REKORDNÍ ROK 2003

   Vážení členové, vážení hosté, vítám Vás na výroční Valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů ve Mšeně. Vážení přítomní, dovolte mi vzpomenout jak na zakládající, tak na ostatní členy sboru, kteří se těchto chvil nedožili, a prosím vás, abychom symbolickou minutou ticha uctili jejich památku.
   K dnešnímu dni čítá naše jednotka celkem 25 členů. Během loňského roku jsme přijali do našich řad dva nové členy – Luboše Huliciuse a Tomáše Brunclíka. Celkem jsme se sešli vždy první pátek v měsíci na dvanácti členských schůzích o průměrné účasti 13 členů a jedné výroční valné hromadě.
   Jak jsem se již zmínil, od roku 1989 jsme měli nejvíce 14 výjezdů, a to v roce 1999. Letos se počet vyšvihl na dvacet devět, což je rekord posledních let. Důvodů je hned několik – extrémně horké léto beze srážek a významné rozšíření území mělnických profesionálů. Pryč jsou doby, kdy hasiči zasahovali pouze u požárů, nyní jsou na ně kladeny stále větší a větší nároky. A proto jsou u dopravních nehod, čerpání vody, úniku nebezpečných látek, olejových havárií, technických a technologických pomocí, odchytu zvířat a obtížného hmyzu, vyprošťování z hloubek i výšek, vyprošťování osob z výtahů, práce na vodě, zjišťování druhu uniklé látky, její přečerpání, popřípadě separace, dekontaminace a podobně.
   Proto je i na nás, dobrovolné hasiče veden tlak, abychom výstrojí a výzbrojí byli připraveni i na podobné druhy výjezdů. Myslím si, že dnešní vybavení (dýchací přístroje, plovoucí čerpadlo, přetlakový větrák, motorová pila, kapesní vysílačky, ale i zásahové oblečení včetně bot a přilby) plně odpovídá současným normám. Proto nás vůbec nepřekvapilo, že nás operační středisko Hasičského záchranného sboru v loňském roce požádalo o takové zásahy, jako požár nákladního vozidla, dopravní nehoda s olejovou havárií, odčerpávání vody, polomy stromů přes vozovku apod. Nikdy by se tak ale nemohlo stát, kdyby naši důvěru nemělo též Zastupitelstvo města, které nás finančně podporuje. Myslím si však, že výše uchráněných hodnot majetku města v posledních letech přesvědčila každého. Je i důkazem toho, že prostředky vynaložené na naši činnost se neminuly účinkem. Rovněž Hasičský záchranný sbor, pokud má možnosti, se nám snaží vypomoci, ať už technikou nebo účelovou dotací. V zimních měsících se zaměřujeme hlavně na oblast teorie, aby každý věděl jak co nejrychleji zásah uskutečnit, na jakou kterou látku použít nejvhodnější druh hasiva a pochopitelně dbát pokynů a rad velitele jednotky, popřípadě velitele zásahu. V letních měsících se naopak snažíme zvláště těm mladším předat zkušenosti a naučit je správně zacházet s veškerou technikou.
   Vzhledem k vysokému počtu výjezdů a neustálé přípravě techniky, výstroje a výzbroje, obměně hadic se naše mladé družstvo zúčastnilo pouze soutěže v požárním útoku v Byšicích o putovní pohár Vitany. V konkurenci 25 družstev skončili na vynikajícím čtvrtém místě. Stejně jako každý rok, tak i letos jsme pořádali v pořadí již VI. ročník Memoriálu ing. Miloše Kosiny. Bohužel nám nepřálo počasí, a ač bylo léto téměř bez srážek, na memoriál se obloha zatáhla a celý den pršelo. I tak se sjelo z okolí 20 soutěžních družstev. V mužích dominovalo družstvo z Krásné Vsi, v ženské kategorii obhájila prvenství děvčata z Voděrad. Domácí postavili na start dvě družstva, mladší skončili na pátém místě a stará garda jim šlapala na paty a skočila hned za nimi na místě šestém. Celý soutěžní den jsme zakončili večerní taneční zábavou v hotelu Zlatý lev, a to byla bohužel jediná kulturní akce, kterou jsme v loňském roce zorganizovali pro členy našeho sboru.
   Jak je vidět, každý rok je jiný. Předloni náš sbor zaměstnaly obrovské povodně, kterých jsme se zúčastnili i poté na likvidaci následných škod, v loňském roce nás zase zaměstnalo extrémně suché léto. Jistě si vzpomínáte, jak jsem v předloňské zprávě nadnesl otázku - Jaká asi bude po zrušení Okresních úřadů dotační politika krajských hejtmanů směrem k dobrovolným hasičům? Z tohoto důvodu, abychom se s financemi na obnovu techniky neobraceli jen na město, jsme prostřednictvím starostky města paní Marie Štráchalové oslovili Krajský úřad se žádostí o dotaci na nákup ojetého zásahového vozidla jako náhradu za 32 let starou T-148. Nutno podotknout, že naši žádost podpořil a doporučil přes Krajský hasičský sbor na Kladně ředitel územního odboru HZS Mělník pplk. Rudolf Beták. Výsledkem naší společné aktivity bylo rozhodnutí Zastupitelstva kraje ze 17. prosince loňského roku, kdy nám schválili zálohu na nákup ojetého vozu ve výši 300 tis. Kč s tím, že během prvního nebo druhého čtvrtletí letošního roku nám přislíbili ještě částku 1,2 mil. Kč, aby celková částka na nákup dosáhla výše 1,5 mil. Kč. Každý ví, že peníze nejsou tím, co by v současné době bylo přebytkem v našem státě, a proto si této finanční pomoci velice vážíme. Je to zdravý impuls k další činnosti a hlavně ocenění naší snahy.
   S další pomocí vstříc dobrovolným hasičům k urychlení výjezdů přišel Hasičský záchranný sbor ve spolupráci s operátorem mobilní sítě Eurotel - se svolávacím systémem Kango+, který je v současné době ve Středočeském kraji ve zkušebním provozu. Tento systém pracuje na principu rozesílání SMS zpráv na mobilní telefony všem členům zásahové jednotky. Z operačního střediska je zaslána krátká textová zpráva informující jednotku o výjezdu s popisem, kde se příslušné místo nachází a o jaký požár nebo jiný zásah se jedná. Tato zpráva je zaslána na systém Kanga+ a ten zprávu převezme a dále rozešle všem členům jednotky. V budoucnu má být na tento systém zapojena tiskárna se stručným popisem události a příkazy k výjezdu a společně se automaticky spustí siréna se zvukovým signálem. I když tento systém stál každou jednotku v účelové dotaci 50 tis. Kč, jsem přesvědčen, že se investice brzo vrátí zpět v rychlosti zásahu a výši uchráněných hodnot. Proto touto cestou děkujeme zastupitelům města v čele se starostkou za podporu našeho spolku a doufáme, že dobrá spolupráce bude pokračovat i nadále. Rovněž bych chtěl z tohoto místa poděkovat vám všem, kteří se ve svém volném čase věnujete této velmi potřebné činnosti. Stejný dík proto patří především vašim manželkám a přítelkyním za trpělivost a toleranci, kterou mají s touto vaší profesí. Ty se však ale po každém úspěšném zásahu změní v určitou hrdost.
   Na závěr Vám všem přeji – zachovejte si i do budoucna takový kredit, který jste si za poslední léta na okrese vydobyli. Za vás všechny děkuji i všem členům HZS Mělník za celoroční skvělou spolupráci, jakož i ostatním členům všech dobrovolných hasičských spolků v okrese.

