Město Mšeno, okres Mělník
Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 2/2008
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území města Mšena

Zastupitelstvo města Mšena schválilo a vydává dne 21.1.2008 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 17 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území města Mšena (dále též jen „vyhláška“):

čl. 1
Základní ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Mšena (dále jen "město“) včetně nakládání se stavebním odpadem, stanovuje práva a povinnosti fyzických osob pobývajících na území města.
2) Tato obecně závazná vyhláška v souladu s ust. § 17 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad.

čl. 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) objemným odpadem - komunální odpad, k jehož shromažďování nelze z důvodu jeho rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností (např. nábytek, pneumatiky, atd.) použít běžné sběrné nádoby,
b) zbytkovým odpadem - komunální odpad, který zbude po vytřídění komunálního odpadu na složky uvedené v ust. čl. 4 této vyhlášky,
c) nebezpečnými složkami komunálního odpadu - všechny složky komunálního odpadu, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, např. baterie, zbytky barev a rozpouštědel, zářivky, zbytky spotřební chemie, pesticidy, herbicidy, upotřebené motorové oleje, akumulátory, léky, kyseliny, louhy aj.,
d) stavebním odpadem - odpad vznikající při výstavbě a nebo demolicích staveb; jedná se o všechny druhy odpadu, které vznikají při stavební činnosti a které jsou v katalogu odpadů takto označeny (např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet a výrobky z něj, vytěžená zemina, izolační materiály a jiné stavební a demoliční odpady),
e) pověřenou osobou - oprávněná osoba podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kterou obec uzavřela smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce,
f) sběrnou nádobou - typizovaná nádoba z kovu či plastu nebo plastový pytel označený logem pověřené osoby, splňující technické parametry s vnitřním objemem 60, 110, 120, 240 a 1100 litrů, určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a zbytkového odpadu, v níž jsou komunální odpady skladovány do doby sběru a svozu komunálních odpadů,
g) Doporučený objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový objem nádoby (nádob), který umožňuje při daném počtu osob užívajících objekt odložit veškerý vytříděný směsný komunální odpad, vznikající při užívání objektu. Za minimální doporučený objem se ve smyslu vyhlášky považuje 10 litrů/osobu/týden, u objektů s vytápěním na uhlí 20 litrů/osobu/týden.

čl. 3
Nakládání se stavebním odpadem

Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při stavební činnosti na území města si zajišťuje každý na svůj náklad a ke své tíži na k tomu určené skládce, popř. jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.

čl. 4
Třídění komunálních odpadů

Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území města třídit na následující složky:
a) papír
b) plasty
c) sklo
d) kovy a jejich slitiny
e) kompozitní obaly (nápojové kartony)
f) objemný odpad
g) nebezpečný odpad.

čl. 5
Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů

1) Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu odkládat do sběrných nádob a pouze na místa k tomu městem určená:
a) papír – sběrné nádoby modré barvy umístěné na místech stanovených městem
b) plasty – sběrné nádoby žluté barvy umístěné na místech stanovených městem
c) sklo – sběrné nádoby zelené barvy umístěné na místech stanovených městem
d) kovy a jejich slitiny – výkupny kovů na území města
e) kompozitní obaly – sběrné nádoby oranžové barvy, oranžové pytle s označením „nápojové kartony“ na místech stanovených městem
f) objemný odpad – velkoobjemové kontejnery přistavené na místech a v termínech stanovených městem oznámením městského úřadu
g) nebezpečný odpad –předává se pověřené osobě na sběrném dvoře, provoz sběrného dvora se řídí provozním řádem
h) zbytkový odpad – typizované sběrné nádoby o objemu 60, 110, 120, 240 a 1100 litrů označené kontrolní známkou vydanou městským úřadem a typizované plastové pytle označené logem pověřené osoby.
i) Odpady, které podléhají režimu zpětného odběru (elektrospotřebiče, zářivky apod.) – předávají se pověřené osobě na sběrném dvoře, provoz sběrného dvora se řídí provozním řádem.

2) Fyzické osoby jsou povinny předcházet vzniku komunálního odpadu a omezovat jeho množství, ukládat do sběrných nádob pouze odpady odpovídající označení sběrné nádoby, dbát na řádné uložení odpadu ve sběrných nádobách.

3) Fyzické osoby jsou povinny si zajistit sběrné nádoby na zbytkový odpad na svůj náklad (vlastní sběrné nádoby nebo pronajaté od města). Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání zbytkových odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou a nezpůsobovaly hygienické ani estetické závady.

4) Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svozu) zbytkového odpadu byly sběrné nádoby na zbytkový odpad popř. typizované plastové pytle zpřístupněny (event. přistaveny) pro obsluhu provádějící sběr (svoz) komunálního odpadu. Dále zajistí úklid sběrných nádob po provedeném svozu v den svozu

5) Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito způsoby:
a) sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž jsou určeny,
b) do sběrných nádob je zakázáno ukládat: - stavební odpad a jiný podobný odpad, - uhynulá zvířata a jejich části, - horký (teplý) popel, - tekutiny a ztekucené odpady. - nebezpečný odpad, - objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),
c) zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával,
d) odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.

6) Sběrná místa pro svoz označených PVC pytlů, svoz vždy v pondělí:
- Babí důl
- Olešno
- Brusné
- Skramouš
- Mšeno – Rybáček.

čl. 6
Frekvence sběru komunálních odpadů

1) Sběr zbytkového odpadu zajišťuje pověřená osoba s frekvencí 1x za týden.

 2) Sběr objemného odpadu je zajišťován minimálně 2x ročně.

3) Sběr komunálního odpadu a jeho jednotlivých složek se provádí podle městem odsouhlaseného harmonogramu, o němž informuje městský úřad. Pokud svoz odpadů vychází na státní svátek nebo jiný den pracovního klidu, zajišťuje pověřená osoba svoz odpadů v plném rozsahu.

čl. 7
Závěrečná ustanovení

1) Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.

2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje podle platných právních předpisů.1)

3) Kontrolu a dodržování této vyhlášky vykonávají určení pracovníci MěÚ Mšeno.

4) Zrušují se
a) Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území města Mšena.
b) Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 3/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území města Mšena
c) Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 4/2007 úplné znění obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území města Mšena, ve znění obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 3/2007.
d) Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 8/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území města Mšena, ve znění obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 3/2007, v úplném znění obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 4/2007.

5) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

1) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
    zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpis

Vyvěšeno: 24.1.2008
Sejmuto: 8.2.2008