Poznámky z veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 28. 6. 2004 

Přítomni: M. Štráchalová, Fr.. Dvořák, Mgr. V. Wasyliw, V. Líbal, P. Živec, Mgr. D. Dvořáková, V. Hájek, Sv. Houserek. Omluveni: J. Švecová, P. Vidman. Neomluven: Ing. J. Fanta. Paní starostka zahájila zasedání v 18,05 hodin. Ověřovatelé zápisu: Houserek, Wasyliw. Návrhová komise: Hájek, Líbal. Zapisovatelka: J. Kosová. Zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. V námětové skříňce nebyly žádné příspěvky k projednání.

Prodej pozemků a nemovitostí
   a) Prodej nábytku: STAROSTKA – navrhuje prodej nábytku, který byl dříve na stavebním odboru MěÚ Mšeno; DVOŘÁK - vytvořit komisi, která ohodnotí nábytek, nabídne k prodeji. Pokud se nábytek neprodá, nabídne se spolkům. Návrh: ZM jmenuje komisi ve složení Švecová, Hájek, Dvořák. Komise ohodnotí nábytek, který byl dříve na stavebním odboru a nabídne k prodeji, případný zbytek bude nabídnut spolkům na vybavení kluboven. Majetek se vyřadí účetně v inventurách koncem letošního roku. Hlasování: jednohlasně schváleno.

   b) Prodej pozemku č. 1785 v k. ú. Mšeno: p. Živná žádá o prodej části pozemku č. 1785 v k. ú. Mšeno; ŽIVEC – osobně s p. Fantou prohlédl pozemek, o který žádá p. Živná, a navrhuje k odsouhlasení prodej pozemku; DVOŘÁKOVÁ – návrh k odročení z důvodu důkladnějšího posouzení pozemku. Návrh: ZM odročuje rozhodnutí o prodeji části pozemku č. 1785 v k. ú. Mšeno p. Živné. Hlasování: jednohlasně schváleno.

   c) Prodej pozemku 20/27 v k. ú. Sedlec: manželé Herzovi podali žádost na koupi pozemku p. p. 20/27 v k. ú. Sedlec; STAROSTKA – návrh: prodej za cenu 3093 Kč; DVOŘÁK – po osobní prohlídce souhlasí s návrhem starostky za uvedenou cenu. Návrh: ZM schvaluje prodej p. p. 20/27 v k. ú. Sedlec manželům Herzovým za cenu 3093 Kč, náklady s prodejem spojené platí kupující. Tímto se revokuje usnesení č. 2 ze dne 16. 1. 2002. Hlasování: jednohlasně schváleno.

   d) Prodej pozemku p. p. 654/7 v k. ú. Olešno: Žádost o prodej pozemku – p. Hanauer, p. Weinlich. Na pozemku stojí část kůlny p. Weinlicha, po pozemku vede el. přípojka k objektu Ráj č. 15, který patří p. Hanauerovi. Záměr prodat pozemek bude zveřejněn na úřední desce, pak ZM rozhodne o tom, komu se pozemek prodá. Návrh: ZM schvaluje prodej p. p. č. 654/7 v k. ú. Olešno. Hlasování: jednohlasně schváleno.

   e) Prodej pozemku p. p. 652 v k. ú. Olešno – žádost p. Weinlicha o prodej pozemku č. 652 v k. ú. Olešno; DVOŘÁK – návrh k pronajmutí, ne k prodeji; ŽIVEC – návrh k pronájmu části pozemku. Návrh: ZM zamítá prodej p. p. 652 v k. ú. Olešno a doporučuje uzavřít nájemní smlouvu, a to pouze na část.

   f) Žádost manželů Sládkových o přehodnocení usnesení z 1. 6. 2004, bod č. 5; STAROSTKA – přečetla dopis od manželů Sládkových. Po rozsáhlé diskuzi nedošlo k většinové (nadpoloviční) shodě a zůstává proto v platnosti usnesení č. 5 z 1. 6. 2004.

Bytové hospodářství
   STAROSTKA – informovala o aktualizaci seznamu žadatelů o byt. Přečetla žádost na směnu bytů p. Bursové, a to větší byt za menší a žádost o byt pana Beera. Navrhla pronajmout p. Bursové byt v bývalé spořitelně o výměře ca 30 m2. Byt po paní Bursové pronajmout panu Beerovi; DVOŘÁKOVÁ – navrhuje pronajmout byt panu Beerovi jako služební na dobu určitou. Návrh: ZM schvalují přidělení bytu v domě čp. 14 (přízemí vlevo) p. Bursové, uvolněný byt v domě čp. 38 po p. Bursové přiděluje p. Beerovi (uzavírat smlouvu na dobu určitou). Hlasování: pro – 7, zdržel se – Živec.

Smlouva o ČOV Mšeno
   STAROSTKA předložila pro informaci v materiálech zastupitelstvu nájemní smlouvu; HOUSEREK, DVOŘÁK a WASYLIW – považují za negativní pronajímat ČOV za 100 Kč na rok a doporučují jednat o zvýhodněných podmínkách. Návrh: ZM nedoporučuje uzavření smlouvy o nájmu a provozování kanalizace o ČOV s VKM, a.s. Jednat o zvýhodněných podmínkách. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Žádosti občanů a spolků
   STAROSTKA – přečetla žádost p. Šimka, evangelického faráře, o finanční podporu na opravu kostela. Návrh: ZM schvaluje přidělení dotace ve výši 20 tis. Kč církvi Českobratrské evangelické na opravu kostela ve Mšeně. Zároveň se revokuje usnesení č. 13 ze dne 1. 6. 2004. Hlasování: pro – 7, zdržel se – Hájek.

Zásady prodeje domů
   STAROSTKA – přečetla návrh dvou variant na výpočtovou cenu prodeje bytů v bytovce čp. 127. Dětské hřiště bude převedeno bezúplatně. Po převodu si revizi dětského hřiště bude družstvo nájemníků zajišťovat samo; ŽIVEC – je pro variantu č. 2; DVOŘÁK – upozorňuje, že pokud si byt nekoupí stávající nájemník, bude byt prodán jinému zájemci. Cena bude vyšší o 25 %. Návrh: ZM schvaluje „Zásady prodeje bytových domů a jejich příslušenství“, v části 4 se schvaluje varianta 2. Hlasování: jednohlasně schváleno. Návrh: ZM schvaluje prodejní cenu domu čp. 127 na stp. 652 v k. ú. Mšeno včetně p. p. 14/2 a 15/3 v k. ú. Mšeno ve výši 4 656 890 Kč, tj. dle znaleckého posudku znalce Karla Štrupla č. 2886/41/04 ze dne 21. 4. 2004. K ceně se přičítá 1,7 mil. Kč za rekonstrukci střechy. U bytů, v kterých byla vyměněna okna, se cena bytu zvýší o cenu plastových oken a odečte se cena starých oken, uvedená ve znaleleckém posudku. Zařízení dětského hřiště se převádí bezúplatně. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Připomínky k mapě města
   HOUSEREK – navrhuje mapu nechat tak, jak je předložená. Podnikatelé, kteří zaplatili poplatek za reklamu, budou uvedeni na mapě. Pro ostatní by se vytvořila zvláštní brožura firem podnikajících ve Mšeně a okolí. Návrh: ZM schvaluje předloženou turistickou mapu Mšena. Hlasování: pro – 7, zdržel se – Štráchalová.

Infocentrum
   STAROSTKA – informovala ZM o zaměstnancích Infocentra a o žádosti o doplnění usnesení č. 12 ze dne 19. 1. 2004 o název obecně prospěšné společnosti. Navrhuje rozdělení částky 25 tis. Kč na 5 tis. Kč jako vklad do společnosti a 20 tis. Kč na rozvoj činnosti společnosti o. p. s. Pan Novák informoval ZM o otevření a činnosti Informačního centra. Návrh: ZM doplňuje usnesení č. 12 ze dne 19. 1. 2004 takto: název obecně prospěšné společnosti – „Cestovní ruch Kokořínsko, o. p. s.“. Hlasování: jednohlasně schváleno. Návrh: ZM doplňuje usnesení č. 14 ze dne 1. 6. 2004 takto: Částka 25 tis. Kč se dělí na 5 tis. Kč, což je vklad do obecně prospěšné společnosti „Cestovní ruch Kokořínsko“ a částka 20 tis. Kč je určena na činnost o. p. s. „Cestovní ruch Kokořínsko“. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Informace a různé
   o Výsledky žádostí o dotace z „Programu obnovy venkova“, kde kraj přiděluje městu Mšenu příspěvek v částce 180 tis. Kč na rekonstrukci chodníků.
   o Domov seniorů nabízí pečovatelské služby pro obyvatelé Mšena např. koupele,obědy,účast na aktivitách, včetně odvozu zájemců do Domova seniorů a zpět.
   o Starostka přečetla výsledky voleb – bylo volit 356 voličů, z toho 351 platných hlasů. Bylo zveřejněno na úřední desce v parku před radnicí a v minulém čísle Mšenských novin.
   o Karlovka – informace o řešení nepříjemností, STE by mělo provést pokládku el. kabelů do země.
   o Klůček – budou zprovozněny 2–3 lavičky.
Paní tajemnice přečetla návrh na usnesení, které bylo jednohlasně schváleno. Paní starostka ukončila zasedání ve 20,30 hodin.

Karel Horňák