Klika, kostel sv. MartinaSedlecDrážní most v HlovciNa Skaličkách

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Úřední deska


Výzva k podání nabídek - zateplení objektu ZŠ Mšeno
[02.02.2012] 

Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku

Snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno - Zateplení objektu

Zadavatel: Město Mšeno
Sídlo: Nám. Míru 1, 277 35 Mšeno
IČ: 00237078
DIČ: CZ 00237078
Jednající: Ing. Martin Mach – starosta města

oznamuje tímto vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.

Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy ZŠ Mšeno, Boleslavská 360, 277 35 Mšeno, které spočívají především v zateplení obvodového pláště budovy (fasáda, střecha) a výměně výplní otvorů.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a její financování:

Předpokládaná hodnota (v Kč bez DPH): 8 000 000,- Kč

Zakázka je financována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.

Způsob hodnocení nabídek:

Veřejná zakázka bude v souladu s ust. § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ zadána na základě základního hodnotícího kritéria: ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou následující:

1) nejnižší nabídková cena (váha: 90%)
2) délka rozšířené záruční doby (váha: 10%)

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:

Základní kvalifikační předpoklady:

S ohledem na § 62 dodavatel (uchazeč) musí splňovat základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále tak jen ZVZ), v platném znění. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů - § 53 odst. 1 psm. a) a b),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení - § 53 odst. 1 písm. f),
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce - § 53 odst. 1 písm. h),
d) čestného prohlášení - § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až l).

V případě, že uchazečem (dodavatelem) je právnická osoba, musí základní kvalifikační předpoklady dle ustanoven § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb. splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento zkladní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

Profesní kvalifikační předpoklady:

S ohledem na § 62 zadavatel po dodavateli požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písmeno a), písmeno b) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.

Způsob prokázání:

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být k poslednmu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 psm. b) zákona prokáže uchazeč předložením výpisu z živnostenskho rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění), nebo živnostenského listu v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky. V tomto konkrétním případě uchazeč předloží oprvnění k podnikání pro živnost: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:

Zadavatel požaduje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů v tomto rozsahu:
a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a
b) údaj o celkovém ročním obratu uchazeče za poslední tři uzavřená účetní období.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

a) Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu předložením prosté kopie platné pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Nebude-li z tohoto dokladu patrná informace o platnosti uzavřeného pojištění, předloží dodavatel originál či kopii prohlášení (osvědčení) pojišťovny, že pojištění podle takové smlouvy trvá. Pokud pojistitel takovéto potvrzení nevystaví, předloží dodavatel písemnost, dle které o toto požádal, prokáže doručení této písemnosti a nahradí prokázání existence smluvního vztahu čestným prohlášením o jeho trvání spolu s kopií pojistné smlouvy.

Dodavatel splňuje ekonomický a finanční předpoklad, pokud má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši odpovídající pojistné částce minimálně 10 mil. Kč.

b) Dodavatel prokáže splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 55 odst. 1 písm. c) zákona předložením údajů o obratu uchazeče v posledních 3 účetních období, a to formou čestného prohlášení uchazeče (Příloha č. 4 zadávací dokumentace), které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Dodavatel splňuje předpoklad, pokud výše obratu v jednotlivých účetních obdobích s ohledem na předmět veřejné zakázky není nižší než 7 mil. Kč za jedno účetní období.

Technické kvalifikační předpoklady:

Splněn technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže doložením:

Seznamu stavebních prací realizovaných uchazečem v posledních 5 letech v minimálním rozsahu 14 mil. Kč bez DPH s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž alespoň 1 z těchto stavebních prací stejného či obdobného charakteru musí mít minimální rozsah 6 mil. Kč bez DPH, a další alespoň 2 stavební práce stejného či obdobného charakteru z předloženého seznamu musí mít (každá) rozsah minimálně 4 mil. Kč bez DPH. Seznam těchto prací musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (popřípadě zmocněncem uchazeče, jehož plná moc musí být součástí nabídky). Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení o řádném plnění těchto zakázek vystavené objednatelem. Z textu bude patrný název akce, místo plnění, doba plnění, finanční objem zakázky. Dále bude obsahem osvědčení vyjádření, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem (ČSN EN ISO 9001) akreditovanou osobou nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických norem (ČSN EN ISO 14001) akreditovanou osobou nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže dle §56 odst. 3 písm. f) ZVZ doložením přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob, podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru za 3 roky - min. 10 kmenových zaměstnanců. Uvedenou skutečnost prokáže uchazeč seznamem dle jednotlivých profesí a tento seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (popřípadě zmocněncem uchazeče, jehož plná moc v originále či úředně ověřené kopii musí být součástí nabídky).

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil osvědčení uchazeče k montáži výplní stavebních otvorů z plastu a dřeva (EURO profil) a osvědčení uchazeče pro aplikaci kontaktních zateplovacích systémů. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem, jehož výrobky budou dodávány.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil technické listy a doklady prokazující shodu dodávaných otvorových výplní z plastu (který nesmí být recyklovaný) a dřevěných lepených EURO profilů se základními technickými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci. Prokázání bude doloženo ES prohlášením o shodě vystaveným výrobcem ve smyslu ust. § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a předložením protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku, popř. certifikát vydaný evropskou notifikovanou osobou ve smyslu směrnice Rady 89/106/EHS, o sbližování právních předpisů a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (CPD).

