BUDEME MÍT MUZEUM

Přítomni: M. Štráchalová, F. Dvořák, P. Živec, Sv. Houserek, Mgr. Vl. Wasyliw, P. Vidman, ing. J. Fanta, V. Hájek, J. Švecová, Vlast. Líbal. Omluvena: Mgr. D. Dvořáková. Ověřovatelé zápisu: Houserek, Dvořák. Návrhová komise: Fanta, Wasyliw. Zapisovatelka: D. Kroupová. Pan DVOŘÁK navrhl uctít památku zemřelé paní učitelky Jarmily Gregorové minutou ticha.

Prodeje nemovitostí
- Žádost o prodej p. p. 285/4 v k. ú. Skramouš o výměře 600 m2 manželům Ernstovým za cenu uvedenou ve znaleckém posudku. Hlasování: schváleno jednohlasně.
- Žádost o prodej p. p. 40/6 v k. ú. Skramouš o výměře 13 m2 p. Glaserovi za cenu znaleckého posudku. Hlasování: schváleno jednohlasně.
- Žádost manželů Jiranových o zřízení věcného břemene na již vybudovaný kiosek na elektrický proud na pozemku p. č. 1779/2 v k. ú. Mšeno na Romanově přesunout na příští zasedání ZM.

Bytové hospodářství
STAROSTKA – v současné době probíhá rekonstrukce prostor v přízemí čp. 14 na dva byty, které mají být k dispozici pro zaměstnance Domova seniorů. Byla doručena žádost o přidělení bytu paní Ivaně Dubské, která je zaměstnancem DS, je rozvedená a stará se o dvě děti. Bylo předloženo doporučení p. ředitelky DS.
ŘEDITELKA ZŠ Mšeno uvedla, že vzhledem k nárůstu žáků je třeba přijmout dva kvalifikované pedagogy, kterým bychom mohli nabídnout byt; HOUSEREK a HÁJEK – ponechat oba byty pro zaměstnance DS. První návrh: přidělit byt v přízemí domu čp. 14, nám. Míru, Mšeno (zrušená pobočka České spořitelny) paní Ivaně Dubské, zaměstnankyni DS Mšeno. Uzavřít nájemní smlouvu, ve které bude podmíněn pronájem v souvislosti se zaměstnáním v DS. Hlasování: schváleno jednohlasně. Druhý návrh: přidělit druhý byt, který se zřizuje v přízemí domu čp. 14, po jeho dokončení. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Převod do rezervního fondu
STAROSTKA – přečetla žádosti ZUŠ a MŠ Mšeno o převod hospodářského výsledku za r. 2003. Návrh: hospodářský výsledek ZUŠ Mšeno za rok 2003 ve výši 3 690,89 Kč a jeho převod do rezervního fondu a dále Hospodářský výsledek MŠ Mšeno za rok 2003 ve výši 6122,61 Kč a jeho převod do rezervního fondu. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Infocentrum
STAROSTKA – požádala přítomné p. Nováka a p. Hiřmana o informace o práci infocentra; NOVÁK – provoz kanceláře zajišťuje p. Hiřman ml., který shromažďuje informace o okolí, pracuje s webovými stránkami. Informoval o jednání s cestovními kancelářemi, pro které připravují program. Dále se připravuje vydání turistické mapy Mšena a okolí.

Krizový štáb obce
STAROSTKA – dala na vědomí přítomným zastupitelům složení a úkoly krizového štábu obce (schváleno již v loňském roce). Návrh: ZM Bere na vědomí složení krizového štábu města Mšena. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Výsledky kontroly
STAROSTKA – na základě protokolu provedené hygienické kontroly v ZŠ Mšeno bude třeba upravit prostory v budově školy, a tím i rozpočet ZŠ na r. 2004. Návrh: ZM bere na vědomí výsledky hygienické kontroly v ZŠ Mšeno. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Informace
Paní starostka uvedla:
- V DS Mšeno je zatím umístěno 60 lidí, o které se starají 34 zaměstnanci. Zbývá umístit ještě asi 10 klientů. V tomto měsíci proběhla jednání na Ministerstvu financí o financování provozu na r. 2004, čekáme na písemnou odpověď.
- Pan Voborník provedl opravu cesty do Bílek v částce 52 tis. Kč. Tuto částku nepožaduje na městu, je to sponzorský dar.
- Pan Wasyliw oznámil vyklizení nebytových prostor v domě Masarykova 38 do konce měsíce února 2004.
- Ředitelka MŠ Mšeno p. Půlpánová předložila Školní vzdělávací program MŠ Mšeno na školní rok 2003 – 2004.
- V letošním roce bude zřízena v prostorách radnice expozice muzea. Městu bude poskytnuta dotace ve výši 700 tis. Kč na jeho zřízení. Dotace je přidělena z Ministerstva kultury na základě jednání poslance p. Třešňáka z ČSSD.
- Dne 23. 2. 2004 proběhne výběr dodavatele stavby na akci „Rekonstrukce fasády Základní školy Mšeno“.
- Začátkem února bylo předáno staveniště k rekonstrukci Karlovy ulice firmě MILOTA.
- Během měsíce ledna docházelo k značným opakovaným poruchám veřejného osvětlení v ulicích na Podolci. Firma ELTODO již tento problém vyřešila položením nového kabelu do země. V případě dalších poruch a nepřízně počasí povede přechodně opravu natažením kabelu horním vedením. Na jaře by byl kabel umístěn do země.

Paní tajemnice přednesla návrh na usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.

Diskuze
VONDRÁČKOVÁ, ředitelka ZŠ, upozorňuje, že není jednoduché sehnat kvalifikované pedagogy bez nabídky služebního bytu; NEČAS – upozornil na špatný výhled při výjezdu od kravína na hlavní silnici směrem na Mělník, kde stromy brání ve výhledu; STAROSTKA – přislíbila, že tento problém zajistí s p. Zedníkem z SÚS.
Zasedání ZM ukončeno v 19.25 hodin.

Ze jednání městského zastupitelstva vybral
Karel Horňák