RájDomov seniorů (foto: M.Měšťan)Olešnopamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Úřední deska


Výzva k podání nabídek - rekonstrukce veřejného osvětlení Vojtěchov
[17.04.2014] 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE

veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

I. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Mšeně, část Vojtěchov

II. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název zadavatele: Město Mšeno
Sídlo: nám. Míru 1, 277 35 Mšeno
IČ: 00237078
Statutární zástupce: Ing. Martin Mach, starosta
Osoba oprávněná za zadavatele jednat ve věci veřejné zakázky:
Tel., fax.: +420 315 693 121, +420 315 693 006

III. Předpokládaná maximální hodnota zakázky bez DPH: 800.000 Kč bez DPH

Zakázka je financována ze zdrojů města Mšena.

IV. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace

Předmět plnění: 
Rekonstrukce kabelových rozvodů VO - uložení nových kabelů do země, výměna stožárů a lamp VO. Stavba proběhne v souběhu s rekonstrukcí sítí NN energetické společnosti, kabely budou ukládány do její kinety, protlaky v komunikaci jsou však nákladem stavby VO.

Rozsah plnění veřejné zakázky je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že vybraný uchazeč provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu zakázky. Pokud se vyskytne potřeba takových činností resp. dojde ke změně rozsahu projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky správních řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného uchazeče, účtování náhrad či smluvních škod.

V. Varianty nabídky a plnění části zakázky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Zakázka není členěna na části, proto není možné pouze částečné plnění.

VI. Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné zakázky a na základě ocenění dle položkového rozpočtu (viz. PŘÍLOHA č. 1 – Položkový rozpočet).

Další požadavky:
Nabídková cena bude uvedena v Kč.
Nabídková cena bude uvedena v členění:
- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty,
- samostatně DPH 21% (uvedená v Kč)
- nabídková cena včetně 21% DPH.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz PŘÍLOHA č. 3 – Krycí list nabídky). Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

Upozorňujeme uchazeče na povinnost ocenit všechny položky v rozpočtu. Pokud některá z položek v rozpočtu nebude oceněna, či bude z rozpočtu odstraněna, zadavatel uchazeče vyloučí ze zadávacího řízení.

Uchazeči jsou nabídkou vázáni 30 dnů po podání nabídek.

VII. Obchodní podmínky

VII. 1 Platební podmínky

Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele.

Faktury vystavené zhotovitelem musí splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu. Přílohou faktur musí být protokol o předání a převzetí díla se soupisem provedených dodávek, služeb a stavebních prací a potvrzením o provedení stavebních prací bez vad.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury zadavateli. Splatnost faktury (pohledávky) začíná běžet doručením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
Zálohy na provedení díla nejsou zadavatelem poskytovány.

VII. 2 Dodací podmínky a doba realizace

Realizace bude probíhat v následujícím předpokládaném harmonogramu:

Zahájení prací: červenec 2014

Dokončení prací: do 30.11.2014

Místo plnění: Mšeno, část Vojtěchov

Doba realizace díla:

Harmonogram bude podepsán osobou oprávněnou za zájemce jednat a bude součástí návrhu smlouvy o dílo.

Předání díla:

Zhotovitel oznámí zadavateli termín předání díla písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Zadavatel dílo na místě po kontrole převezme a převzetí stvrdí v předávacím protokolu, pokud zhotovené dílo bude bez zjevných vad a nedodělků. Pokud při předání díla, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu, že vady byly odstraněny a dílo bez závad přebírá.

VIII. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zájemce je povinen prokázat svoji kvalifikaci, kterou se rozumí:

a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, předložením čestného prohlášení, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace formou Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (podle § 127 Zákona). Tento výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být splnění kvalifikace prokázáno, starší než 3 měsíce.

b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady předložením kopie oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list). Uvedené doklady, uchazeč předloží jako součást nabídky na plnění předmětu zakázky.

c) Splnění technických kvalifikačních předpokladů. Uchazeč splní technické kvalifikační předpoklady předložením seznamu minimálně tří referencí podobného typu a rozsahu, maximálně však do výše 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky u každé z nich.

IX. Údaje o hodnotících kritériích

Jediným hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnotící kriteria a jejich váha: 1. cena - 100 %

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 3). Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena "nejvýše přípustná". Uchazeč závazně použije položkový rozpočet, který je přílohou této zadávací dokumentace.

X. Návrh smlouvy o dílo

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy o dílo se zadavatelem. Návrh smlouvy musí být podepsán:
1. v případě podnikající fyzické osoby touto osobou,
2. v případě právnické osoby statutárním orgánem uchazeče nebo osobou statutárním orgánem, uchazeče zmocněnou, originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.

