Restaurování sousoší Panny Marie Immaculaty se sochami sv. Šebestiána a sv. Rocha

Z historie sousoší
   Sousoší pochází z poloviny 18. století. Je usazeno na podstavci z bloků pískovce a z cihel. Na přední a zadní straně podstavce jsou vsazeny kamenné kartuše. V přední kartuši je polychromovaný znak města Mšena. V zadní kartuši byl znak osekán a nahrazen vsazenou pískovcovou deskou s nápisem. Dnes je pískovec narušen a nápis je nečitelný. Jednalo se patrně o zápis nového osazení. Pro tuto skutečnost svědčí několik faktů:
   • na fotografii z pol. 19. století sousoší na náměstí nebylo, město v té době zažilo dva velké požáry
   • sochy nejsou vytesány ze stejného druhu pískovce, sv. Šebestián je z hrubšího druhu kamene než druhé dvě sochy
   • sochy spolu netvoří uzavřený kompoziční celek – sv. Šebestián i sv. Roch jsou vykloněny stejným směrem
   • u barokní sochy se předpokládá podstavec z kamene
   • architektura podstavce nerespektuje barokní tvarosloví, kamenné kartuše jsou necitlivě včleněny do podstavce, maska a voluta jsou z části překryty vrstvou omítky

Popis sousoší
   Všechny tři sochy jsou v životní velikosti. Immaculata stojí na zeměkouli se srpkem měsíce, s hlavou hada pod pravou nohou. Zeměkoule je obtočena hadem a ve spodní části obklopena hlavami andělíčků z křídly. Immaculata má pozlacenou kovovou svatozář s hvězdami. Sv. Šebestián je uvázán pravou rukou u pně stromu. Zřejmě míval v těle zasazeny kovové šípy, dnes pouze otvory. Sv. Roch je v poustevnickém plášti, u pasu má měšec. Levou rukou ukazuje na morovou skvrnu na pravé noze, u které mu leží pes. V pravé ruce měl kovovou hůl, o tom svědčí postavení ruky a otvor vedle nohy.

Stav před restaurováním
   Podstavec: Vyzděný podstavec byl značně narušen vzlínající vodou, která vystupovala zhruba do výšky půl metru. Hlavní příčinou vzlínání vody bylo prasklé vodovodní potrubí v přilehlé šachtě veřejného vodovodu a dále nevyhovující sklon terénu, který přiváděl dešťovou vodu k podstavci. Také nešťastný restaurátorský zásah v 70. letech dvacátého století, kdy byl použit k omítnutí podstavce beton, ten konzervoval vzlínající vlhkost. Přední kartuš s městským znakem byla v poměrně dobrém stavu a na jejím povrchu bylo stratigrafickou metodou zjištěno třináct (sic!) vrstev barev a zlacení. Zadní kartuš byla poškozena více, bylo zde i více správek. Také zde byly zjištěny malé zbytky polychromie.

   Sochy: Socha sv. Šebestiána je vytesána z jiného druhu pískovce než zbylé dvě, kámen je kvalitnější. Středem trupu sochy z boku vede žíla a kámen je vymytý. Správky z praskliny byly uvolněné. Obě ruce sochy byly nově osazeny v 70. letech dvacátého století. Pravá ruka je pravděpodobně původní, levá je nově vytesána z nekvalitního pískovce. Na pravé straně pod nohama postavy byl kámen svázán železnou sponou, vsazenou do olova. Povrch sochy sv. Rocha byl značně narušen. Pravá ruka nově přilepena epoxidovým lepidlem v 70. letech dvacátého století. Z podstavce vyčnívala železná trubka, která patrně kotvila sochu k podstavci.

   Socha Panny Marie měla na povrchu hlavy četné praskliny. Svatozář byla pokryta rzí. Rysy obličeje vinou řídkosti pískovce byly částečně smyté. Nejvíce byla poškozena zeměkoule. Část zeměkoule s hlavou hada z nekvalitního pískovce byla nově vsazena. Na přední straně zeměkoule byly rozsáhlé správky, a také hlavy andělíčků s křidélky vykazovaly četné retuše.

   Povrch všech soch byl napaden mikroorganismy. Na chráněných místech (v záhybech apod.) byly vrstvy nečistoty – černé krusty. Při stratigrafickém průzkumu bylo zjištěno, že had býval pozlacený. Sochy byly v minulosti natřeny červenou barvou. Polychromie byla z větší části odstraněna již při minulém restaurátorském zásahu.

