M Ě S T O M Š E N O
NAŘÍZENÍ MĚSTA MŠENA č. 1/2019,
kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (o placeném parkování).

Rada města Mšena se na své schůzi dne 06.03.2019 usnesla vydat na základě § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu s ustanovením § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města.

Článek 1
Základní ustanovení

(1) Pro účely organizování dopravy na území města Mšena (dále jen „město“) se tímto nařízením vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisyk stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou nejvýše však na dobu 24 hodin.

(2) Oblasti vymezené pro účely organizování dopravy na území města jsou uvedeny v čl. 4 tohoto nařízení a jsou označeny dopravními značkami podle zvláštního právního předpisu.
(3) Cenu za stání silničních motorových vozidel schvaluje Rada města Mšena v souladu s cenovými předpisy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Způsob placení sjednané ceny

(1) Sjednaná cena se platí zakoupením parkovacího lístku v parkovacím zařízení.

Článek 3
Způsob prokazování zaplacení ceny

(1) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje při jejím placení prostřednictvím parkovacího automatu umístěním platného parkovacího lístku, nebo parkovacího kotouče (dále jen „dokladu“) po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnější strany vozidla.
(2) U motorových vozidel (např. motocykly, tříkolky apod.), u kterých viditelné umístění dokladu není možné, je řidič zaparkovaného vozidla povinen doklad o zaplacení ceny uschovat u sebe po celou dobu stání vozidla tak, aby v případě kontroly úhrady ceny oprávněnou osobou mohl bezodkladně prokázat její úhradu.

Článek 4
Vymezení placených úseků

(1) V souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se vymezují místní komunikace nebo jejich části (dále jen „komunikace“) k placenému stání silničních motorových vozidel (dále jen „vozidel“) v prostoru ulice Cinibulkova v oblasti koupaliště a přilehlého lomu.

(2) Ve vymezených částech místních komunikací města Mšena lze ve dny pondělí až neděle v době od 00:00 hod. do 24:00 hod. stát a parkovat jen po úhradě ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy.

Článek 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 01.05.2019. 

              Jiří Guttenberg, v. r., místostarosta                          Ing. Martin Mach, v. r., starosta

Vyvěšeno (vyhlášeno) dne: 08.03.2019
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce Městského úřadu Mšeno

Sejmuto dne: ….............................2019
................................................................................................................................................................................

Usnesení č. 6/8/2019 schválené RM dne 06.03.2019
RM schvaluje sazebník sjednaných cen parkovného na nařízením č. 1/2019 vymezených místních komunikacích:
Stání a parkování: 10 Kč/hod. a 100 Kč/den.
Od poplatku jsou osvobozena vozidla označená O1 – přepravující osoby těžce postižené nebo osoby těžce pohybově postižené, které mají parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, pokud je tato osoba přepravována ve vozidle.