Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva města Mšena ze dne 6. 9. 2004 

   Zahájení: 18 h. Přítomni: M. Štráchalová, ing. J. Fanta., Mgr. D. Dvořáková, V. Líbal, Dvořák, V. Hájek, P. Vidman, J. Švecová, Mgr. Vl. Wasyliw. Omluveni: Sv. Houserek, P. Živec. Ověřovatelé zápisu: Švecová, Líbal. Návrhová komise: Fanta, Wasyliw. Zapisovatelka: I. Dohnalíková.

Valná hromada VKM, a. s.
Valná hromada se koná 15. 9. 2004 na Kladně. Paní starostka vyzvala přítomné, zda se chce někdo této valné hromady zúčastnit, jelikož paní starostka bude v této době nepřítomna z důvodu čerpání dovolené. Z přítomných zastupitelů se nepřihlásil nikdo, město tak nebude na valné hromadě mít svého zástupce.

Grantová žádost - zvonička
STAROSTKA – seznámila přítomné s žádostí o grant na opravu zvoničky v Mělnické ulici, návrh podává p. Novák. Celková hodnota žádosti je 84 tis. Kč, spoluúčast města je 50 %. Ve zvoničce by byla umístěna stálá galerie dobových fotografií Mšena a okolí. WASYLIW – podporuje návrh p. Nováka, byl by to přínos pro cestovní ruch. Návrh usnesení – ZM schvaluje podání žádosti o grant - název projektu „Zvonička Mšeno - stálá galerie dobových fotografií Mšena a okolí“, spoluúčast města 50 %, celková hodnota žádosti ve výši 84 tis. Kč – schváleno jednohlasně.

Plochodrážní klub Mšeno
PDK Mšeno podal žádost o grant na Středočeský kraj na zřízení a provoz tréninkového centra mládeže ve výši 750 tis. Kč, spoluúčast města měla činit 10 %. PDK obdržel grant ve výši 300 tis. Kč, z tohoto důvodu žádá o splnění potvrzené spoluúčasti města; DVOŘÁK – zastupitelé tento grant schvalovali, spoluúčast města 10 %, což činí 30 tis. Kč. Návrh usnesení - ZM schvaluje příspěvek města Plochodrážnímu klubu při SK Mšeno na zřízení a provoz tréninkového centra mládeže ve výši 30 tis. Kč. Hlasování – pro 7, zdrželi se 2 (Štráchalová, Wasyliw).

Skládka TKO
STAROSTKA – seznámila přítomné s postupem přípravy výstavby nové etapy skládky TKO a s nabídkou firmy Dekonta a. s. Ing.Straka doporučuje skládku neprodávat ani nepronajímat. Je nutné aktualizovat provozní řád skládky. Provedení aktualizace nabízí firma Dekonta. Paní starostka zažádala o stavební povolení na výstavbu II. etapy skládky TKO. Stavební řízení bylo přerušeno do konce roku 2004 z důvodu doložení integrovaného povolení KÚ Středočeského kraje a doplnění projektové dokumentace; DVOŘÁK - navrhuje urychlit jednání s firmou Dekonta; FANTA - navrhuje postupovat podle nabídky Firmy Dekonta. Návrh usnesení - ZM doporučuje p. starostce jednat s firmou Dekonta, a. s. Ústí nad Labem podle nabídky firmy – schváleno jednohlasně.

Žádost ze Skramouše
STAROSTKA – přečetla žádost Jašových, ve které žádají o odstranění stromů a keřů na pozemku 40/3 v k. ú. Skramouš, který je majetkem města Mšena. Tyto stromy zasahují na jejich pozemek; ZAJPT – město nemá techniku na vytěžení těchto stromů (prudký svah nad skálou). Museli by se oslovit výškoví specialisté, p. Zajpt zjistí kontakt na výškové specialisty a cenu, za kterou by tyto práce provedli.

Prodej bytovky čp. 127
Proběhla schůzka nájemníků s realitní kanceláří, která bude provádět prodeje, za přítomnosti zastupitelů města. V Zásadách prodeje bytů byla provedena schválená úprava ZM a tyto Zásady jsou již vyvěšeny v domě čp. 127.