Návrh příslušné smlouvy bude, mimo jiné, obsahovat údaje o:

- ceně zakázky, podmínkách, za kterých lze cenu překročit,
- platebních podmínkách (splatnost faktur 30 dní po převzetí),
- smluvních sankcích za neplnění podmínek,
- podmínkách odstoupení od smlouvy.

Přílohou návrhu smlouvy o dílo bude oceněný soupis prací, který je součástí zadávací dokumentace a časový harmonogram realizace projektu.

XI. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídku podá uchazeč písemně v 1 tištěném originále, 1 tištěné kopii a v elektronické kopii na CD nosiči (1x).  Nabídka, včetně veškerých dokumentů, bude zpracována v českém nebo slovenském  jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění předložen v nabídce. Originál nabídky musí být na titulní straně označen jako »ORIGINÁL«. Kopie nabídky bude na titulní straně označena „KOPIE“. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady, které musí být předloženy v originále nebo ověřené kopii se doloží jen k originálu a k ostatním vyhotovením se doloží jen jejich fotokopie. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy nabídky i příloh budou řádně očíslovány průběžnou vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka bude minimálně obsahovat:

1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol a celkovým počtem stránek celé nabídky.
2. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije PŘÍLOHU č. 3.
3. Doklady a čestná prohlášení uchazeče, doklady splňující základní, profesní a technickou   kvalifikaci.
4. Vyplněný položkový rozpočet. Pro vyplnění rozpočtu uchazeč závazně použije PŘÍLOHU č. 1.
5. Návrh smlouvy o dílo.

Neúplné nabídky nebo nabídky uchazečů nesplňujících kvalifikační kritéria budou vyřazeny z dalšího hodnocení.

XII. Kontaktní údaje pro podání nabídky

Nabídky se podávají písemně, ve dvou vyhotovení. Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

Lhůta pro  podání (doručení) nabídky je do 12.5.2014 do 13:00 hodin, místem podání je sídlo zadavatele, tj. MěÚ Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno - v případě osobního doručení podatelna na této adrese.

Nabídky budou podány v řádně uzavřené a zapečetěné obálce, viditelně označené heslem „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Mšeně, část Vojtěchov“– NEOTEVÍRAT“; na obálce bude současně uveden název, adresa a IČ uchazeče.

Při doručení poštou je rozhodující datum a hodina doručení nabídky na adresu zadavatele. Včasné doručení je rizikem uchazeče. Opožděně doručenou nebo podanou nabídku zadavatel neotevře a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

XIII. Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům

K vydání zadávací dokumentace je nutno doručit zadavateli písemnou žádost a to nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost je možné podat poštou na adresu MěÚ Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno nebo na .

Zadávací dokumentace, slepý položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace a krycí list budou poskytnuty na základě vyžádání v elektronické podobě. Kontaktní osoba Bc. Vendula Šestáková - , tel.: 315 693 121, 123.

Případné bližší informace jsou k dispozici na tel. č.: 720 383 160, 1 (pro dotazy technického charakteru - p. Jiří Toman) nebo 315 693 121 (pro dotazy administrativně-právního charakteru - paní Vendula Šestáková).

XIV. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12.5.2014 ve 13:10 hodin na adrese sídla zadavatele.

XV. Ostatní
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání této zakázky ze zákonem dovolených důvodů, a to až do doby uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení na dodavatele.

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zhotovitel je povinen ode dne dokončení díla umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Přílohy

Příloha č.1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr
Příloha č.2 – Projektová dokumentace´
Příloha č.3 – Krycí list nabídky (VZOR) 

Ve Mšeně dne 16.4.2014                                          

                                                                                                 Ing. Martin Mach
                                                                                             starosta města Mšena

 

 

Výsledek hodnocení:

 

Pořadí

Jméno uchazeče

Cena bez DPH v Kč

Cena s DPH v Kč

1.

L. KRET s. r. o., IČ 274 12 709, Rumburská 3153, Mělník

725.377,70

877.707

2.

SaM silnice a mosty a. s., IČ 250 18 094, Máchova 1129, Česká Lípa

794.905

961.835,05

3.

ELTODO-CITELUM, s. r. o., IČ 257 51 018, Novodvorská 1010/14, Praha 4

796.856

964.196

4.

AZ Elektrostav, a. s., IČ 451 49 909, Bobnická 2020, Nymburk

848.671

1.026.892

Komise doporučila uzavření smlouvy o dílo s firmou L. KRET s. r. o., IČ 274 12 709, Rumburská 3153, Mělník.