Kromě příčin, o nichž jsme hovořili před měsícem v první části našeho článku, mohou ovlivnit vývoj a vytvoření správné řeči ještě tyto příčiny:
   1. vady sluchu či zraku
   2. duševní nemoc
   3. lateralita (pravák nebo levák)
   4. mentální postižení
   5. neurologické onemocnění
   6. funkční nebo orgánové změny v oblastech důležitých pro řeč
   7. tělesné postižení (rozštěpy)
   Aby se včas vývojové poruchy či další postižení nebo nemoci objevily, jsou nutné preventivní lékařské prohlídky, na které vás zve váš pediatr. Pokud dítě nemluví nebo je jeho řeč výrazně opožděná oproti běžnému vývoji, je potřeba odborné vyšetření, které určí, zda jde pouze o individuální odlišnost (některé děti začínají mluvit hodně později, než je průměr) či zda se jedná o poruchu. Včasná diagnostika a léčba má samozřejmě lepší prognózu, tedy šanci na nápravu.  
   Další možností, kde vás mohou upozornit na možnost vady, je mateřská škola či učitelky základní školy při zápisu. Možným řešením je i vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně, která vám na jeho základě poradí jak postupovat dál. Nebraňte se v případě nevyzrálosti dítěte školnímu odkladu. Ne každé dítě je v šesti letech zralé pro školu. Odkladem mu umožníte lepší přípravu pro školní začátek a také zvýšíte jeho šance na školní úspěchy. Jsou to situace, kdy je potřeba zvážit všechny aspekty, objektivně se zamyslet nad všemi okolnostmi a opravdu správně a zodpovědně se rozhodnout. Vždy mě mrzí, když ke mně přijdou rodiče s šestiletým dítětem, které má nesprávnou výslovnost, je nesoustředěné, ještě hravé a ostýchavé a začíná mít problémy ve škole. Tam by rok odkladu možná mnohé vyřešil. Takto budou problémy a nedostačivost dítě provázet možná po celou školní docházku a starosti s tím budou mít i rodiče. Jaké jsou pak šance pro budoucnost a profesi dítěte? Proto radím, abyste si všímali vývoje svého dítěte, zamýšleli se nad ním a včas se poradili s odborníky. Nesnažte se být odborníky sami!
   A ještě dva důležité pojmy pro odstraňování poruch řeči:
   Reedukace – náprava, čili napravujeme a uvádíme do funkčního stavu to, co je nevyvinuté či porušené. Např. náprava výslovnosti u dyslalie nebo obnovení řeči při narušení mozkových center řeči.
   Kompenzace – náhrada, čili nahrazujeme nevyvinutou či porušenou funkci, kterou nelze napravit. Např. využití sluchu při ztrátě zraku a naopak, odezírání ze rtů při ztrátě sluchu.
  
Důležité rady pro rodiče (pro nápravu poruchy řeči):
    Kladná motivace pro cvičení, odměna (např. pohádka, bonbon, výlet atd.).
    Klid a uvolnění jak u dítěte, tak u rodiče.
    Cvičte třeba 10krát denně po 5 minutách.
    Pokud dítě vyslovuje hlásku na špatném artikulačním místě, neopravujeme to, ale tvoříme hlásku novou na správném místě.
    Mluvte o nácviku jako o společné věci, o tom, že dítě „učí jazýček“ apod.
    Hodně chvalte a upozorňujte na to, co jste již zvládli... Nezlobte se na dítě za to, co neumí, učte ho to. 
    K vadě přistupujte přirozeně, aby nevznikl u dítěte pocit, že je odmítáno a naopak ani pocit, že je něčím výjimečné.
    Dítě potřebuje mít dobrý vzor (otec, matka...).
    Postupujte od nejjednoduššího k nejsložitějšímu a vždy začínejte tím, co dítě už umí.
    Poslouchejte pokyny logopeda, vyvození správné hlásky začínáme zvuky, slabikami, a pak postupně nejjednoduššími slovy k těm složitějším, nakonec celé věty. Nácvik probíhá v několika fázích: opakování po rodiči (nebo logopedovi), samostatné vyslovování podle obrázků, básničky, samostatné vyprávění a spontánní mluva.
    Domluvte se s dítětem jako hru, že to, co umí, bude říkat správně a rodina to bude hlídat. Kdo objeví chybu, upozorní na ni a dítě se samo opraví (opraví jazýček). Pořád chválit, když mluví dobře! 
    Hlídejte, aby dítě mluvilo raději pomalu, v rychlé řeči dělá více chyb. K tomu pomáhá zpívání, básničky, a když dítěti nahlas čtete pohádky a vyprávíte si s ním. 
  
