Postřehy z veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 20. 7. 2004

Přítomni: M. Štráchalová, P. Vidman, Mgr. Vl. Wasyliw, Vlast. Líbal, J. Švecová, Mgr. D. Dvořáková, V. Hájek, Sv. Houserek. Omluveni: Ing. J. Fanta, Fr. Dvořák, P. Živec. Zapisovatelka: M. Flíglová. Zahájení: v 18.05 h. Ověřovatelé zápisu: Dvořáková, Švecová, Návrhová komise: Vidman, Houserek. Navržený program byl jednohlasně schválen.

Prodeje nemovitostí
- Žádost paní Ludmily Živné o prodej části p. p. 1785 v k. ú. Mšeno; WASYLIW – nedoporučuje prodej vzhledem k tomu, že by se zkomplikovala situace pro ostatní vlastníky nemovitostí sousedících s komunikací, o kterou p. Živná žádá; STAROSTKA – stejný názor. Návrh: ZM zamítá žádost p. Ludmily Živné o prodej části p. p. 1785 v k. ú. Mšeno. Hlasování: jednohlasně schváleno.
- Veřejnou vyhláškou byl zveřejněn záměr obce prodat p. p. 654/7 v k. ú. Olešno, o tento pozemek mají zájem dva zájemci – p. Hanauer a p. Weinlich; HOUSEREK – pozemek by měl připadnout k domu, který vlastní p. Hanauer. Navrhuje oddělit část pozemku, na kterém stojí kolna p. Weinlicha. Návrh: ZM schvaluje prodej části p. p. 654/7 manželům Hanauerovým. Část této pozemkové parcely oddělit, a to cca v šíři 1 m za zdí kolny tak, jak je vytyčeno na GP č. 97-5880/2003 ze dne 12. 1. 2004, a tuto část prodat manželům Weinlichovým. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Žádosti občanů a spolků
- Žádost Biskupství litoměřického o finanční pomoc na opravy kostela sv. Martina ve Mšeně. V kostele se budou opravovat okna a zabezpečovat střešní krytina; ŠVECOVÁ – navrhuje přispět částkou 20 tis. Kč, stejně jako se přispělo na opravu kostela Českobratrské církve evangelické ve Mšeně; HÁJEK, HOUSEREK – stejný názor. Návrh: ZM schvaluje dotaci na opravu kostela sv. Martina ve Mšeně ve výši 20 tis. Kč. Hlasování: jednohlasně schváleno. ¨

Smlouva o ČOV
   Návrh
: ZM doporučuje p. starostce uzavřít smlouvu o nájmu a provozování kanalizace a ČOV mezi městem Mšeno a VKM a. s. tak, jak byla předložena VKM, a to variantu a). Doplnit čl. VI. – Platnost a účinnost smlouvy, bod 6.3 takto: - bez udání důvodů, v tomto případě činí výpovědní lhůta 12 měsíců. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Pronájem/prodej skládky TKO
   Po diskuzi zastupitelé došli ke shodě, že prodej skládky, navrhovaný firmou Dekont Czech a. s., nepřichází v úvahu. Starostka seznámila s tím, že požádala městský stavební odbor o stavební povolení na stavbu 2. etapy skládky. Návrh: ZM zamítá návrh prodat skládku TKO. Požádat firmu Dekonta a. s. Ústí nad Labem o spolupráci ohledně další výstavby a provozování skládky TKO. Zajistit stavební povolení na výstavbu 2. etapy skládky. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Městská společnost
   STAROSTKA – město se od září stává plátcem DPH, důvod zřídit městskou společnost pro možnost vyúčtování DPH tímto zaniká. Město vystavuje daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob pro hospodářskou činnost. Daň z příjmu proúčtuje v účetnictví, neodvádí ji však státu (finančnímu úřadu). Pokud by společnost byla založena, daň z příjmu musí odvádět státu; WASYLIW – domnívá se, že pokud bude společnost založena a bude hospodařit i na skládce, bude hospodařit efektivněji, než hospodaří nyní skládka, bude mít zaměstnance, jejichž cílem bude pracovat hospodárně a efektivně; STAROSTKA – je možné předložit zastupitelstvu konkrétní návrhy, které budou řešit provozování skládky společností.

Infocentrum
Návrh
: ZM schvaluje začlenění informačního centra do odboru organizačního a správního, zároveň schvaluje pracovní náplň informačního centra. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Informace
   - Paní starostka informovala o poděkování zastupitelstvu od sboru Českobratrské církve evangelické za přidělení dotace ve výši 20 tis. Kč na opravu kostela ve Mšeně.
   - Setkání se zástupci modelového regionu Klosterbezirk Altzella – probíhá ve dnech 20. a 21. 7., paní starostka se tohoto setkání účastní jako předsedkyně SOK (SOK toto setkání a spolupráci regionů organizuje)
   - Výstavba komunikace Karlova pokračuje podle harmonogramu prací, do země bude položeno elektrické vedení, rozvody veřejného osvětlení i rozhlasu.
   - JUDr. Mošna, s kterým město uzavřelo smlouvu na prodej domů, které jsou ve vlastnictví města (čp. 127 a 275), svolal schůzku s nájemníky domu čp. 127 na 11. 8. od 17 h. Paní Flíglová přečetla návrh na usnesení, které bylo jednohlasně schváleno.

Diskuze
   KAULFUS – upozornil na havarijní stav ulice Na Skaličkách, chybí název ulice; NOVÁK – dotaz na to, zda město již bude mít slibovaný kontejner na plasty; STAROSTKA – bohužel, Mšeno nebylo vybráno do projektu Krajského úřadu Středočeského kraje „Intenzifikace sběru využitelných složek komunálních odpadů“. Kontejnery budeme muset pro Mšeno zajistit, a tedy zaplatit sami, což se promítne do poplatků za svoz TKO pro občany; KAULFUS – měl by být zveřejněn záměr výstavby 2. etapy skládky, také zveřejnit, kolik výstavba 1. etapy stála, jak byla splácena půjčka od SFŽP apod.; STAROSTKA – informace o tom, že Na Klůčku bude město instalovat 2 lavičky s výhledem na Bezděz a Ještěd, 2 lavičky budou před školou v parku. Zasedání skončilo v 19.50 h.
   Ze zápisu ZM vybral

Karel Horňák