Úpravy v nájemních bytech
   * Žádost p. Moniky Houžvicové – její byt je rozdělen mandlem. Žádá o připojení této místnosti, aby si mohla byt propojit a zvětšit. Nájemníci domu se zrušením mandlu souhlasí. V případě zájmu nájemníků bude možné mandl umístit do sušárny. Návrh usnesení - ZM schvaluje přidělení mandlovny v přízemí domu čp. 127 p. Monice Houžvicové. Mandlovna se stává součástí jejího bytu – schváleno jednohlasně.
   * Žádost p.Vitoušové - p.Vitoušová bydlí v bytě společně s manž.Landrovými, nájemní smlouva je napsaná na p.Vitoušovou. Ve své žádosti žádá o přepis nájemní smlouvy na manž. Landrovy. Tato změna je pro ně důležitá ohledně poskytnutí úvěru za účelem koupě bytu. Návrh usnesení - ZM schvaluje změnu nájemní smlouvy na byt, který byl pronajat p. Vitoušové, v domě čp. 127 na manž. Landrovy – schváleno jednohlasně.
   * Žádost p.Beera – s p. Beerem byla sepsána nájemní smlouva na dobu určitou. Z důvodu, že v bytě bude provádět stavební úpravy na vlastní náklady, žádá o přepis nájemní smlouvy na dobu neurčitou; DVOŘÁK - navrhuje ponechat smlouvu na dobu určitou, jelikož se tak zastupitelstvo usneslo. Návrh usnesení: ZM zamítá návrh na změnu usnesení č. 6 ze dne 28. 6. 2004 – přidělení bytu na dobu určitou p.Beerovi ponechat a neměnit na dobu neurčitou. Hlasování – pro: 6 (Vidman, Hájek, Dvořáková, Švecová, Líbal, Dvořák).

Informace
   * Diakonie Broumov – zorganizování podzimní humanitární sbírky. Paní starostka oslovila p. Langerovou a p. Beneše, sbírka se bude konat ve dnech 20. - 21. 9. 2004 od 15 do 18 h v areálu zahrádkářů v Mělnické ul. vedle Obecníku.
   * Nebezpečný odpad – svoz bude proveden 11. 9. 2004, občané jsou informování z letáčků a hlášení místního rozhlasu.
   * Udržovací práce v Sedlci – byly provedeny úpravy břehu rybníka, navezena suť a překryta zeminou.
   * Setkání starostů na MěÚ Mělník (správní obvod pověřeného úřadu s rozšířenou působností) proběhne 14. 9. 2004. Z důvodu nepřítomnosti p. starostky se setkání zúčastní paní místostarostka.
   * Lípa v parku - na náměstí v parku před radnicí musela být odstraněna lípa (napadena houbou, dvě větve se odlomily, stav byl nebezpečný, pařez se odfrézuje). Baráčníci navrhují slavnostní vysazení nové lípy.
   * STAROSTKA – přečetla dopis: poděkování zaměstnanců ZŠ Mšeno za pomoc při řešení problémů v ZŠ.
   * Vodovod Ráj – na ministerstvo zemědělství byla podána žádost o dotaci na výstavbu vodovodu Ráj. Odpověď ministerstva - tato akce nebyla začleněna do poskytnutých dotací. Žádost budě opět projednána v první polovině r. 2005.
   * Domov seniorů - paní starostka seznámila přítomné s dopisem p. hejtmanovi Středočeského kraje, ve kterém ho informuje o současné situaci v DS a žádá ho o společné jednání. Seznámila je také s jednáním s p. poslancem ČSSD Třešňákem, který přislíbil, že půjde přímo za p. ministrem Škromachem a o výsledku bude p. starostku informovat. Po této informaci nastala rozsáhlá diskuze, ze které vyplynulo, že se zastupitelé sejdou na mimořádné pracovní poradě, na které budou hledat další řešení na základě získaných informací.
   Návrh na usnesení přednesla p. tajemnice Flíglová, usnesení bylo jednohlasně schváleno. Zasedání bylo ukončeno 20,30 h.
Ze zápisu ZM vybral

Karel Horňák