   Je to jistě práce nelehká zvláště tam, kde má maminka více malých dětí, příp. chodí do práce, dítě do školky apod. Ale vše se dá řešit, neříkejte, že něco nejde. Jedná se přece o budoucnost vašeho dítěte a o podmínky, které mu dáte do života. A pomoci mu můžete pouze teď, pak už to jde velice těžko. Takže se domluvte s učitelkou ve školce, s babičkou, využijte prázdniny, víkendy a každou volnou chvilku třeba při cestování, nákupech apod. Vaše práce s dítětem musí být soustavná, systematická a důsledná. Nečekejte výsledky hned, pro úplné a správné odstranění patlavosti je potřeba opravdu postupovat krok za krokem a to chce čas a trpělivost. Každé dítě je jiné a žádný logoped na vám na začátku neřekne, jak dlouho náprava bude trvat. Záleží také hodně na vašem přístupu. Logoped dítě vyšetří, stanoví plán nápravy, poradí vám a bude vás vést, ale cvičit denně s dítětem musíte vy. A v tom je hlavní díl úspěchu.

Závěrem
   Člověk je tvor společenský a komunikace je pro něj tedy velice důležitá. Uspokojuje mnoho našich potřeb. Pokud je jakkoliv narušena, dochází k nepohodě, stresu, napětí a může to být příčinou i dalších poruch. Snažila jsem se vám jednoduše a přehledně ukázat široké spektrum běžných i méně běžných poruch řeči. A vysvětlit vám, že vývoj řeči má svůj čas a že ho nesmíte ani předbíhat, ale ani opomíjet. Vše má svou přirozenou cestu, kterou musíte respektovat, ale je důležité zároveň včas odhalit poruchy a včas je napravovat. Bez základních znalostí to však nedokážete.
   Kdo vám při sledování vývoje vašeho dítěte může pomoci? Vy, rodiče nejste odborníci, ale během vývoje svého dítěte se s odborníky setkáváte. Jsou to lékaři a učitelé, kteří by vám měli poradit a kteří by měli včas odhalit možné vady, kterých si laik ani nemusí všimnout. Vaše dítě je vyšetřeno při narození a již tehdy se mohou objevit určité faktory, které ukazují na možnost vývojových poruch. Lékaři by vás s tím měli seznámit a poradit, jak postupovat, a předat vás do péče odborných lékařů. Pak chodíte s dítětem na pravidelné kontroly k pediatrovi, který ví, co má v kterém věku u vývoje malých dětí sledovat. To je další možnost odhalení poruchy. I váš pediatr ví, k jakému odborníkovi vás má poslat. Dalším momentem je vstup dítěte do školky, kde paní učitelky ze své praxe jsou schopny posoudit, zda se řeč dítěte vyvíjí správně v souvislosti s věkem. I ony vás mohou upozornit a poradit vám, kam se obrátit. A poslední možnost je zápis dítěte do školy. Většinou velmi zkušené učitelky při zápisu sledují celkovou zralost dítěte a také jeho řeč. Pokud to uznají za vhodné, mohou vám z některých důvodů doporučit i roční odklad školní docházky. Většinou je pak dítě posláno do Pedagogicko-psychologické poradny, kde ho odborníci vyšetří a poradí vám, jak postupovat a jak s dítětem pracovat, aby za ten rok bylo lépe připraveno na to náročnější období dětského věku, na školu.
   Neodmítejte rady odborníků, a pokud máte nějaké připomínky, sdělte to jim, a ne sousedce a snažte se s nimi domluvit nejlepší cestu, která pomůže vašemu dítěti. Není nic smutnějšího, než když přijde maminka se sedmiletým dítětem, které má vadu výslovnosti několika hlásek a už s tím má problémy i ve škole. Přitom stačilo tak málo – přijít o dva roky dříve. Bohužel z vlastní zkušenosti vím, že tyto situace nejsou vždy vinou rodičů. Někteří učitelé a lékaři ještě stále nepovažují vady řeči za podstatné, nevidí jejich souvislost s dalšími poruchami, nebo si vady ani nevšimnou, a často i z neznalosti včasnou nápravu podceňují. Proto píšu tyto řádky, aby i rodiče sami mohli sledovat zdravý vývoj svých dětí a případně sami odbornou péči včas vyhledat. Vím, o čem mluvím. Jedno mé dítě neodbornou péčí lékaře málem zemřelo a druhé mohlo být trvale postižené, kdybych včas nezasáhla a nevyhledala sama odborné lékaře. Stejná situace je i mezi učiteli. Někteří si nedoplňují odborné znalosti o nové poznatky a nejsou pak schopni kvalifikovaně poradit a řešit problémy dětí, které mají nějakou vadu. Tím ale nechci říct, že vy sami na to stačíte. Pro úspěšnou nápravu řečových vad je vždy potřeba spolupráce s odborníky a mnohdy s několika dohromady. Neodbornou péčí můžete snadno dítěti spíš ublížit než pomoci. Tyto řádky vám pomohou se orientovat a poradí vám, ale neudělají z vás odborníky.
   Uvědomte si, že vy jste ta hlavní jistota, kterou vaše dítě má. Vy máte plnou zodpovědnost a jen na vás záleží, jaký člověk z vašeho dítěte vyroste a co mu do života dáte.
Mgr. Ilona Hulínová