Dnešním dnem – 24. lednem 2004 – jsem ztratila důvěru. Důvěru věřit tomu, že se něco může změnit k lepšímu. Rozhodování, jaké probíhá na mšenské radnici rozhodným slovem paní starostky, mě velice překvapilo. Nebylo člověka, který by věřil ve spravedlivé rozhodování ve věci nebytových prostor v Masarykově ulici. Já jsem však věřila. Vždyť každý máme stejná práva a stejné podmínky. Jenže, podmínky nebyly vůbec vyřčeny, a právo – právo je tady jen slovo. Pět zájemců, a pouze dva lze uspokojit, tři z nich budou vždy nespokojeni. To je pravda, kterou vyslovila paní starostka. Myslím si však, že nespokojenost by byla o to menší, kdyby měl každý stejnou šanci. Nepochopila jsem totiž, co pomohlo paní starostce, která rozhodla sama, bez jakékoli pomoci – třeba zastupitelů – v rozhodování určitě nelehkém.
   Já pro svou prohru plakat nebudu, protože život jde dál. Jde však o blaho nás všech, a rozhodovat se může také jednou i o Vás.
Květuše Živná

Odpověď paní starostky
Město Mšeno na základě ústního oznámení p. Vladimíra Wasyliwa, dosavadního nájemce nebytových prostor v Masarykově ulici č. 38, že ke dni 31. 12. 2003 předá nebytové prostory zpět městu, vyvěsilo dne 15. 12. 2003 vyhláškou města záměr pronájmu nebytových prostor ve výše uvedeném domě ve Mšeně. Po 15 dnech byla vyhláška sejmuta, zájemců o pronájem se přihlásilo pět, z toho dva zájemci sdělili, že nepotřebují celý prostor, ale mají zájem pouze o polovinu. Zbývající tři měli zájem o celé prostory. Dne 19. 1. 2004 pak bylo rozhodnuto o pronájmu.
  
   Důvod výběru:
1. Z pěti zájemců měli dva zájem jen o polovinu prostor.
2. Výběr byl tedy snadný, protože se naskytla možnost uspokojit dva zájemce, a nikoli pouze jednoho.
  
   Vzhledem k tomu, že v našem regionu je nedostatek pracovních příležitostí, bylo nutné zvažovat i tuto okolnost. Ve dvou provozech vznikne více pracovních příležitostí a také lepší sortiment než v jedné provozovně. Na závěr ještě vysvětlení, proč jsem o pronájmu rozhodla sama, bez pomoci zastupitelů. Vezměme na pomoc paragrafy: V zákoně o obcích č. 128/2000 se říká, že v obci, kde se nevolí rada obce, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 102, odst. 4). V tomto paragrafu pod bodem m) se říká, že rada obce (= ve Mšeně starostka) rozhoduje při uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce apod. Závěr: Postup rozhodování neodporuje zákonu. V obcích, kde se nevolí rada, starosta „nese kůži na trh“ při každém rozhodnutí, protože se musí rozhodnout sám, a nikoli kolektivně, jak je tomu v místech, kde je rada obce ustavena. Výsledkem může být nespokojenost těch, kteří neuspěli. S tím však musí starosta počítat, že nepříjemné záležitosti mohou přinést na čas i ztrátu přátel a nevraživost.
Marie Štráchalová