Karel Píč, velitel SDH Mšeno


AKCE MŠENSKÝCH HASIČŮ V ROCE 2003 

4. ledna - Skramouš, odčerpávání vody v obci
polovina ledna – požár skládky TKO ve Mšeně
polovina února – požár bývalé školy ve Velkém Újezdě
začátek března – požár buldozeru na skládce TKO
v průběhu března – požár louky na Romanově
12. dubna – požár rekreační chalupy v Šemánovicích
konec dubna – lesní požáry v okolí Nosálova
3. května – likvidace 6 vyvrácených smrků
7. května – požár lesa mezi Romanovem a Vojtěchovým dolem (vzhledem k nepřístupném terénu trval zásah 2 dny, nataženo přes 1 km hadic)
začátek školních prázdnin – odčerpávání vody z kotelny ZŠ
20. července – likvidace ekohavárie u železničního přejezdu u Kaniny (proražená vana motoru)
konec července – požár strniště mezi Ledcemi a Kadlínem
během srpna – 4 lesní požáry: Vojtěchov, Ráj, Romanov, Sedlec
konec srpna – likvidace padlých stromů v Nebuželích a u Pokliček, požár náspu v Nebuželích a lesa v Kokořínském dole
během září – požáry v Nebuželích a na Olešně
25. října – brzy ráno vyproštění trampa, který se zřítil do rokle, odpoledne požár lesa v Planém dole
31. října – požár na skládce TKO (bez škody)
3. prosince – požár tahače LIAZ 100 v Kanině
8. prosince – požár lesní hrabanky mezi Skramouší a Filipovem
29. prosince – požár lesa v Lobči

   V sobotu 28. února 2004 proběhla v hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů města Mšena, které se zúčastnilo 21 členů (z celkového počtu 25 členů). Z hostů přijali pozvání: Marie Štráchalová, starostka města, pplk. PhDr. Rudolf Beták, ředitel Hasičského záchranného sboru Mělník, por. Jan Hadrbolec, vedoucí okresní rady velitelů, a Václav Flek, vedoucí sekretariátu Okresního sdružení hasičů.
   V jejich diskuzních příspěvcích se vesměs prolínaly stejné názory v otázce stále vyšších nároků, ať už na profesionální jednotku, nebo na jejich dobrovolné kolegy. V dnešní době v tomto státě nejsou finanční prostředky prakticky na nic. Z těchto důvodů jsou nuceni od tohoto povolání odcházet hasiči, kteří tuto práci milovali a provozovali ji několik desetiletí. Tím se neustále mění složení jednotlivých směn. Jediné, co se geometrickou řadou neustále zvedá, je počet úředníků v našem státě a stohy nesmyslných formulářů a tiskopisů k vyplňování.
   Součástí valné hromady byly i tajné volby nového výboru pro období 2004 – 2008. Na předchozí členské schůzi se vzdal kandidatury velitel Josef Jizba, který uvolnil místo mladším. Funkci velitele vykonával neskutečných 31 let, a proto mu všichni členové i hosté poděkovali za vykonanou práci. Josef Jizba nadále zůstává členem výjezdové jednotky a věříme, že v budově zbrojnice zůstane i naším kuchařem.
   Nový výbor – velitel: Karel Píč (21 hlasů ve volbách), zástupce velitele: Radek Šimáně (20), starosta sboru: František Šulc (13), náměstek starosty: Martin Fryč (15), strojník: Pavel Miklušák (17), jednatel: Petr Živec (18), hospodář: David Zabilanský (20).
   Závěrečné poděkování patří všem, kteří se ať už materiálně, nebo finančně podíleli na Memoriálu Miloše Kosiny v požárním útoku družstev mužů i žen: Město Mšeno, Hotel Zlatý lev – Blanka a Josef Živných, Autoopravna Jiří a Tomáš Brunclíkovi, Autoopravna Vladimír Kauler, Drogerie-železářství Václav Prchlý, stavební firma Guttenberg, s. r. o., Boty od Šveců, Jana Švecová, čerpací stanice KABE, Vodárny Kladno-Mělník, provoz Mšeno, Obchod uhlím Václav Holuška, Instalatér Jiří Štráchal a další občané našeho města.

Karel Píč, starosta SDH Mšeno