve svých objektech, a nelze tedy vystavit 6 h před svozem popelnici před nemovitost, případně není místní komunikace dostatečně široká, aby po ní projel svozový vůz firmy. To jsou výhody, které poskytuje město vlastníkům nemovitostí.

   Dodržovat obecně závazné vyhlášky je povinností občanů a vlastníků. Znovu připomínám a žádám vás – nezneužívejte tyto vyhlášky. Nedávejte odpad do jakýchkoli PVC pytlů a na jakékoli místo! Nebudou odváženy! Platíte za svoz odpadu, pokud vám nestačí jedna popelnice, zakupte si u MěÚ další popelnici a v obdobích, kdy máte zvýšené množství komunálního odpadu, vystavte nádoby další, máte zaplacen svůj poplatek (pro letošek 365 Kč/osoba/rok). Toto opatření se netýká podnikatelů, kteří mohou mít také komunálního odpadu i několik popelnic, ale ti musí zaplatit za každou 110litrovou nádobu poplatek 1 000 Kč. Pokud máte odpad, který nemůžete zvládnout některým způsobem ze systému, např. stavební suť, velké větve apod., požádejte město na tel. 315 693 010 o přistavení traktorového vleku a následně o odvoz a za úplatu traktorové hodiny vám bude podle dohody vyhověno. I takové možnosti jsou a jsou některými občany využívány.

   Dodržováním zákonů a vyhlášek předejdeme nepříjemnostem a nedorozumění mezi sebou, což je vždy na újmu zdraví jedné nebo druhé strany a je to hlavně zbytečné. Za období, kdy existuje v našem městě tento systém, si mnoho občanů na tento systém zvyklo, využívá jej a věřím, že za několik let tomu tak bude u nás všech.

Marie Štráchalová, starostka města