NÁVŠTĚVNÍ   ŘÁD

PRO  LETNÍ  UMĚLÉ  KOUPALIŠTĚ  MŠENO

Návštěvní řád veřejného koupaliště

Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb., schválila rada města na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dne 30.05.2018 tento návštěvní řád pro sezónní provoz umělého letního koupaliště ve Mšeně.

Název: Městské lázně Mšeno
Umístnění: Mšeno, Cinibulkova 372
Provozovatel: město Mšeno, IČO 00237078
Vlastník: město Mšeno                                                                 

Pracovníci zodpovědní  za provoz koupaliště:   správce – za technologie a za provoz
plavčík – za technologie a dodržování provozního a návštěvního řádu
V případě nepřítomnosti plavčíka je "KOUPÁNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ"!
pokladní – za dodržování provozního a návštěvního řádu.
Koupací sezóna umělého letního koupaliště trvá dle počasí od června do září (pokud vyhovuje počasí a jsou splněny hygienické předpisy). Denní provoz je od 10:00 hod. do 19:00 hod., pokud nebudou pořádány mimořádné akce. Přesný datum zahájení koupací sezóny bude vždy a včas zveřejněn.

Čl. I.
Vstup na koupaliště

Vstup do areálu koupaliště je dovolen pouze s platnou vstupenkou, kterou vydává pokladna koupaliště. Bude-li zjištěn v prostorách koupaliště neplatící návštěvník bez platné vstupenky, zaplatí kromě platného vstupného pokutu ve výši 200,- Kč.
Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště a končí před jeho uzavřením. Denní vstupenky platí pouze v den jejich vydání a v době provozu koupaliště. Každá denní vstupenka je opatřena aktuálním datem.
Prodej permanentek probíhá tak, že zájemce si zakoupí permanentku na finančním odboru MěÚ Mšeno, nám. Míru 1. Permanentka je nepřenosná, je očíslovaná a zní na jméno. Při vstupu na koupaliště ji vlastník odevzdá v pokladně, při odchodu z koupaliště si ji vyzvedne.
Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště.
Dětem mladším 8 let je návštěva koupaliště dovolena jen v doprovodu osoby starší 15 let.
Při plném obsazení koupaliště může provozovatel uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se koupaliště uvolní.
Při nepříznivém počasí (déšť, nízká teplota vzduchu) může provozovatel koupaliště na přechodnou dobu uzavřít.

Čl. II.
Vyloučení z návštěvy koupaliště

Na letní koupaliště není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytuje (vyskytla) nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, dále osobám zahmyzeným a opilým.
Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí správce přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.
Neopustí-li návštěvník v takových případech areál koupaliště na vyzvání odpovědného pracovníka, je tento pracovník povinen rušitele pořádku vyvést, popř. požádat o zákrok Policii ČR.

Čl. III.
Provozní pokyny pro návštěvníky

K převlékání má každý návštěvník k dispozici oddělené převlékárny pro muže a ženy.
Za odložené oděvy v převlékárnách nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Převlékací šatny slouží pouze k převléknutí návštěvníků, nikoliv k odložení oděvů a cenných věcí.
Za peníze a cenné věci si každý návštěvník ručí sám, provozovatel nenese odpovědnost za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce v pokladně koupaliště. U pokladního budou uloženy nalezené věci do doby vydání majiteli.
Každý návštěvník koupaliště musí mít slušný a čistý koupací oděv a svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti.
Každý návštěvník bazénu je povinen před vstupem do něj projít brodítkem se sprchami a důkladně se také osprchovat.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat tento návštěvní řád veřejného koupaliště.
Do vlastních prostorů bazénu je zakázáno vnášet skleněné nebo porcelánové nádobí, jež při rozbití muže způsobit řezná zranění.
Návštěvníci, kteří neumí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v prostorách vyhrazených pro neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout pokynů plavčíka nebo jiného odpovědného pracovníka.
Pro děti do 10 let je určeno brouzdaliště. Starším dětem a dospělým osobám je vstup do brouzdaliště zakázán.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst a zařízení koupaliště.
Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostorách koupaliště tak, aby se vyvarovali případného úrazu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobil návštěvník sám vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto návštěvního rádu.
Návštěvníci jsou povinni zacházet šetrně se zařízením koupaliště a neplýtvat zbytečně vodou. Jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které by byly způsobeny na zařízení koupaliště jejich zaviněním. Dále jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost a na bezpečnost ostatních koupajících.
Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Pobývat na koupališti a používat jeho zařízení mimo provozní dobu není dovoleno.
Připomínky či stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců koupaliště mohou návštěvníci zapsat do knihy přání a stížností, která je uložena v pokladně koupaliště. Jinak se mohou návštěvníci se svými stížnostmi, oznámeními nebo podněty obracet přímo na vedení provozovatele, tj. na  MěÚ Mšeno, nám. Míru l.

