M Ě S T O   M Š E N O

 NAŘÍZENÍ MĚSTA MŠENA Č. 1/2012,

kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (o placeném parkování).

Rada města Mšena se na své 37. schůzi dne 13.06.2012 usnesla vydat na základě § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu s ustanovením § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města.

Článek 1
Základní ustanovení

(1) Pro účely organizování dopravy na území města Mšena (dále jen „město“) se tímto nařízením vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1 k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou nejvýše však na dobu 24 hodin.

(2) Oblasti vymezené pro účely organizování dopravy na území města jsou uvedeny v čl. 4 tohoto nařízení a jsou označeny dopravními značkami podle zvláštního právního předpisu2.
(3) Cenu za stání silničních motorových vozidel schvaluje Rada města Mšena v souladu s cenovými předpisy.

Článek 2
Způsob placení sjednané ceny

(1) Sjednaná cena se platí zakoupením parkovacího lístku v parkovacím zařízení.

Článek 3
Způsob prokazování zaplacení ceny

(1) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje při jejím placení prostřednictvím parkovacího automatu umístěním platného parkovacího lístku, nebo parkovacího kotouče (dále jen „dokladu“) po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnější strany vozidla.
(2) U motorových vozidel (např. motocykly, tříkolky apod.), u kterých viditelné umístění dokladu není možné, je řidič zaparkovaného vozidla povinen doklad o zaplacení ceny uschovat u sebe po celou dobu stání vozidla tak, aby v případě kontroly úhrady ceny oprávněnou osobou mohl bezodkladně prokázat její úhradu.

Článek 4
Vymezení placených úseků

(1) V souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se vymezují místní komunikace nebo jejich části (dále jen „komunikace“) k placenému stání silničních motorových vozidel (dále jen „vozidel“) v prostoru ulice Masarykova a na nám. Míru.

(2) Ve vymezených částech místních komunikací města Mšena lze ve dny pondělí až neděle v době od 8:00 hod. do 18:00 hod. stát a parkovat jen po úhradě ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy.

(3) Mimo vyznačenou dobu je parkování i na vymezených komunikacích bezplatné.

Článek 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 16.07.2012.
                                                              

Vyvěšeno dne: 14.06.2012
Sejmuto dne: 29.06.2012


1) zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
2) zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění

Usnesení č. 6 ze schůze RM č. 37 ze dne 13.06.2012
RM schvaluje sazebník sjednaných cen parkovného na vymezených místních komunikacích:
Stání a parkování        do 30 minut                                                               2,-- Kč

                                 do 60 minut                                                               5,-- Kč

                                 za 2. a každou další započatou hodinu                          20,-- Kč

15 mín. stání a parkování na vymezených místních komunikacích zdarma za použití parkovacích lístků a parkovacích kotoučů.

Od poplatku jsou osvobozena vozidla:
a) označená O1 – přepravující osoby těžce postižené nebo osoby těžce pohybově postižené, které mají parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, pokud je tato osoba přepravována ve vozidle,
b) ve vlastnictví města Mšena,
c) vozidla IZS a vozidla pohřební služby, firemní vozidla České pošty s.p., a to při výkonu jejich činnosti,
d) zásobování pro dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu.