Řeč se vyvíjí v několika fázích. Celkový vývoj řeči je ovlivněn hlavně vrozenou schopností člověka naučit se mluvit, stavem mluvidel a prostředím, ve kterém dítě vyrůstá. V první fázi – hned po narození – dítě křičí. Je to vlastně reflexní reakce na změnu dýchání. Kolem šestého týdne se začíná křik diferencovat. Nejprve silně reaguje na nepříjemné situace (křik) a později s rozvojem vnímavosti se začne i měkce ozývat při pocitu spokojenosti (broukání). Zprvu jde o náhodné zvuky, jakousi hru mluvidel, na kterou má vliv i nevyvinuté artikulační svalstvo a poloha dítěte většinou v leže. Takto se projevují i děti neslyšící, protože se jedná o pudové zvuky. Koncem prvního roku už dítě jakoby rozumí některým slovům – umí si přiřadit některé zvuky ke konkrétním jevům či situacím. Dítě se také samo snaží o svůj vlastní slovní projev.
   V druhé fázi – kolem prvního roku, dítě začíná napodobovat a chápat slova. Nejprve se vyjadřuje jednoslovně a doprovází řeč mimikou. První slova bývají i zkomolená, ale řeč se rozvíjí a výslovnost se postupně upřesňuje. V této fázi je velmi důležité, abyste na dítě mluvili srozumitelně, jednoduše a se správnou výslovností. Kolem druhého roku je dítě již schopno mluvit v krátkých větách.
   Ve třetí fázi – kolem třetího roku, většina dětí již souvisle mluví. Mohou se však ještě hojně vyskytovat špatně vyslovované hlásky, především sykavky, L, R a Ř. V tomto věku se řeč dítěte dostává do další úrovně – vyjadřuje myšlenky, pocity, plány, nápady, upřesňuje se a obohacuje. Konkrétní myšlení přechází na abstraktní myšlení (viz vrozená schopnost mluvit).
   Ve čtvrté fázi – mezi čtvrtým a sedmým rokem, se řeč dítěte vyvíjí do souvislého a gramaticky správného projevu. Dítě je schopno se plně vyjadřovat a zároveň chápat slovní projev druhých lidí. Začíná rozlišovat konkrétní a abstraktní pojmy, zvyšuje se formální i obsahová stránka řeči. Kolem sedmého roku se řečové funkce (hlavně výslovnost) fixují v mozkových centrech řeči a dále se už vyvíjí pouze obsah mluveného projevu v závislosti na rozumových schopnostech a učení.
   Pro zajímavost uvádím přehled slovní zásoby v závislosti na věku (J. Balašová, 2003): 1,5 roku – 70 slov, 2 roky – 250 slov, 3 roky – 1 000 slov, 4 roky – 1 500 slov, 5 roků – 2 000 slov, 6 let – 2 750 slov, 12 let – 7 000 slov, dospělý – 10 000 slov (přibližné údaje pro průměrného jedince).
   Člověk svou vrozenou schopnost mluvit může rozvinout pouze v kontaktu s mluvícím okolím. Vývoj řeči je vázán na šedou kůru velkého mozku, konkrétně na funkční oblasti vedoucí mozkové polokoule, které nazýváme centra řeči. Dalším nezbytným předpokladem rozvoje řeči je sluch. Bez něho zůstává řeč na úrovni první fáze.
   V komunikačním procesu rozlišujeme řeč mluvenou a psanou. Do mozkového centra přicházejí přes sluchový či zrakový analyzátor informace, které jsou zde tříděny a zpracovány a poté z mozkového centra vycházejí impulsy pro reakci mluvenou či psanou. Funkce a spoje v řečových centrech jsou složité a mohou být i porušeny (vrozená či získaná vada) a tím pak vznikají různé vady řeči. Řečové funkce se uzavírají (fixují) kolem sedmého roku. Tzn., že do té doby, cokoliv se dítě naučí, se automaticky v mozku fixuje. Bohužel se fixují i návyky špatné. Poté už na jakékoliv změny musí dítě myslet a dělat je vědomě, pamatovat si je, učit se je. Proto je důležité, aby pedagogové a lékaři dítě se špatnou výslovností mezi čtvrtým a šestým rokem poslali včas k logopedovi. Dítě se tak naučí ještě před uzavřením řečových center správně mluvit a to bude mít dobrý vliv i na jeho výsledky ve škole – při čtení, psaní a zapojení v kolektivu.
   Zlomovým okamžikem ve vývoji řeči je přibližně třetí rok života, kdy se vytvářejí základy abstraktního myšlení. Nároky okolí na dítě jsou v oblasti komunikace většinou vyšší než dítě zvládá. Dítě by chtělo něco vyjádřit, ale ještě to úplně neumí. Tak vzniká konflikt „chci – umím“, který ale postupně mizí s tím, jak se dál rozvíjí vyjadřovací schopnosti dítěte. V tomto období dítě potřebuje citlivý přístup a např. pomoc při hledání výrazů, řeč rodičů jako vzor apod. I toto je prevence pozdějších vývojových poruch řeči.