Čl. IV.
Omezení na koupališti

Na koupališti je zakázáno:
1)      Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid.
2)      Volat o pomoc bez vážné příčiny.
3)      Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat do vody druhé osoby, pobíhat po ochozech bazénu, vstupovat na fontány.
4)      Závodně plavat a skákat do bazénu bez předchozí domluvy s plavčíkem.
5)      Znečišťovat vodu i ostatní prostory pliváním, odhazováním papírů, odpadků, čištěním nebo praním prádla, používat páchnoucí masti a mytí mýdlem mimo prostory k tomu určené.
6)      Kouřit v převlékárně, vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby druhého pohlaví, volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
7)      Vylepovat, znečišťovat či popisovat prostory koupaliště a zdržovat se v nich mimo provozní dobu.
8)      Brát na koupaliště psy nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny, používat vařiče.
9)      Hrát s tvrdými míči kopanou, házenou aj.
10)  Neoprávněně používat záchranných zařízení a předmětů první pomoci.

Čl. V.
Provoz dalších služeb (občerstvení)

Objekt restaurace je součástí koupaliště. Při prodeji musí být respektovány všechny hygienické a bezpečnostní předpisy, mimo restauraci nesmí být volně odkládány skleněné nádoby.
Dopravu potravin, nápojů, jakoukoliv instalaci prodejního zařízení a zahájení obchodní činnosti v areálu koupaliště je možno uskutečnit jen po předchozím písemném rozhodnutí rady města.

Čl. VI.
Povinnosti provozovatele

Provozovatel a všichni pracovníci organizace zaměstnaní na koupališti odpovídají v rámci své pracovní náplně za bezpečný provoz a ochranu zdraví všech návštěvníků.
Dohlíží denně na pořádek a čistotu ve všech prostorách koupaliště. Zajišťují pravidelný úklid zařízení WC a převlékáren, nejméně však 1x denně. Denně dbají o řádnou úpravu nebo výměnu vody, měří a na viditelném místě vyznačují teplotu vody a vzduchu.
Během provozu a po skončení provozní doby nesmějí svévolně opustit přikázané pracoviště, pokud se návštěvníci zdržují v prostorách koupaliště.
Při výkonu své činnosti je plavčík povinen používat určeného oblečení a k příkazům osobám zdržujícím se ve vodě používat jako dorozumívacího zařízení píšťalky.
Jsou povinni při nehodě poskytnout návštěvníkovi zdarma první pomoc a ošetření před příchodem lékaře. O každém hlášení úrazu a provedeném ošetření je třeba vést písemné záznamy.
Jsou povinni dodržovat tento návštěvní řád, hygienické požadavky, jakož i ustanovení platných směrnic, nařízení a pokynů, s nimiž byli vedením řádně seznámeni.
Základními směrnicemi jsou zásady bezpečného provozu a zdravého prostředí koupaliště dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
Provozovatel zajistí, aby zaměstnanci koupaliště měli platné zdravotní průkazy.
Provozovatel zajistí pravidelné rozbory bazénové vody dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.

Čl. VII.
Závěrečná ustanovení

 Poškozování a rozkrádání majetku letního koupaliště je trestné podle příslušných právních předpisů. I jiné porušování ustanovení tohoto provozního řádu může být stíháno podle platných trestních předpisů, zakládá-li se přestupek, provinění nebo trestný čin na pravdě. Není vyloučen ani postih proti přestoupení jiných předpisů, např. požárních, hygienických a jiných.

Tento návštěvní řád koupaliště nabývá účinnosti dnem vydání.
Ve Mšeně dne 30.05.2018