Město Mšeno, okres Mělník
Nařízení města č. 1/2008,
kterým se zrušují některé obecně závazná vyhlášky města Mšena

Rada města Mšena se na své 43. schůzi dne 10. září 2008 usnesením č. 9 schválila a vydává na základě ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:

Čl. 1
Zrušuje se:
1. obecně závazná vyhláška města Mšena č. 4 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
2. obecně závazná vyhláška města Mšena č. 6 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, kterou se mění vyhláška města Mšena č. 4.

Čl. 2
Toto zařízení města nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.


Vyvěšeno dne: 12.9.2008
Sejmuto dne: 29.9.2008