SCHVÁLENÝ ROZPOČET

   Zahájení: 18.05 h. Přítomni: M. Štráchalová, D. Dvořáková, Vl. Wasyliw, J. Fanta, Fr. Dvořák, V. Hájek, Vlast. Líbal, P. Živec. Omluveni: J. Švecová, Sv. Houserek, P. Vidman. Zapisovatelka: M. Dvorščíková. Ověřovatelé zápisu: Dvořáková, Fanta. Návrhová komise: Živec, Hájek. Před vlastním hlasováním o schválení programu požádala p. starostka o rozšíření programu v bodu 4 a projednat žádost ředitelky DS o navýšení zaměstnanců. Zároveň navrhuje vypustit z programu bod č. 5, neboť návrh provozní smlouvy ČOV z VKM není k dispozici.

PŘIJETÍ DOTACÍ
STAROSTKA – předložila ke schválení přijetí dotací ze státního rozpočtu na rok 2004: a) od Ministerstva kultury ČR dotaci na rekonstrukci Mariánského sousoší ve výši 500 tis. Kč, b) na obnovu muzea ve výši 700 tis. Kč, c) od Ministerstva financí ČR dotaci na rekonstrukci fasády Základní školy Mšeno ve výši 2 mil. Kč – schváleno jednohlasně.

NÁPLŇ PRÁCE MÍSTOSTAROSTKY
STAROSTKA - přečetla náplň práce místostarostky. Žádný ze zastupitelů neměl k tomuto bodu připomínku. Návrh na hlasování: ZM stanovuje neuvolněné místostarostce náplň práce podle § 104, odst. 1 zákona o obcích – schváleno jednohlasně.

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
STAROSTKA – seznámila přítomné s tím, že paní Marie Choroušová předá byt č. 8 v domě čp. 127 do 31. 3. 2004; ŽIVEC – navrhuje přidělit tento byt p. Libuši Tvrdé; STAROSTKA – navrhuje souhlasit s převodem bytu po zemřelém panu Jiřím Guttenbergovi na pozůstalou manželku Dagmar Guttenbergovou; ŽIVEC – navrhuje obeslat všechny žadatele o byt, tj. celkem 42 občanů, a požádat je o vyjádření, zda na své žádosti trvají. Pokud žadatel do 30 dnů neodpoví, bude ze seznamu vyškrtnut. Návrh na hlasování: ZM se usneslo obeslat všechny uchazeče o byt v majetku města dopisem s dotazem, zda stále žádají o byt, a zároveň je upozornit na to, že pokud do 30 dnů od převzetí dopisu nebudou reagovat, budou ze seznamu vyškrtnuti – schváleno jednohlasně. Návrh na hlasování: ZM přiděluje byt č. 8 v domě čp. 127 p. Tvrdé – schváleno jednohlasně. Návrh na hlasování: ZM souhlasí, aby nájemní smlouva na byt v domě čp. 127 byla sepsána s paní Dagmar Guttenbergovou – schváleno jednohlasně.

ROZPOČET NA ROK 2004
   STAROSTKA – udělila slovo předsedovi finančního výboru; WASYLIW – přečetl připomínky finančního výboru k rozpočtu na rok 2004; STAROSTKA – seznámila zastupitele s dopisem 1. náměstka ministra financí p. Janoty k řešení financování DS Mšeno, kde chybí cca 4 mil. Kč; ŽIVEC – rozpočet je vyrovnaný, příjmy města nedosahují potřebné výše, je třeba dodržovat úsporná opatření v čerpání finančních prostředků; DVOŘÁKOVÁ – před podáním grantů zájmovými organizacemi a spolky i příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem musí být projekt schválen zastupitelstvem města. V případě, že projekt předložen nebude, nebude zastupitelstvo dodatečně uvolňovat finanční prostředky. Návrh na hlasování: ZM schvaluje předložený rozpočet města na rok 2004 - schváleno jednohlasně.
   STAROSTKA – navrhuje společnou schůzku finančního výboru, kontrolního výboru, finančního odboru MěÚ a všech zastupitelů, kde by byla dohodnuta úsporná opatření k čerpání rozpočtu a postup finančních kontrol u všech organizací, jejichž zřizovatelem je město Mšeno včetně MěÚ. Návrh na hlasování: ZM schvaluje svolání společné schůzky kontrolního výboru, finančního výboru, finančního odboru MěÚ Mšeno a zastupitelstva. Na této schůzce bude projednán plán a postup spojený s veřejnosprávními kontrolami a s úspornými opatřeními u všech organizací zřizovaných městem včetně MěÚ – schváleno jednohlasně.
   STAROSTKA – přednesla žádost ředitelky DS o navýšení počtu pracovních úvazků z 35 na 37 zaměstnanců. Jedná se o 1 pracovní místo pomocné síly v kuchyni a 1 pracovní místo na úklid; DVOŘÁKOVÁ – souhlasí s navýšením počtu zaměstnanců, neboť bylo počítáno s tím, že teprve provoz ukáže definitivní potřebu pracovníků. Návrh na hlasování: ZM schvaluje navýšení pracovních úvazků Domova seniorů Mšeno na 37 zaměstnanců – schváleno jednohlasně.

