MĚSTO MŠENO

Nařízení města Mšena

č. 1/2017,

kterým se vydává tržní řád

Rada města Mšena schvaluje a vydává dne 05.04.2017 v souladu s ust. § 11 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 18 odst. 1) a 3) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Základní ustanovení

 1. Tímto nařízením se pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona1:

 1. vymezují místa pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení

 2. stanovuje kapacita a přiměřená vybavenost míst uvedených v písm. a)

 3. určuje doba nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb na místech uvedených v písm. a)

 4. stanovují pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na místech uvedených v písm. a)

 5. stanovují pravidla, která musí dodržet provozovatelé míst uvedených v písm. a) k zajištění jejich řádného provozu.

 1. Toto nařízení je závazné pro celé území města Mšena a pro celou oblast nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb mimo stálou provozovnu, včetně těch, které nejsou živnostmi, a bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví pozemků, na nichž se nachází místo pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb.

Čl. 2
Místa pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb

Na území města Mšeno je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona1 nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby pouze na místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, nejde-li o druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje nebo které jsou zakázány.

Čl. 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb

 1. Kapacita jednotlivých míst pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb je stanovena v příloze č. 1 tohoto nařízení.

 2. Místa pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich řádný a nerušený provoz na zpevněném povrchu, mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen prostor pro bezpečný pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy2.

 3. Místa pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb musí být dle charakteru nabízeného a prodávaného zboží nebo poskytované služby vybavena:

  1. takovým osvětlením, které umožní spotřebiteli prohlédnout prodávané zboží, přečíst návod ke spotřebě a označení prodejního místa podle zvláštních předpisů3

  2. dostatečným množstvím sběrných nádob na odpadky zákazníků a prostorem pro ukládání odpadů a obalů

  3. při prodeji oděvů samostatným, alespoň plentou odděleným prostorem pro jejich vyzkoušení a zrcadlem

  4. při prodeji obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě, lžící na boty a zrcadlem

  5. při prodeji elektrospotřebičů a elektronického zboží přípojkami energií pro předvedení prodávaného zboží

  6. při prodeji potravin zařízeními požadovanými zvláštními předpisy4

  7. při prodeji ovoce a zeleniny, včetně brambor a lesních plodů, vhodným prodejním zařízením a podložkou tak, aby toto zboží nebylo uloženo přímo na zemi.

Čl. 4
Doba nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb

 1. Místa pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb mohou být provozována po celý rok. Doba nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb je od 06.00 do 20.00 hodin.

 2. Restaurační předzahrádky mohou být provozovány v období od 1.4. do 31.10. každého roku, v době od 09:00 do 22:00 hodin. Předsunutá prodejní místa mohou být provozována celoročně.

Čl. 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb

 1. Při nabídce a prodeji zboží a poskytování služeb jsou všechny zúčastněné osoby (provozovatelé, prodávající a poskytovatelé služeb) povinny:

 1. zabezpečovat čistotu prodejních míst a míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor, zajišťovat jejich trvalý a řádný úklid

 2. zabezpečovat celoročně schůdnost na prodejních místech a v jejich okolí

 3. dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě

 4. průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem určené místo utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů dle zákona o odpadech

 5. prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými vlivy (prach, vlhko, kouř, apod.)

 6. k prodeji používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu

 7. k nabídce a prodeji zboží a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená

 8. při zásobování respektovat časové a prostorové vymezení vjezdu zásobovacích motorových vozidel tak, aby to žádným způsobem neomezilo bezpečnost a plynulost silničního provozu a bezpečnost prodávajících i kupujících

 9. při zásobování a manipulaci se zbožím dbát zvýšené opatrnosti

 10. ovoce a zeleninu, včetně brambor a lesních plodů, dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a zbavené zavadlých částí

 11. před a mezi jednotlivá prodejní místa neumísťovat nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod zákazníků, udržovat volné komunikace, průchody a únikové cesty

 12. osobními vozidly parkovat pouze v prostoru určeném provozovatelem.

 1. Pro restaurační předzahrádky a předsunutá prodejní místa platí odst. 1) písm. a) až i).

Čl. 6
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb

 1. Provozovatel tržiště nebo trhu je povinen:

 1. umístit tento tržní řád na vhodném a trvale viditelném místě

 2. zveřejnit provozní dobu místa pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb, jméno, příjmení a kontaktní spojení na provozovatele a správce místa pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb, byl-li provozovatelem určen

 3. místo pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb provozovat v souladu s tímto tržním řádem

 4. dohlížet na dodržování tohoto tržního řádu zúčastněnými osobami

 5. určit prodávajícím a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa a dbát na to, aby tato místa byla viditelně označena identifikací prodávajícího či poskytovatele služeb

 6. vést řádnou evidenci prodávajících a poskytovatelů služeb včetně údaje o druhu jimi prodávaného zboží či poskytované služby, tuto evidenci uchovávat nejméně po dobu tří let

 7. zajistit, aby nebyla realizována nabídka a prodej zboží či poskytování služeb mimo prodejní místo

