Poznámky z veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 1. 6. 2004

   Přítomni: M. Štráchalová, J. Švecová, Mgr. D. Dvořáková, Fr. Dvořák, Ing. J. Fanta, P. Živec, V. Hájek, P. Vidman, Mgr. Vl. Wasyliw. Omluveni: Sv. Houserek, Vl. Líbal. Návrhová komise: Dvořáková, Wasyliw. Ověřovatelé zápisu: Dvořák, Živec. Zapisovatelka: I. Krúpová; FANTA – požaduje podání informace o průběžné situaci při přípravě konkurzu na ředitele ZŠ, případně MŠ – schváleno jednohlasně; WASYLIW – zařadit žádost o půjčku pro DS Mšeno. Navržený program byl včetně doplněných bodů schválen.

Hospodaření za rok 2003
WASYLIW - je pro schválení rozpočtu bez výhrad; ŽIVEC - děkuje za podrobné zpracování rozboru hospodaření za rok 2003 včetně grafické úpravy. Návrh: ZM schvaluje hospodaření města Mšena za rok 2003 bez výhrad – schváleno jednohlasně.

Přezkum hospodaření 2003
Schválení Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2003. Kontrolu provedly pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje p. Zemanová a p. Svobodová ve dnech 14.–15. 4. 2004. Závěr kontroly - při přezkoumání podle § 3 a § 4 vyhlášky č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, byly zjištěny nedostatky, ale nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani neúplnost, neprůkaznost nebo nesprávnost vedení účetnictví; STAROSTKA - navrhuje, aby se kontrolou pohledávek zabýval finanční a kontrolní výbor. Návrh: ZM schvaluje Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města bez výhrad. Hlasování: schváleno jednohlasně. Návrh: ZM pověřuje finanční a kontrolní výbor kontrolou pohledávek za r. 2003 a vypracováním závěru s návrhem na opatření – schváleno jednohlasně.

Prodeje, směny, pronájmy
   a) Příprava prodeje bytů v domech čp. 127 a čp. 275. Návrh: ZM schvaluje prodej bytů a nebytových prostor v bytových domech čp. 127 a čp. 275 ve Mšeně včetně pozemků a drobného příslušenství – schváleno jednohlasně.

   b) Žádost p. Hanauera a p. Weinlicha o prodej pozemku č. 654/7 v k. ú. Olešno: O prodeji se nemůže jednat, jelikož pozemek je zatím ve vlastnictví Lesů ČR. Obě žádosti jsou evidovány.

   c) Žádost manželů Sládkových o směnu pozemků; STAROSTKA – přečetla usnesení ze dne 10. 2. 2003, kdy již bylo rozhodnuto, že žádosti o směnu nebude vyhověno; VIDMAN - směnu by povolil, vrata na zahradu ke školce by se musela udělat ze spodní cesty; STAROSTKA - je proti navrhované směně, situaci konzultovala s p. Kovaříkem (Požární bezpečnost) a p. Vranou (hasiči Mělník); HÁJEK, DVOŘÁK, ŽIVEC – shodují se na zachování původního stavu pozemků. Návrh: provést směnu části p. p. 513/18 v k. ú. Mšeno za část p. p. 513/20 v k. ú. Mšeno. Hlasování: pro – Wasyliw, Vidman, proti - Štráchalová, Živec, Dvořák, Hájek, zdrželi se - Dvořáková, Švecová, Fanta – zamítnuto.

   d) Dům čp. 24 ve Skramouši – k prodeji je v realitní kanceláři na Mělníku, odhadní cena byla 260 tis. Kč, ale dům je ve velmi špatném stavu, za tuto cenu se ho nepodaří prodat. Realitní kancelář navrhuje snížit prodejní cenu na 150 tis. Kč. Návrh: ZM schvaluje prodej domu čp. 24 ve Skramouši za cenu 150 tis. Kč. Náklady s prodejem spojené platí kupující – schváleno jednohlasně.

   e) Pronájem skládky TKO – zástupci firmy Dekont Czech, a. s. mají zájem o pronájem skládky včetně zaměstnanců, navrhují umístění třídičky materiálu, čímž by se prodloužila skládkovací plocha, rekultivaci staré i nové skládky; FANTA - telefonicky hovořil s tajemnicí společnosti a požadoval zaslání podrobnějších informací. Navrhuje nabídnout možnost pronájmu skládky i jiným firmám, vyhlásit výběrové řízení; ŽIVEC - aby nedošlo k výraznému zvýšení ceny za úložné pro občany města, navrhuje nechat vytvořit odbornou studii, vyhlásit výběrové řízení. Návrh: Po široké diskuzi ZM doporučuje zadat zpracování studie na řešení situace skládky TKO – schváleno jednohlasně.

Základní škola Mšeno
   a) Projekt „Slunce do škol“; FANTA - podrobně vysvětlil, jak je tento projekt připojen a jak funguje (poznatek z již realizovaného projektu v OU a PŠ Kanina), je toho názoru, že jeho využití pro ZŠ ve Mšeně není praktické. Po rozpravě se zastupitelé sjednotili v názoru na projekt. Návrh: ZM zamítá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Slunce do škol“ – schváleno jednohlasně.

   b) Žádost ZŠ o přiznání částky za pronájem za umístění antény firmy Siemens; ředitelka ZŠ v žádosti sděluje, že finanční prostředky by byly použity na rozšíření a zkvalitnění výuky žáků a na proškolení pedagogických pracovníků. Jedná se o částku 65 tis. Kč; STAROSTKA – rozhodnout až ve 4. Q, zda částka bude převedena na posílení provozu školy s tím, že ZM by účelově určilo využití finančních prostředků. Návrh: ZM rozhodne o použití nájmu za umístění antén na ZŠ Mšeno od firmy Siemens ve IV. čtvrtletí r. 2004 – schváleno jednohlasně.