Restaurátorský zásah
   Podstavec: Nejprve byl vyřešen problém vzlínající vody, byl opraven vodovodní řad a snížen terén přiléhající k podstavci. Okolo podstavce byly pod zem položeny meliorační perforované trubky a zasypány hrubým štěrkem ve tkanině. Trubky odvádějí vodu do sběrné nádrže mimo dosah sochy. Spodní část betonové vrstvy byla odsekána. Podstavec se nechal po dobu několika týdnů vysychat, poté byl nově omítnut vrstvou propustné vápenné omítky. Celý povrch podstavce byl překryt vrstvou probarveného štuku.

   Kartuše: Obě kartuše byly omyty vodou a čištěny jemnými kartáči. Uvolněné správky byly odstraněny a erodované části zpevněny nehydrofobním zpevňovačem kamene. Chybějící části a praskliny byly doplněny probarveným umělým kamenem, také byly zatmeleny četné otvory, do nichž mohla zatékat voda. Kartuše byly barevně sjednoceny. Barevnost původní polychromie byla po konzultaci s pracovníky Památkové péče minimalizována. Hydrofobizace byla provedena pouze lokálně na exponovaných místech.

   Sochy: Všechny tři sochy byly očištěny vodou a měkkými kartáči. Uvolněné správky z minula byly nahrazeny novými a povrch sochy byl zpevněn nehydrofobním zpevňovačem kamene IFEST OH (IMESTA). Byly zatmeleny otvory a praskliny, sochy byly barevně sjednoceny, zejména doplňované části z jiných druhů pískovce. Některé fragmenty musely být dotvarovány broušením, aby lépe navazovaly na originál. Nefunkční rezavé spony a vyčnívající trubky byly odřezány, jejich zbytky ošetřeny antikorozním nátěrem a zakryty umělým kamenem. Svatozář Panny Marie byla zbavena rzi, natřena antikorozní barvou a pozlacena práškovým zlatem v lakovém médiu. Na exponovaných místech byl použit hydrofobizační roztok IW 290. 

Závěrem
   Restaurování bylo prováděno pod bedlivým dohledem odborných pracovníků Ústavu památkové péče v Praze. Jedná se o státní památku, sousoší je zapsáno v Ústředním seznamu památek pod rejstříkovým číslem 2-1383. Každý úkon na sousoší byl nejprve konzultován, než se přistoupilo ke správce či retuši. Žádný zásah nebyl svéhlavě prováděn a o celkové barevnosti, nebo chcete-li nebarevnosti, bylo rozhodnuto pracovníkem památkové péče. Restaurátoři tudíž nemohli postupovat jinak a brát ohled na kritické připomínky občanů stran barevnosti městského znaku apod. Moderní restaurátorské metody si vyžadují kolektivní týmovou práci, kde se jednotlivé odborné postupy analyzují a památky spíše konzervují než rekonstruují. Tímto postupem se dává možnost příštím technicky vyspělejším generacím památky lépe ochránit. Romantická archeologie a s ní spojené restaurování ze Schliemannových dob (Troja) a Evanse (Knossos), kdy se pro věc jednu ničila druhá, patří již do historie.

   K četným dotazům a připomínkám občanů také patří výše financování při restaurování sousoší. Finanční částka byla stanovena odbornou komisí, nikoli námi, restaurátory a vyčleněna ze státního rozpočtu, nikoli z rozpočtu města Mšeno, a týká se všech úkonů provedených na sousoší a s pracemi s nimi spojenými (chemický, statický, mykologický a stratigrafický průzkum, provedený odbornými pracovníky v laboratořích).

   Byla nám též sdělena tato úsměvná záležitost: Jeden z občanů Mšena si dal práci se zjišťováním, kolik hodin strávili restaurátoři při opravě sousoší. Jedná se sice o statisticky zajímavý údaj, ale o věci jako takové hovoří jen velmi málo. Při restaurování uměleckých děl je sice samotný fyzický úkon velmi důležitý, ale je již jen pomyslnou špičkou ledovce.

   Mariánské sousoší ve Mšeně je nesporně nevýznamnější kulturně historickou památkou města a je povinností všech kulturních lidí o tyto památky pečovat. Spojují totiž minulost s přítomností a tu s budoucností. Kultura je mimochodem jedna z mála lidských činností, jimiž se lišíme od zvířat.

akademický sochař Petr Císařovský