   Mluvidla jsou výkonné orgány řeči. Patří sem dýchací, hlasové a artikulační ústrojí. Výdechový proud vzduchu je důležitý pro vytvoření hlasité řeči. Tím se rozkmitají hlasivky a vzniká hlas, který se v artikulačním ústrojí mění do podoby hlásek lidské řeči. Artikulačním ústrojím jsou dutiny, jazyk, rty, některé zuby a obě patra. Poškozením mluvidel, ať už vrozeným či získaným, dochází k deformaci řeči. Je opět důležité začít včas s nápravou, mnohdy nejprve lékařským zákrokem s následnou léčí logopeda.
   Velký vliv na vývoj řeči má i prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Pokud okolo sebe řeč neslyší (např. hluchota nebo případy tzv. „vlčích dětí“), tak se řeč nevytvoří. Zvláště v prvních fázích je důležitá i citová vazba. Dítě velmi brzy vnímá atmosféru a vztahy lidí okolo sebe. Citový vztah k mamince je nejčastější důvod první komunikace – potřeba reagovat na nejbližší osobu, příjemné pocity s ní spojené a tedy první slůvko „mama“. Pokud dítěti láskyplné prostředí chybí, může to negativně ovlivnit i vývoj řeči. Řeč může být opožděná, objevují se častěji vady řeči, v pozdějším věku i koktavost, omezená slovní zásoba a nerozvinuté abstraktní myšlení. Typickým příkladem jsou děti z kojeneckých ústavů a dětských domovů. Chybí jim maminka, která si s nimi s láskou povídá a má na ně čas. Zvláště v období otázek, kdy se dítě po třetím roce stále ptá a tím se učí a orientuje ve světě okolo sebe.
   Tedy správný rozvoj řeči svého dítěte můžete ovlivnit hned po jeho narození a nepotřebujete k tomu žádné zvláštní znalosti, stačí láska, trpělivost a důslednost. A to jsou hlavní vlastnosti, kterými můžete svému dítěti v jeho vývoji pomáhat po celý život. Tato dvě slova jsou základem, s nímž svému dítěti při případných problémech vždycky určitě pomůžete.
   Ideální pro správný rozvoj řeči jsou pohádky, písničky a básničky. V dnešní době je to velmi podceňováno. Raději dětem nabízíme televizi a video, kde zvláště u malých dětí negativně působí kreslené seriály s jejich rychlou řečí a akčními, rychle se měnícími scénami. Malé děti potřebují klid, aby mohly vnímat, vstřebávat a tím i rozvíjet své schopnosti. Učení a samostatné povídání básniček či říkanek a vyprávění nebo čtení pohádek či dětských příběhů spolu s povídáním a vysvětlováním děje zajistí v předškolním věku vašemu dítěti velkou slovní zásobu, správné vyjadřování, cit pro gramatiku a rozvíjí i myšlení. V písničkách si děti upevňují rytmus, který je pro řeč, ale i gramatiku, důležitý. Navíc je to všechno činnost aktivní. Nezatracuji televizi, ale opravdu pečlivě vybírejte, co z jejího programu svému dítěti nabídnete. V pozdějším věku to již moc neovlivníte a tímto výběrem v dětství můžete dát základ pro úroveň dalšího samostatného výběru. Udělejte si na své dítě čas a ono si pak udělá čas na vás - co dáváte, to i sami dostáváte...
   V tomto místě bych chtěla připomenout dva nejdůležitější body ve výchově: přirozenou cestu a vysvětlování. Nikdy „nelámejte nic přes koleno“. Snažte se vše řešit důsledně, ale přirozeně. Nechtějte po dítěti nemožné nebo něco, co neumí. Postupujte po krůčcích a nezapomeňte pochválit. Každé dítě je jiné, každé je individualita a tu je nutné respektovat. Budete-li dítěti vše průběžně vysvětlovat, komunikovat s ním a dávat mu přiměřené úkoly, samostatnost, ale i zodpovědnost, pak se obejdete bez velkého množství zákazů, příkazů a trestů. Trest je někdy potřeba, ale je to poslední možnost a vlastně znamená naše selhání coby vychovatele. Přirozenější je o problémech hovořit, vysvětlovat a přesvědčovat a také poslouchat. Uvědomte si, že kdykoliv můžete dítěti vysvětlit cokoliv, ale musíte použít prostředků a výrazů přiměřených jeho věku a chápání. A začnete-li se správnou výchovou včas, ušetříte sobě i svému dítěti spoustu problému později. Navíc zajistíte rozvoj komunikace a její spojitost s myšlením. Hodnota řeči není jen v její formě, ale i v jejím obsahu. Využijte doby, kdy máte hlavní vliv na dítě vy. Pak už to bude i škola a kamarádi. Dejte ve všech směrech svému dítěti do života základ, který pak už může i samo rozvíjet. A řeč je jedním z nejdůležitějších...
(dokončení v příštím čísle)

Mgr. Ilona Hulínová