   c) Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ Mšeno; STAROSTKA – přečetla žádost; FANTA - bylo odsouhlaseno, že nelze finanční prostředky přesouvat mezi jednotlivé kapitoly, p. ředitelka s tímto souhlasila; HÁJEK – zatím ponechat původní rozpočet, případné změny projednat s novým vedením školy; DOHNALÍKOVÁ - rozlišit investiční a neinvestiční dotace. Návrh: ZM schvaluje úpravu rozpočtu ZŠ Mšeno takto: částku 221 815 Kč přesunout z výdajů na provoz (účet 501 03 DHIM) na investice, původně schválený rozpočet se v ostatních položkách nemění – schváleno jednohlasně.

   d) Informace o konkurzu; TAJEMNICE – podrobně informovala o přípravě konkurzu na obsazení místa ředitele v ZŠ a MŠ Mšeno, složení členů komise včetně p. starostky s hlasem poradním, zveřejnění inzerátu, stanovení podmínek, přihlášky do 10. 6., 1. schůzka konkurzní komise - 14. 6., konkurz - 30. 6., nástup od 1. 7., případně 1. 8. 2004. Ředitele komise doporučí, jmenování provádí rada (= starostka) se souhlasem Krajského úřadu.

Smlouva Karlova ulice
   Investorem stavby v Karlově ulici je Krajský úřad, který hradí náklady na opravu komunikace. Náklady spojené s opravou chodníků hradí město; STAROSTKA – město by splácelo do roku 2007, navrhuje uzavření smlouvy včetně splátkového kalendáře. Návrh: ZM schvaluje smlouvu o sdružení finančních prostředků na stavbu Karlovy ulice s KÚSK – schváleno jednohlasně.

Domov seniorů
   a) Žádost o půjčku; STAROSTKA – přečetla žádost p. ředitelky DS Mšeno o půjčku ve výši 500 tis. Kč. Návrh: Po krátké diskuzi ZM schvaluje žádost ředitelky DS Mšeno o půjčku na provozní náklady DS ve výši 500 tis. Kč až do vyřešení situace s financováním provozu DS pro rok 2004 – schváleno jednohlasně. 

   b) Smlouva s Dr. Šťávou; STAROSTKA – dotaz, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k dodatku č. 1 Smlouvy na konzultační a poradenské služby ohledně DS, která je předložena Dr. Šťávou – bez připomínek. Smlouva bude podepsána a odeslána.

   c) Firma URS vypracovává stanovisko k závěrečnému vyúčtování stavby DS Mšeno pro MPSV. V pátek 28. 5. sděleno mailem, že v konečném rozpočtu jsou chybné některé údaje. Nyní je na firmě Formatech, aby chybné údaje opravila. Stanovisko musí být odevzdáno na MPSV do 10. 6. 2004. Potom vydá MPSV „uznávací doložku“. Ministr financí pak rozhodne o odpuštění platebního výměru na 135 mil. Kč za porušení rozpočtové kázně při stavbě DS Mšeno.

Žádosti občanů a organizací
   a) pan Hanuš, Hradčanská 76 – dle jeho názoru voda z Větráku teče pod opěrnou zeď jeho domu, a tím mu narušuje statiku domu; DVOŘÁK – na místě samém posuzoval stav a navrhuje provést odvodnění z betonových žlabů.

   b) Žádost Českobratrské evangelické církve o dotaci ve výši 200 tis. Kč na likvidaci dřevomorky v kostele ve Mšeně. V následné diskuzi zazněla připomínka zastupitele k finančním darům věřících - jak jsou využívány a v kterém místě jsou použity. Hlasování: pro – Štráchalová, Švecová, Fanta, Živec, ostatní se zdrželi hlasování – zamítnuto.

Infocentrum
   STAROSTKA – podala informace ze správní rady Sdružení obcí Kokořínska; NOVÁK – požaduje vklad do obecně prospěšné společnosti, informuje o výběrovém řízení na pracovníka v Infocentru a následném jednání p. Wasyliwa na Úřadu práce. Než bude možné čerpat finanční prostředky z ÚP, řešit otevření Infocentra ve dnech pátek – neděle formou brigády. Návrh: ZM schvaluje vklad města Mšena do obecně prospěšné společnosti, která bude založena za účelem zřízení Infocentra ve výši 25 tis. Kč – schváleno jednohlasně. Návrh: ZM schvaluje prozatím přijetí brigádníků do Infocentra, a tím zajistit provoz o víkendech. Na výplatu těmto brigádníkům použít již schválenou částku 3 tis. Kč měsíčně (viz usnesení č. 15 ze dne 19. 4. 2004) – schváleno jednohlasně.

Informace a různé
   a) Mělnický vrkoč - přehlídka folklorních tanců v ZŠ a DS dne 11. 6. 2004. 
   b) Mistrovství ČR ve sjezdu minikár ve dnech 12.–13. 6. a 26.–27. 6. 2004. 
   c) Rallye Bohemia ve dnech 9.–11. 7. 2004, trasa povede přes Skramouš. 
   d) Obrubníky z Karlovy ulice – část jich byla použita na opravu v Sedlci, ostatní budou použity ve Mšeně při opravách chodníků. 
   e) Pochvala za webové stránky města Mšena - v tisku. 
   f) 2. ročník Běhu Terryho Foxe se uskuteční dne 5.6.2004 - spojeno s kulturním programem - na koupališti a v přilehlých lesích.

Paní tajemnice přečetla návrh na usnesení, které bylo jednohlasně schváleno. Paní starostka ukončila zasedání ve 21,30 hodin.

Karel Horňák