Drážní most v HlovciVečer před kostelem sv. MartinaMěstské lázně - koupalištěHra světel

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Úřední deska


Výzva k podání nabídek - obnova parku
[11.08.2011] 

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 
na zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

Zadavatel: Město Mšeno, zastoupené Ing. Martinem Machem

1. Název zakázky: Rekonstrukce parku před základní školou ve Mšeně

2. Předmět plnění: celková revitalizaci parku, včetně kácení nevhodných dřevin a výsadby dřevin a porostů nových, opravu parkových cestiček a osazení několika prvků mobiliáře.

Rozsah plnění veřejné zakázky je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že vybraný uchazeč provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu zakázky. Pokud se vyskytne potřeba takových činností resp. dojde ke změně rozsahu projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky správních řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného uchazeče, účtování náhrad či smluvních škod.

3. Zadávací dokumentace: Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva, projektová dokumentace a výkaz výměr, zájemcům bude poskytnuta na vyžádání v elektronické formě. Kontaktní osoba: Bc. Michal Havel - .

4. Doba plnění a místo plnění:
Zahájení prací: září 2011
Dokončení celé zakázky: do 30.11.2011
Místo plnění: Mšeno, p. p. č. 434/2 KN, k.ú. Mšeno.

5. Lhůta a místo pro podání nabídky: Uchazeči předloží nabídky dále uvedeným způsobem zadavateli nejpozději do 26.8.2011 do 10:00. Nabídky budou v písemné formě podány osobně na podatelně MěÚ Mšeno nebo doporučeně poštou. Nabídky budou v uzavřených obálkách a budou takto označeny:
- označení „NEOTVÍRAT“
- název zakázky
- název a sídlo zadavatele
- název a adresu uchazeče.
Veřejné otevírání obálek se uskuteční na sále radnice ve Mšeně 26.8.2011 v 11:30.

6. Lhůta po kterou jsou uchazeči nabídkou vázáni: Uchazeči jsou nabídkou vázáni po dobu max. 30 dnů po podání nabídek.

7. Požadavek na členění nabídky:
Nabídka pro přehlednost a kontrolu úplnosti bude členěna takto:
a) základní identifikační údaje o uchazeči
b) cenová nabídka v Kč, ceny budou uvedeny bez DPH a včetně DPH, vyplněný výkaz výměr
c) termín plnění
d) kvalifikační dokumentace
e) případná ostatní dokumentace nabídky (realizované projekty, materiálové a technické zabezpečení, apod.)
f) návrh smlouvy o dílo.

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona č. 137/ 2006 Sb.: Uchazeč předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních ukazatelů dle § 53 zákona podle odst. 2, písm. d) zákona č. 137/ 2006 Sb.
Uchazeč předloží (prosté kopie):  
a) doklad o oprávnění k podnikání, výpis z OR
b) doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje
c) nejméně tři potvrzené reference prací obdobného charakteru za posledních 5 let.

9. Hodnotící kriteria: Hlavním hodnotícím kriteriem je ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnotící kriteria a jejich váha:
1. cena - 80 %
2. záruka v měsících - 10 %
3. následná péče o výsadby v měsících - 10% (bez sečení trávy a stříhání živých plotů).

10. Další podmínky soutěže: Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Nabídková cena bude cena nejvýše přípustná, kterou lze měnit jen za podmínek daných ve smlouvě. Vybraný uchazeč bude veřejným zadavatelem vyzván k uzavření příslušné smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky výzvy, zakázku zrušit a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

11. Náležitosti návrhu smlouvy:
Návrh příslušné smlouvy bude, mimo jiné, obsahovat údaje o:
- ceně zakázky, podmínkách, za kterých lze cenu překročit,
- platebních podmínkách (splatnost faktur 30 dní po převzetí),
- smluvních sankcích za neplnění podmínek,
- odstoupení od smlouvy,
- návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.


Ing. Martin Mach
starosta města Mšena


Oslovené firmy: ARBOR Tuhaň s. r. o., Tuhaň, Jan Pešička - GARPEN, Praha, Martin Hnilica, Mělník.

Doručené nabídky: Zahradnictví flos s. r. o., Řež, Martin Dzik - Zahradnické služby, Praha 3,    ROZA Mšec, s. r. o., Mšec, Green Project, s. r. o., Průhonice, Josef Urban, Černé Voděrady,        Less & Forest s. r. o., Bohdaneč, Martin Hnilica s. r. o., Mělník, Arbor Tuhaň s. r. o., Tuhaň, Gardenline s. r. o., Litoměřice, TV Facility Group a. s., Praha 10, OK Garden s. r. o., Číčovice, Vladimír Marek, Kladno, Grüner, s. r. o., Litoměřice.

Hodnotící komise: Svatopluk Houserek, Bc. Michal Havel, Mgr. Hana Nečasová.

Závěr: nabídka firmy Martin Hnilica s. r. o. nevyhověla zadání a nebyla hodnocena.

Firma ARBOR Tuhaň s. r. o. se neúčastnila výběrového řízení.

Hodnocení: 

Uchazeč

Výše nabídkové ceny (včetně DPH)

body - cena

body - záruka

body - péče

body suma

pořadí

OK Garden s. r. o.

442 941,54 Kč

80

10

2,5

92,5

1

Martin Dzik - Zahradnické služby

477 522,00 Kč

74,21

6

3,75

83,96

2

Gardenline s. r. o.

498 217,80 Kč

71,12

10

0,83

81,96

3

Josef Urban

641 454,00 Kč

55,24

6

0

61,24

4

ROZA Mšec, s. r. o.

731 882,40 Kč

48,42

4,17

7,5

60,08

5

Zahradnictví flos s. r. o.

643 117,02 Kč

55,1

4

0

59,1

6

Green Project, s. r. o.

745 137,12 Kč

47,56

10

0

57,56

7

Less & Forest s. r. o.

836 612,64 Kč

42,36

4

10

56,36

8

Vladimír Marek

949 469,40 Kč

37,32

4

2,5

43,82

9

Grüner, s. r. o.

1 078 920,84 Kč

32,84

8

0

40,84

10

TV Facility Group, a. s.

977 445,60 Kč

36,25

1

0

40,25

11


Komise doporučila uzavření smlouvy o dílo s firmou OK Garden s. r. o..
Dne 29. 8. 2011 byla s firmou OK Garden s. r. o. uzavřena smlouva o dílo.