Finance na počítače

Zahájení: 18.05 h. Přítomni: M. Štráchalová, J. Švecová, Mgr. D. Dvořáková, P. Živec, Vl. Líbal, V. Hájek, P. Vidman, Fr. Dvořák, Mgr. Vl. Wasyliw, ing. J. Fanta. Omluven: Sv. Houserek. Zapisovatelka: J. Maksimová. Návrhová komise: Hájek, Líbal. Ověřovatelé zápisu: Švecová, Wasyliw. Paní starostka navrhuje doplnit bod 4 programu o části – finanční záležitosti MěÚ, žádosti ředitelky domova seniorů a rozpočtové provizorium. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Počítačová učebna
Výběrová komise ve složení ing. Štefan Dvorščík, Mgr. Alena Vondráčková a Jaroslav Kůtek vyhodnotila došlé nabídky na dodávku technického vybavení ZŠ Mšeno a podle hodnotících kritérií byla vybrána firma ASCO, s. r. o., Mladá Boleslav. Po obsáhlé diskusi zastupitelů o výši uvolnění finačních prostředků z rozpočtu města navrhl p. Živec poskytnout ZŠ Mšeno finanční částku dle nabídky vybrané firmy a ZŠ Mšeno uzavře s firmou ASCO s.r.o. smlouvu o dílo na vybavení počítačové učebny. Návrh usnesení: schválit, aby ZŠ Mšeno uzavřela smlouvu na vybavení počítačové učebny s firmou, která byla vybrána ve výběrovém řízení a to do výše jejich nabídky (ceny vč. DPH): strukturovaná kabeláž 56 934 Kč, server (varianta IBM X 225) 87352 Kč, SW varianta WINDOWS 98 a Linux server 93 398 Kč. Hlasování: 9 pro, zdržel se p. Wasyliw (návrh schválen).

Prodeje nemovitostí
a) manželé Svobodovi žádají o prodej pozemku p. č. 438/1 v k. ú. Mšeno o výměře 1 953 m2; DVOŘÁK – navrhuje prodat pozemek jako stavební parcelu vzhledem k tomu, že je územním plánem města Mšena určen k zastavění; ŽIVEC – navrhuje pozemek prozatím neprodávat a nechat jej nadále v pronájmu manželům Svobodovým. Návrh usnesení: zatím neprodávat p. p. 438/1 v k. ú. Mšeno, tento pozemek ponechat v pronájmu i nadále manželům Svobodovým. Hlasování: 9 pro, zdržel se p. Dvořák (návrh p. Živce schválen).
b) Manželé Šestákovi žádají o zřízení věcného břemene na pozemcích města p. č. 14, 15/3 a 3359/16 v k. ú. Mšeno vzhledem k tomu, že těmito pozemky jsou se souhlasem města vedeny inženýrské sítě na pozemek p. č. 811/4 a 3359/17. Návrh usnesení: zřídit jako věcné břemeno vedení inženýrských sítí přes p. p. 14, 15/3, 3359/16 v k.ú. Mšeno ve prospěch manželů Šestákových, kteří budou stavět rodinný dům na svých pozemcích č. 811/4 a 3359/17 v k. ú. Mšeno. Náklady se zřízením věcného břemene platí manželé Šestákovi. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Kanalizační přípojky
STAROSTKA – informuje zastupitele o stavu domovních kanalizačních přípojek, kdy dle usnesení MěZ ze dne 12. 12. 2002 pod bodem 15 bylo rozhodnuto, že každý vlastník nemovitosti v ulici, ve které se dostavuje kanalizace, zajistí a dokončí do 31. 12. 2003 napojení nemovitosti na kanalizační řád města. Pokud tak neučiní, uhradí 50 % nákladů na zřízení veřejné části domovní přípojky. Doposud se nepřipojilo a ani nepožádalo o stavební povolení 13 vlastníků nemovitostí. Dále starostka informuje zastupitele o žádosti ing. Ladislava Eliáše, který žádá o zřízení kanalizační přípojky v ulici Nádražní pro bytovku Boleslavská čp. 393–395. Svoji žádost odůvodňuje tím, že původně uvažovaná varianta s napojením na přípojku zakončenou na rohu čp. 393 znamenající přečerpávání, byla vyjádřením správce kanalizace zamítnuta. Starostka informuje zastupitele, že projektant veřejných částí přípojek každou přípojku projednával s vlastníky nemovitosti a veřejná část přípojky pro bytovku čp. 393–395 je pro připojení domu provedena v Boleslavské ulici; ŽIVEC – navrhuje trvat na rozhodnutí zastupitelstva a podle usnesení ze dne 12. 12. 2002 bod č. 15 vyzvat vlastníky nemovitostí, kteří se doposud na kanalizaci nepřipojili ani nepožádali o stavební povolení, k uhrazení 50 % nákladů na veřejnou část kanalizační přípojky k jejich nemovitosti. Dále navrhuje vyzvat ing. Eliáše k doložení zamítavého stanoviska správce kanalizace k napojení bytovky čp. 393–395 na kanalizační přípojku v Boleslavské ul.na rohu čp. 393. Návrh usnesení: ZM konstatuje, že 13 vlastníků nemovitostí, kteří vlastní nemovitosti v ulicích, kde byla nově vybudována kanalizace, se nepřipojilo k nové kanalizaci. MěÚ obešle všechny stavebníky, kteří se nepřipojili a ani nezahájili územní ani stavební řízení do konce roku 2003 a vyúčtuje jim 50 % nákladů veřejné části kanalizační přípojky. Toto vyúčtování nákladů se provede v souladu s usnesením č. 15 z veřejného zasedání ZM ze dne 12. 12. 2002. Hlasování: 9 pro, zdržel se ing. Fanta (návrh schválen).

