BrusnéBusta T.G.M. v parku před školoupamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra NejedláOsvětlení nám. Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Úřední deska


Výzva k podání nabídek - snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno - služby
[20.01.2011] 

Výzva zájemcům k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejný zadavatel, město Mšeno, tímto vyzývá vybraný okruh zájemců k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 18 odst.3) a § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

1/ Identifikační údaje zadavatele:

název zadavatele: Město Mšeno
sídlo:
Náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno
IČ: 00264202
DIČ: CZ00264202
statutární zástupce: Ing. Martin Mach – starosta města
tel.: +420 315 693 121

2/ Název a popis předmětu zakázky:

Název zakázky: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno“

Druh a rozsah zakázky:
Zakázka je veřejnou zakázkou na tyto služby:

a) prováděcí projektová dokumentace, výkaz výměr
b) technický dozor investora
c) propagace projektu

a) Zhotovení prováděcí projektové dokumentace pro výběr zhotovitele týkající se projektu Snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno. Konkrétně se jedná o zateplení soklu a podzemní částí svislé obvodové konstrukce, zateplení svislých obvodových stěn tělocvičny, zateplení stropů nejvyššího podlaží, výměnu veškerých výplňových otvorů a instalaci kotlů (300kWt) spalujících dřevní štěpku včetně pohotovostního skladu, dopravních cest, MaR, spalinových cest a rekonstrukce sběrače a rozdělovače. Součástí projektu bude i autorský dozor v průběhu realizace akce.

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele bude obsahovat:

 • situace, zaměření skutečného stavu
 • průvodní a souhrnná technická zpráva
 • vlastní prováděcí projekt stavebního a technologického řešení
 • požárně bezpečností řešení (požární zpráva)
 • výkaz výměr, položkový rozpočet na podkladě realizační dokumentace
 • souhlasy a vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších organizací a osob, nutné k vydání stavebního povolení
 • autorský dozor projektanta v době realizace projektu.

b) Zajištění technického dozoru investora bude obsahovat:

 • kontrola dodržování podmínek stavebního povolení, popř. opatření orgánu stavebního dohledu,
 • dohled nad dodržováním postupu stavby v souladu s  projektovou dokumentací zpracovanou pro provedení stavby, s platnými právními předpisy, platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy a s uzavřenou smlouvou o dílo,
 • v případě potřeby požadování systematického doplňování a dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby,
 • seznamování mandanta předem s veškerými změnami, doplňky dokumentace, jejichž potřeba v průběhu stavby nastane,
 • provádění kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur předkládaných zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenou smlouvou o dílo a tyto předávat  mandantovi k likvidaci,
 • provádění kontroly těch částí stavebních dodávek, které budou dalším postupem zakryty a nebo se stanou nepřístupnými a to formou zápisu do stavebního deníku,
 • koordinace práce a dodávky přímých dodavatelů
 • koordinace stavební připravenosti pro subdodavatele k jejich navazujícím činnostem,
 • spolupráce s projektantem popř. jeho autorským dozorem při zajišťování souladu dodávek s projektem či při odstraňování zjištěných závad projektu
 • provádění kontroly správnosti předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů konstrukcí a prací a vyžadování dokladů o kvalitě (doklad o schválení výrobku, certifikát, atest, prohlášení o shodě, atd.),
 • sledování a kontrola vedení stavebních a montážních deníků subdodavatelů na stavbě,
 • kontrola postupu prací zhotovitele dle dohodnutého časového harmonogramu a uzavřených smluv, včetně povinnosti včas mandantovi avizovat prodlení zhotovitele a připravovat podklady pro uplatnění sankcí za prodlení,
 • 1x týdně účast na kontrolním dnu
 • kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi,
 • navrhování ve prospěch mandanta hospodárná opatření k odstranění či omezení hrozících škod
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a účast přejímacího řízení a kolaudace,
 • kontrola včasného vyklizení staveniště zhotovitelem
 • provádění průběžných zápisů ve stavebním deníku o okolnostech majících význam pro způsob provádění stavby a kontrolovat vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhlášky. Závazek mandatáře z tohoto bodu je splněn dnem podpisu protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a mandantem jakožto objednatelem a zároveň.

c) Zajištění propagace projektu a zpracování podkladů pro závěrečné hodnocení a závěrečný audit včetně doložení všech náležitostí a posudků a bude osahovat:

 • zpracování a dodání billboardů k průběhu realizace projektů (je-li poskytovatelem dotace u daného projektu vyžadováno)
 • zpracování a dodání pamětní desky k realizovanému projektu
 • zpracování informační brožury v nákladu 500 ks, včetně zpracování textů, grafického ztvárnění a tisku, ve formátu skládané A4
 • závěrečné vyhodnocení akce včetně závěrečné monitorovací zprávy.

3/ Informace o druhu zadávacího řízení:

Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění se jedná o zakázku malého rozsahu. Zadávací řízení je mimo režim tohoto zákona a je v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, podle kterých se jedná o zakázku malého rozsahu 2. kategorie.

4/ Místo plnění:

Město Mšeno, Česká republika

5/ Předpokládaná doba plnění:

Prováděcí projektová dokumentace: únor - březen 2011
Technický dozor investora: červenec – srpen 2011-2012

6/ Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:

Předpokládané maximální celkové náklady akce (uvedeno bez DPH):  780.000,- Kč

7/ Údaje o hodnotících kritériích:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

8/ Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace je poskytována v elektronické podobě. Ostatním zájemcům bude poskytnuta na vyžádání u kontaktní osoby. Projektová dokumentace stavby je k nahlédnutí v sídle zadavatele.