Výrobek, který hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky musí splňovat maximální součinitel prostupu tepla celého okna Uw =0,85 W/(m2K), izolační zasklení bude opatřeno teplým nerezovým distančním rámečkem. Rám okna a kování musí respektovat technické požadavky dle specifikace v projektové dokumentaci. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil, vzhledem k požadavku na pevnostní, statické a tepelně technické vlastnosti, prohlášení o třídě profilu A dle ČSN EN 12 608 s tloušťkou vnější stěny ≥ 2,8 mm.

Zadavatel dále požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil nákres řezu profilu okenním rámem (dřevěný, plastový) křídlem vč. podkladového profilu a základní kotace. Z výkresu musí být jasně patrno: počet komor rámu, křídla a podkladového profilu a utěsnění podkladového profilu. Nákres je možno nahradit fyzickým vzorkem, který musí odpovídat požadavkům a relné dodávce materiálu na stavbu.

Dřevěné dveře, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat maximální součinitel prostupu tepla UD =1,2 W/(m2K), izolační zasklení bude opatřeno teplým distančním rámečkem. Rám dveří a kování musí respektovat technické požadavky dle specifikace v projektové dokumentaci. Uchazeč toto doloží předložením protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku, popř. certifikát vydaný evropskou notifikovanou osobou ve smyslu směrnice Rady 89/106/EHS, o sbližování právních předpisů a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (CPD).

Poskytování zadávací a projektové dokumentace:

Písemnou žádost o vydání zadávací a projektové dokumentace v elektronické podobě na CD je nutno doručit zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost je třeba podat a dokumentaci si vyzvednout na adrese:

ENERGY BENEFIT CENTRE o.p.s.
Thákurova 531/4
160 00 Praha 6 - Dejvice

a to v pracovních dnech v době mezi 9:00 – 17:00 hod., za poplatek 1500,- Kč vč. DPH, případně lze dokumentaci zaslat poštou po prokázání uhrazení výše uvedeného poplatku. Platbu lze provést hotově, příp. bezhotovostní platbou na č. účtu: 35-9972770297/0100. Zadávací a projektová dokumentace v elektronické podobě na CD bude zájemcům o veřejnou zakázku zaslána nejpozději do 2 pracovních dnů poté, co zájemce zadavatele o zadávací dokumentaci písemně požádá a předloží doklad o úhradě. Informace jsou k dispozici na tel. č.: 270 003 302 nebo 270 003 311.

Termín a místo pro doručení nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 2. 2012 v 9.00 hodin.

Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno – Zateplení objektu“ - NABÍDKA – NEOTVÍRAT. Nabídky je možné podávat osobně či zaslat poštou na adresu sídla zadavatele.

V případě jakýchkoli dotazů je možno se obrátit na telefonní čísla 270 003 311 nebo 270 003 302.

Zadávací dokumentace (dokument Adobe PDF)Zadávací dokumentace (148.6 KB)


Oslovené firmy :
- LIMAGROUP s.r.o., Boženy Němcové 805/58, Podivín 691 45
- ZENITH PRO s.r.o., Bezručova 779, 276 01 Mělník
- Borská stavební s.r.o., Nábřežní 110, Arnultovice, 473 01 Nový Bor
- Stavební firma Neumann s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
- Dřevotep Plus s.r.o., Riegrova 887, 415 01 Teplice

Doručené nabídky :
Stavební firma NAO s.r.o., S-BAU BOHEMIA,spol. s r.o., Vekra stavební s.r.o., KN- STAV s.r.o., STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o., RYBÁŘ stavební s.r.o., STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., NIKASTAV spol. s r.o., C.W.R. CZECH s.r.o., TRIGON MB s.r.o., Vanderlaan s.r.o., HABAK s.r.o., STAV-AGENCY, s.r.o., STAVMART s.r.o., Evropská stavební společnost s.r.o., FAEN s.r.o., METALL QUATRO spol. s.r.o., MANE STAVEBNÍ s.r.o..

Hodnotící komise : Ing. M. Vydra, Ing. M. Mach, Mgr. H. Nečasová, J. Maksimová, Sv. Houserek.

Hodnocení :
 

Číslo nabídky

Uchazeč

Počet bodů v kritériu Nabídková cena

Počet bodů v kritériu Záruční doba

Celkový počet bodů

15

Evropská stavební společnost s.r.o.

85,14

10,00

95,14

2

S-BAU BOHEMIA,spol. s r.o.

90,00

4,00

94,00

3

Vekra stavební s.r.o.

78,24

10,00

88,24

1

Stavební firma NAO s.r.o.

75,11

10,00

85,11

5

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.

74,86

10,00

84,86

4

KN- STAV s.r.o.

77,69

4,00

81,69

13

STAV-AGENCY, s.r.o.

72,34

2,00

74,34


Komise doporučila uzavření smlouvy s firmou Evropská stavební společnost s. r. o., která se však vzdala práva uzavřít smlouvu (odstoupila). Od uzavření smlouvy také odstoupila S-BAU BOHEMIA, spol. s r. o. Smlouva byla dne 1.6.2012 uzavřena s třetí firmou v pořadí - Vekra stavební s. r. o.