 8. zajistit provádění pravidelného úklidu míst pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb, zařízení a všech a průběžnou deratizaci5

 9. dbát na dodržování bezpečnosti a čistoty na místech pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb

 10. určit prostor pro odkládání odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádobpro jednotlivé druhy a kategorie odpadů, zajistit pravidelný odvoz a využití nebo zneškodnění těchto odpadů dle zákona o odpadech

 11. zajistit dostatečný počet sběrných nádob na odpad zákazníků včetně pravidelného svozu a zneškodnění tohoto odpadu

 12. vyčlenit dle místních možností prostor pro skladování zboží v průběhu prodeje a po skončení prodeje

 13. časově vymezit vjezd motorových vozidel do prostor míst pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb

 14. zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo prodejní zařízení (např. pochůzkový prodej, přímý prodej ze zavazadel, přenosných konstrukcí, tyčí, závěsných pultů apod.),

 15. zajistit pro prodávající a poskytovatele služeb možnost používání hygienického zařízení (WC, tekoucí voda k umytí rukou), při prodeji potravin v rozsahu upraveném zvláštními předpisy4,

 16. vyžadovat od osob prodávajících spotřebitelům houby nebo jiné přírodní plodiny, určené Ministerstvem zdravotnictví, osvědčení o tom, že jako osoby, které tak činí na místech k tomu určených, prokázaly základní znalosti takových plodin před zkušební komisí, kterou ustavuje orgán ochrany veřejného zdraví6

 17. dochází-li zde k prodeji také jinými osobami než podnikateli nebo jejich zaměstnanci (např. formou burzy, blešího trhu apod.), oddělit jasně taková místa od ostatních, sloužících k podnikání.

 1. Na provozovatele ostatních míst pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb se vztahuje odst. 1) písm. c), d), g), h), i), j), k), n), p).

Čl. 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje:

  1. na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem

  2. na prodej tisku prostřednictvím kamelotů

  3. na zásilkový prodej

  4. na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí v období od 7. do 24. prosince běžného roku

  5. na velikonoční prodej kraslic a pomlázek v období 20 dnů před velikonočním pondělím do velikonočního pondělí

  6. na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícím k prodeji zboží nebo poskytování služeb

  7. na nabídku a prodej zboží při výstavních a kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích

  8. na konání veřejných sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8
Zakázané druhy nabízení a prodeje zboží a poskytovaných služeb

Na území města Mšeno jsou zakázány následující druhy nabízení a prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona1:

 1. prodej tabákových výrobků, zbraní a střeliva a pyrotechnických výrobků

 2. prodej a nabízení pornografických materiálů a pornografického tisku, s výjimkou případů, kdy je tento tisk nabízen v zatavené folii upravené tak, aby byl viditelný pouze název tisku

 3. pochůzkový prodej a nabízení zboží a pochůzkové nabízení a poskytování služeb, pokud se nejedná o případy uvedené v ust. Čl. 7 této obecně závazné vyhlášky

 4. podomní prodej a nabízení zboží a podomní nabízení a poskytování služeb.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

 2. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů.

 3. Tímto nařízením se zrušuje Vyhláška města Mšeno č. 2., Tržní řád, ze dne 31.10.1999.

 4. Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

 

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Mšeno: 07.04.2017

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.Sejmuto: …………..Příloha č. 1

nařízení města Mšeno č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád


Seznam míst pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb a kapacita těchto míst

Náměstí Míru :

 • chodník před čp. 279 (zelenina) - obdélník o rozsahu 0,75 x 9,00 m přiléhající k provozovně, vymezený rozvaděčem elektro a dopravní značkou, zařízení – prodejní stojany, přepravky

 • chodník před čp. 279 (cukrárna) - obdélník o rozsahu 2,75 x 6,00 m přiléhající k provozovně, zařízení – 3 nádoby s okrasnou zelení, 3 stolky se židlemi

 • chodník před čp. 19 (hotel) – dva obdélníky o rozsahu 1,50 x 2,00 m přiléhající k provozovně po stranách vstupních vrat, zařízení – dvě dřevěné zahradní lavice spojené se stolem

 • chodník před čp. 33 (občerstvení) - dva obdélníky o rozsahu 1,80 x 1,50 m přiléhající k provozovně, zařízení – dvě dřevěné zahradní lavice spojené se stolem

 • chodník před čp. 34 (občerstvení) - obdélník o rozsahu 2,05 x 4,00 m přiléhající k provozovně, zařízení – dřevěné pódium se stolky a židlemi

Masarykova ulice :

 • chodník před čp. 262 (květinářství) - obdélník o rozsahu 1,80 x 4,00 m přiléhající provozovně, zařízení – prodejní stojan, přepravky

 • chodník před čp. 261 (zelenina) - obdélník o rozsahu 0,40 x 4,00 m přiléhající provozovně, zařízení – dva prodejní stojany, přepravky.


1zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

2zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 172/ 2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

3§ 17 odst. 7) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

4např. vyhláška Ministerstva zemědělství č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

5zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

6§ 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)