Změna struktury MěÚ
STAROSTKA – předkládá zastupitelům ke schválení změnu organizační struktury, která spočívá ve zrušení složek města (městské lesy, skládka TKO, nákladní doprava, údržba) a od 1. 1. 2004 navrhuje zřídit nové dva odbory, a to odbor městské lesy a odbor skládka TKO, nákladní doprava, údržba komunikací a veřejné zeleně. Změna je navrhována z důvodu administrativního, ke zvýšení počtu pracovníků nedochází. Návrh usnesení: schválit tuto organizační strukturu MěÚ Mšeno v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

  • odbor finanční
  • odbor organizační a správní
  • odbor výstavby a územního plánování, životní prostředí
  • odbor městské lesy
  • odbor skládka TKO, nákladní doprava, údržba komunikací a veřejné zeleně

Hlasování: jednohlasně schváleno.

STAROSTKA – předložila zastupitelům města ke schválení pracovní náplně odborů , vzhledem k novele zákona o obcích, kdy schválení pracovních náplní odborů náleží do kompetence zastupitelstva; DVOŘÁKOVÁ – otevřela diskuzi o problému vstupu na skládku TKO nepovolaným osobám, kdy bylo zjištěno, že tyto se po skládce pohybují nejen po uzavření skládky, ale i v době, kdy je skládka otevřena; STAROSTKA – vedoucí skládky bude opětovně upozorněn na dodržování provozního řádu skládky a bezpečnosti; WASYLIW – dotaz, zda má někdo ze zaměstnanců MěÚ v náplni práce hledání zdrojů k získávání finančních prostředků pro město; STAROSTKA – touto problematikou se zabývá starostka města vzhledem k tomu, že MěÚ nemá investičního pracovníka. Návrh usnesení: schválit předložené náplně odborů MěÚ Mšeno v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Rozpočtové provizorium
STAROSTKA – žádá zastupitele o schválení rozpočtového provizoria hospodaření podle r. 2003 až do schválení rozpočtu na r. 2004. Návrh usnesení: schválit rozpočtové provizorium: hospodaření podle rozpočtu r. 2003 až do schválení nového rozpočtu pro r. 2004. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Žádosti o dotace
STAROSTKA – informuje zastupitele o podání žádostí o dotace a žádá zastupitele o schválení:

  • žádost o uvolnění částky 2 mil. Kč na rekonstrukci ZŠ Mšeno (fasáda) a 500 tis. Kč na rekonstrukci Mariánského sousoší, podanou Ministerstvu financí ČR 
  • žádost o finanční podporu z programu regionálního rozvoje ve výši 1 mil. Kč na rekonstrukci chodníků v Karlově ulici, podanou Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
  • žádost o přidělení dotace na zřízení muzea města Mšena v prostorách radnice ve výši 700 tis. Kč, podanou Ministerstvu kultury ČR

Návrh usnesení: vzít na vědomí podání žádostí o dotace. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Žádost ředitelky Domova seniorů o převod finančních prostředků ve výši 117 168 Kč na úhradu mzdových nákladů za měsíc prosinec 2003 pro 16 zaměstnanců, kteří nastoupili do zaměstnání 15. 12. 2003. Návrh usnesení: schválit převod finančních prostředků ve výši 117 168 Kč na DD Mšeno na úhradu mzdových nákladů za měsíc prosinec 2003 pro 16 zaměstnanců, kteří nastoupili 15. 12. 2003 do DD do zaměstnání. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Žádost ředitelky DS Mšeno o rozhodnutí zastupitelů o zahájení obsazování DS klienty. Po obsáhlé diskusi zastupitelé doporučují zahájit obsazování domova důchodců klienty ihned. Návrh usnesení: doporučit zahájit obsazování domova seniorů klienty ihned. Hlasování: 9 pro, zdržel se: Vidman (schváleno).

Infocentrum
STAROSTKA – seznamuje zastupitele se dvěmi možnými variantami vydání mapy města:
- počet výtisků 2 000 ks za cenu 35 tis. Kč
- počet výtisků 4 000 ks za cenu 45 tis. Kč
ŽIVEC – navrhuje jako vklad města poskytnout informačnímu centru z rozpočtu města finanční částku 45 tis. Kč na pořízení 4 000 kusů mapy města. Návrh usnesení: schválit jako vklad města z rozpočtu města informačnímu centru náklady na vydání turistické mapy v množství 4000 kusů v hodnotě do 45 tis. Kč. Hlasování: schváleno jednohlasně.

STAROSTKA – předložila zastupitelům města projekt Informačního centra Mšeno 2004 – 2008, zpracovaný komisí cestovního ruchu a návrh formy činnosti, který spočívá v založení obecně prospěšné společnosti, jejímž zřizovatelem a zároveň jedním ze členů bude město Mšeno. Dalšími členy budou obce daného regionu. Návrh usnesení: schválit předložený projekt informačního centra Mšeno 2004-2008, dále za účelem stanovení formy činnosti schválit založení obecně prospěšné společnosti, ve které bude město Mšeno jedním ze členů společnosti, která bude zřizovatelem. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Informace a různé
STAROSTKA – přečetla dopis p. Horňáka, adresovaný zastupitelům a týkající se sporu mezi p. Horńákem a p. starostkou ohledně prosincového vydání Mšenských novin, kdy vzhledem k uzávěrce v tiskárně nebylo vytištěno usnesení z prosincového zasedání MěZ. Paní starostka si s p. Horňákem na toto téma vyměnili názory, p. Živec vyzval p. Horňáka k pokračování v šéfredaktorské práci Mšenských novin. Toto téma bylo ukončeno dohodnutou schůzkou p. starostky a p. Horňáka v kanceláři starostky města.
Další informace starostky:
- o lékařských pohotovostních službách,
- o firmě, která projevila zájem postavit v Sedlci zařízení HOSPIC
- o akci „Liga proti rakovině 2003“ (tzv. Květinový den), ve Mšeně bylo vybráno 8 360 Kč.

Schválení usnesení
Návrh na usnesení přednesla p. Flíglová. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Diskuse
ing. Mach - apeluje na zastupitele města, aby svými příspěvky a informaci o dění ve městě pomohli naplňovat a rozšiřovat internetové stránky města. Zasedání MZ ukončeno ve 21.15 hodin.

Karel Horňák