Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 10/2016
konaného dne 12.10.2016

Usnesení č. 1/10/2016
ZM bere na vědomírozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města na r. 2016 schválené radou města dne 17.08.2016 usnesením č. 7/43/2016 na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 16.12.2015 usnesením č. 4/7/2015.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/10/2016
ZM bere na vědomírozpočtové opatření č. 8 rozpočtu města na r. 2016 schválené radou města dne 07.09.2016 usnesením č. 2/44/2016 na základě pověření zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 16.12.2015 usnesením č. 4/7/2015.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/10/2016
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu města na rok 2016.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 1 zdržela se (paní Štráchalová).
Schváleno.

Usnesení č. 4/10/2016
ZM revokuje usnesení ZM č. 4/7/2015 ze dne 16.12.2015 a schvaluje nové znění:
ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radu města operativním prováděním rozpočtových opatření tak, aby byly prováděny převody, navýšení a ponížení paragrafů rozpočtu, a to s tím, že zastupitelstvo města vezme rozpočtové změny na vědomí vždy na nejbližším veřejném zasedání. Zastupitelé obdrží písemný návrh před schválením radou města ve stejném termínu jako členové rady města. Toto pověření je platné do konce funkčního období rady města ve stávajícím volebním období.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 1 zdržela se (paní Trunková).
Schváleno.

Usnesení č. 5/10/2016
ZM pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města a vedoucí finančního odboru MěÚ Mšeno provedením závěrečné rozpočtové úpravy na konci kalendářního roku, a to s tím, že zastupitelstvo města vezme rozpočtové změny na vědomí na nejbližším veřejném zasedání. Zastupitelé obdrží písemný návrh před schválením starostou města. Toto pověření je platné do konce funkčního období starosty města ve stávajícím volebním období.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/10/2016
ZM na základě doporučení RM schvaluje bezúplatnou směnu pozemků mezi městem Mšenem a Řádem svatého Augustina dle předložených znaleckých posudků.
Jedná se o směnu pozemků a trvalých lesních porostů, ostatních ploch v k. ú. Olešno, obec Mšeno, okr. Mělník (p. p. č. 496, 360/2, 360/1, 366/2, 348/1, 433/4, 323/1, 329, 286/9, 286/10, 286/5, 286/7, 286/8, 286/6, 286/3, 286/4, 286/2, 313/2, 313/1, 232/3, 232/2, 225, 232/5, 227, 697/1, 1133/2, 1121/4, 1121/6, 1106/1, 1105, 870/1, 861/1, 861/2, 861/6, 861/7, 861/5, 1479, 1450, 1536, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1491, 484 a 461/1) v majetku města Mšena za lesní pozemky, trvalé lesní porosty a ostatních plochy v k. ú. Olešno a k. ú. Jestřebice, okr. Mělník (k. ú. Jestřebice p. p .č. 985 a 1000/1, k. ú. Olešno p. p. č. 559/1, 559/3, 573, 622, 1370, 1376/10, 1376/11, 1412/3, 1412/1, 1360/1, 577, 518, 564, 209/1 a 211/2) v majetku Řádu sv. Augustina.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/10/2016
ZM na základě doporučení RM schvaluje prodej nemovité věci ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno, obec Mšeno, okres Mělník, a to vodovodní šachtu ve vlastnictví města na st. p. č. 137 v k. ú. Mšeno, číslo LV 144, manželům Šáleným za cenu 1000,- Kč.
Záměr byl schválen Radou města Mšena dne 17.8.2016, číslo usnesení 2/43/2016, vyvěšen dne 18.8.2016.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 1 zdržela se (paní Prieložná).
Schváleno.

Usnesení č. 8/10/2016
ZM na základě doporučení RM schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví města dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 902-715070/2012, p. č. 1570/3 v k. ú. Mšeno o výměře 28 m2 přímému zájemci (ČEZ Distribuce, a. s.) za cenu 12.100,- Kč včetně DPH a schvaluje kupní smlouvu na pozemek mezi městem Mšenem a společností ČEZ Distribuce, a. s.. Náklady spojené s převodem platí kupující.
Záměr prodeje uvedeného pozemku ve vlastnictví města byl schválen RM dne 27.9.2016
číslo usnesení 6/45/2016a byl zveřejněn dne 27.9.2016.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/10/2016
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod p. p. č. 551/2 o výměře 360 m2 v k. ú. Mšeno od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Mšena podle § 7 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pozemek je určen územním plánem města ke stavbě veřejně prospěšné stavby - rekonstrukce cesty ze Mšena do Stránky (cyklostezka) a zastupitelstvo souhlasí s převodem výše uvedeného pozemku do vlastnictví města.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/10/2016
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod části p. p. č. 808/2 o výměře cca 9 m2 a části p. p. č. 940/21 o výměře cca 30 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) v k. ú. Mšeno od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Mšena podle § 7 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pozemky jsou určeny územním plánem města ke stavbě veřejně prospěšné stavby - úprava a rozšíření místní komunikace (Stránecká) a zastupitelstvo souhlasí s převodem výše uvedených částí pozemků do vlastnictví města.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/10/2016
ZM na základě doporučení RM schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství“, kterou se zároveň zrušují obecně závazné vyhlášky města Mšena:
- č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 18.4.2011 a
- č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Mšena č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 27.5.2013.
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016 se také mění Obecně závazná vyhláška města Mšeno č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Mšeno, ze dne 30.3.2015, a to takto: v ust. Čl. 4 odst. 3) se vypouští slova: „a nezpůsobovaly hygienické ani estetické závady“.
Hlasování:
13 pro, 1 proti (paní Štráchalová), 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/10/2016
ZM na základě doporučení RM ruší „Obecně závaznou vyhlášku Města Mšena č. 7/2005 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt“ s platností od 31.12.2016.
Hlasování:
11 pro, 1 proti (paní Prieložná), 2 zdržely se (paní Trunková, paní Svobodová).
Schváleno.