VYŘAZENÍ MAJETKU
STAROSTKA – oznámila, že inventury byly v roce 2003 řádně provedeny, a seznámila s jednotlivými návrhy na vyřazení majetku ze ZŠ, odboru skládky a koupaliště a knihovny. Jedná se o věci poškozené, neupotřebitelné, případně odcizené; DVOŘÁK – dotaz k položce odcizené; STAROSTKA – vysvětluje, že byl vykraden uzamčený sklad v bývalé cihelně, věc řešila Policie ČR. Návrh na hlasování: ZM schvaluje inventuru města za rok 2003, návrh na vyřazení majetku dle návrhu hlavní inventarizační komise – schváleno jednohlasně; DVOŘÁK – navrhuje sestavit komisi, která by provedla posouzení vyřazených věcí a prodejné věci ocenila.  Dvořák, Fanta, Wasyliw, Hájek, Štráchalová. Návrh na hlasování: ZM stanovuje komisi ve složení Složení komise: p. Dvořák, p. Franta, p. Hájek, p. Wasyliw, p. Štráchalová. Komise provede ocenění a stanoví způsob likvidace vyřazeného majetku – schváleno jednohlasně.

INFORMACE A RŮZNÉ

  • Dotace od Ministerstva zemědělství ČR na vodovod Ráj, která by měla být projednána na Ministerstvu zemědělství koncem 1. poloviny roku 2004.
  • Žádost p. Otakara Hanuše o opravu zdi u jeho domu v Hradčanské ulici.
  • Faktury za kanalizační přípojky nejsou dosud uhrazeny p. Albertem (čp. 434) v Jateční ulici, u dosud nezkolaudované stavby p. Nováka v Hradčanské ulici a bytovky čp. 393, 394, 395 p. Eliáše v Boleslavské ulici.
  • Ve Mšeně proběhnou automobilové závody do vrchu, pojede cca 50 závodníků, závod se uskuteční koncem měsíce srpna 2004.
  • Zahájení rekonstrukce Karlovy ulice. Úplná uzávěrka je od 15. 3. 2004 a práce budou ukončeny 30. 8. 2004. Jedná se o rekonstrukci vodovodního řadu, kanalizace, povrchu vozovky a chodníků. Zhotovitel předloží harmonogram prací. MALEČEK – dotaz, jak bude řešen svoz TKO; PERNIKÁŘOVÁ – žádá zastupitele o zajištění hlídaného parkoviště pro majitele automobilů Karlovy ulice; WASYLIW – připomněl opravu ulice Na Tržišti, kdy obyvatelé této části Mšena tuto situaci prožili, a nabádá občany k trpělivosti. Oprava Karlovy ulice byla mnoho let požadována a měli bychom být všichni rádi, že práce konečně začaly; DVOŘÁK – slíbil, že zástupci města budou žádat stavební firmu o zajištění přístupu k nemovitostem a průběžném informování o postupu prací.

Paní tajemnice Flíglová přečetla návrh na usnesení, které bylo jednohlasně schváleno.

DISKUZE
NEČAS – upozorňuje na nutnost odhlučnit větrání kotelny DS; WASYLIW – obdržel dopis od firmy Guttenberg, že při zadávání výběrového řízení nebyla správně uvedena plocha ZŠ Mšeno. Bude k tomu přihlíženo při podpisu smlouvy.
Paní starostka ukončila veřejné zasedání Zastupitelstva města Mšena ve 20.20 hodin.
Ze zápisu ZM vybral

Karel Horňák