9/ Požadavky na prokázání kvalifikace:

Zájemce je povinen prokázat svoji kvalifikaci, kterou se rozumí:

a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady předložením podepsaného čestného prohlášení. Čestné prohlášení podepisuje statutární orgán uchazeče. Datum podpisu nesmí být kde dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem.

b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady předložením originálu či úředně ověřené kopie oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list). Uchazeč dále přiloží seznam všech inženýrů a techniků, kteří se mají podílet na zpracování předmětu zadávané zakázky, spolu s originály či úředně ověřenými kopiemi jejich osvědčení o autorizaci vydanými ČKAIT. Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady předložením originálu či úředně ověřené kopie alespoň jednoho projektanta s osvědčením o autorizaci vydanými ČKAIT. Uvedené doklady, které uchazeč předloží jako součást nabídky na plnění předmětu zakázky, korespondují s veřejným seznamem autorizovaných osob vedených na stránkách ČKAIT.

c) Splnění technických kvalifikačních předpokladů. Uchazeč splní technické kvalifikační předpoklady předložením seznamu minimálně 10-ti úspěšných projektových žádostí v rámci Operačního programu ŽP s charakterem energeticky úsporný projekt na opatření v minimálním celkovém investičním rozsahu 5,0 mil. Kč vč. DPH. Tento seznam bude ověřitelný na oficiálních internetových stránkách OPŽP, tzn. veškeré tyto projektové žádosti budou na těchto stránkách dohledatelné. Uchazeč k minimálně 5-ti z těchto projektových žádostí přiloží reference vystavené zadavatelem (klientem) s jeho originálním podpisem nebo úředně ověřenou kopií, přičemž nejméně tři z nich musí mít charakter již kompletně zrealizované akce s předloženým závěrečným vyhodnocením akce Fondu.

10/ Návrh smlouvy o dílo:

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy o dílo se zadavatelem. Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo osobou statutárním orgánem uchazeče zmocněnou, originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.

11/ Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Způsob vystavení daňového dokladu:
Provedené práce budou fakturovány dle dodaných služeb a činností dle navrženého harmonogramu realizace zakázky, uvedeného v nabídce a smlouvě o dílo. Faktura vystavená uchazečem musí mít náležitosti daňového dokladu a musí být doložena s protokolem o převzetí díla podepsaným osobou oprávněnou k jednání za objednatele. Nebude-li mít faktura předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit uchazeči k doplnění, po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
Platba proběhne výhradně v českých korunách a rovněž veškeré ceněné údaje budou v této měně.

12/ Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude minimálně obsahovat:

1. Obsah nabídky
2. Identifikační údaje uchazeče: jméno/název/obchodní firma, místo/sídlo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ - bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče (statutární orgán), bankovní spojení s uvedením čísla účtu
3. Místo a datum vypracování nabídky
4. Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
5. Popis předmětu plnění zakázky
6. Popis realizačního týmu, doložení realizací, referencí a zkušenosti uchazeče
7. Nabídková cena předmětu zakázky
8. Krycí list zakázky s uvedením názvu zakázky vč. vyplněného výkazu dodávek a služeb
9. Návrh smlouvy o dílo, či smlouvy mandátní
10. Doklady a čestná prohlášení uchazeče, doklady splňující základní, profesní a technickou kvalifikaci

Neúplné nabídky nebo nabídky uchazečů nesplňujících kvalifikační kritéria budou vyřazeny z dalšího hodnocení.

13/ Informace o způsobu  podání nabídky:

Nabídky se podávají písemně, v jednom vyhotovení. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Nabídky budou podány v řádně uzavřené a zapečetěné obálce, viditelně označené heslem „Snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno“– NEOTEVÍRAT“; na obálce bude současně uvedena adresa, na níž je možno zaslat nabídku zpět v případě doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

14/ Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídky je do 4. 2. 2011 do 12.00 hodin, místem podání je sídlo zadavatele, tj. Město Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno - v případě osobního doručení podatelna na této adrese.

15/ Otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 4. 2. 2011 ve 13.00 hodin na adrese sídla zadavatele.

16/ Ostatní:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání této zakázky ze zákonem dovolených důvodů, a to až do doby uzavření smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.

17/ Kontaktní osoba zadavatele:

Michal Havel, odbor organizační a správní, tel. 315 693 121,


Oslovené firmy : Technoexport, a.s., 3L studio, s.r.o. a Energy Benefit Centre, o.p.s.

Doručené nabídky : Tangenta, spol. s r.o., Energy Benefit Centre, o.p.s., Green Energy Consulting, s.r.o.

Hodnotící komise : Jiřina Maksimová, Ing. Martin Mach, Bc. Michal Havel, Miluše Flíglová, Aleš Vik 

Hodnocení nabídek :

          

Pořadí

Firma

Cena bez DPH

Cena s DPH

1. Energy Benefit Centre 762 000,00 Kč 914 400,00 Kč
2. Tangenta 778 000,00 Kč 933 600,00 Kč
3. Green Energy Consulting 784 000,00 Kč 940 800,00 Kč

 Smlouva byla uzavřena s firmou Energy Benefit Centre.