DSO EKOD

-

Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů


Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí EKOD, získaly naše obce nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad a sklo. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Cílem projektu je vybudování systému odděleného sběru materiálově využitelných odpadů na rozhraní Středočeského a Libereckého kraje. Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

              

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


První výsledky projektu za rok 2020 jsou v této zprávě. Cíle se plní - stoupá třídění a klesá množství směsného odpadu.


Monitorovací zpráva za rok 2021 - míra třídění nadále stoupá.