Usnesení č. 13/10/2016
ZM projednalo a schvaluje Zprávu z veřejného setkání „Desatero problémů města Mšena 2015“.
1. Klub pro mládež
(stolní fotbal, preventivní semináře, kroužky, otevřeno do večerních hodin a o víkendech)
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena 2014 – 2019 (D.3.).
Navrhovaná opatření: uspořádat kulatý stůl mládeže na toto téma.
Plánovaný termín vyřešení problému: během roku 2017.
Rozpočtová připravenost: vyčlenit v rozpočtu částku na mzdy případného vedoucího klubu.
Zodpovědná osoba: Rada města Mšena.
Metodický konzultant: Mgr. Jiřina Trunková, ředitelka ZŠ Mšeno.
2. Vyřešit zásobování rybníků v územním obvodu města dešťovou vodou
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena 2014 – 2019 (B.3).
Navrhovaná opatření: doplnit cíle a aktivity do strategického plánu, spolupráce s rybářským spolkem na technickém řešení problému.
Plánovaný termín vyřešení problému: průběžně.
Rozpočtová připravenost: existence dotačních programů + FRR.
Zodpovědná osoba: starosta města.
Metodický konzultant: vodohospodáři, projektanti.
3. Obnova cesty Šibenec – Velký Újezd
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena 2014 – 2019 (A.3, B.1, B.2, B.3, C.2).
Navrhovaná opatření: příprava projektu.
Plánovaný termín vyřešení problému: do 3 let.
Rozpočtová připravenost: existence dotací + FRR.
Zodpovědná osoba: starosta města.
Metodický konzultant: starosta obce Chorušice, projektanti.
4. Veřejná psí louka (cvičiště s překážkami)
Obsaženo v dokumentaci: návrh – doplnit do bodu C.3 Strategického plánu rozvoje města Mšena 2014 – 2019.
Navrhovaná opatření: vytipovat vhodnou lokalitu.
Plánovaný termín vyřešení problému: do 2 let.
Rozpočtová připravenost: zahrnout do rozpočtu na rok 2018.
Zodpovědná osoba: místostarosta města.
Metodický konzultant: odborný kynolog.
5. Startovací byty pro mladé
Obsaženo v dokumentaci: Strategický plán rozvoje města Mšena 2014 – 2019 v bodu A.1;
návrh – doplnit do aktivit ve strategickém plánu; v současné době není zahrnuto v územním plánu.
Navrhovaná opatření: vyčkat na obnovu státní podpory a zahrnout do diskuse při tvorbě územních studií dle územního plánu.
Plánovaný termín vyřešení problému: dle státní politiky bydlení a změny územního plánu.
Rozpočtová připravenost: v současné době není aktuální.
Zodpovědná osoba: referent rozvoje města Mšena.
Metodický konzultant: zatím neurčeno.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/10/2016
ZM schvaluje vybudování přístřešku na autobusové zastávce ve Mšeně na nám. Míru dle schváleného projektu.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 2 zdrželi se (Flígl, Prieložná).
Schváleno.

Usnesení č. 15/10/2016
ZM na základě doporučení RM schvaluje „Plán společných zařízení Jednoduché pozemkové úpravy k. ú. Olešno a části k. ú. Mšeno a části k. ú. Libovice“.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/10/2016
ZM schvaluje „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci“ mezi městem Mšenem a Vodárnami Kladno – Mělník, a.s., kde předmětem smlouvy je „Mšeno – Sedlec – dostavba kanalizace“ v rozsahu:
- Část 1 obsahující zejm. páteřní stoky a technologie, jež je blíže specifikována v příloze č. 1, oddíl A. a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku – investorem této části akce bude VKM, a.s.
- Část 2 obsahující zejm. boční stoky a přípojky, jež je blíže specifikována v příloze č. 1, oddíl B. a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku – investorem této části akce bude Město Mšeno.
Předpokládaný termín zahájení stavby jako celku je listopad 2016. Předpokládaný termín dokončení stavby jako celku je říjen 2017.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 17/10/2016
ZM schvaluje „Dohodu o zrušení smlouvy o sdružení finančních prostředků ze dne 12.5.2016“ uzavřenou mezi městem Mšenem a Vodárnami Kladno – Mělník, a.s.
Vzhledem k tomu, že:
- Stavba bude v souladu s dodatkem č. 2 ke smlouvě o spolupráci, který je uzavírán současně s touto dohodou, rozdělena na :
Část 1, jejíž výstavbu bude financovat výlučně investor, a
Část 2, jejíž výstavbu bude financovat výlučně přispívající; a dále že
- město má možnost získat peněžní prostředky na financování Části 2 Stavby z dotačních prostředků;
a nelze tak dosáhnout účelu Smlouvy.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 18/10/2016
ZM bere na vědomí „Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2015“ a „Zápis z dílčí kontroly hospodaření Svazku obcí Máchův kraj“.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nezúčastnila se hlasování (paní Štráchalová).
Schváleno.

Usnesení č. 19/10/2016
ZM schvaluje přijetí mimořádné dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Jedná se o mimořádnou dotaci schválenou Usnesením ZK č. 033-24/2016/ZK ze dne 19.9.2016 ve výši 80.000,- Kč na vybavení ordinace dětského lékaře.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 20/10/2016
ZM schvaluje přenastavení silničního semaforu v Boleslavské ulici z červené na průjezdní zelenou.
Hlasování:
12 pro, 2 proti (Mach, Štráchalová), 0 zdržel se.
Schváleno.