Skalní útvar PokličkyVečerní kašnaOltář v kostele sv. MartinaVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Vyhlášení konkurzu na ředitele/ku MŠ Chorušice
[30.05.2012] 

OBEC CHORUŠICE vyhlašuje

v souladu s ust. § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ust. § 3 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

KONKURS
NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU

Mateřské školy Chorušice, příspěvkové organizace
se sídlem: Chorušice 99, PSČ 277 37 Chorušice
Požadavky:
1.      předpoklady pro výkon funkce ředitele mateřské školy stanovené v ust. § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj.:
a)      odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
b)      délka praxe minimálně 3 roky
c)      prokázání znalosti českého jazyka, vyplývá-li tato povinnost z platných právních předpisů
d)      plná způsobilost k právním úkonům
e)      bezúhonnost
f)       zdravotní způsobilost
2.      znalost problematiky školství a školských předpisů
3.      znalost práce na PC
4.      řídící, komunikační a organizační schopnosti.

Předpokládaný nástup do funkce: 1.8.2012.

Náležitosti písemné přihlášky:
-         jméno, příjmení, titul uchazeče
-         datum a místo narození uchazeče
-         státní příslušnost uchazeče
-         místo trvalého pobytu a příp. korespondenční adresa uchazeče
-         kontaktní spojení na uchazeče (telefon a e-mail)
-         datum a vlastnoruční podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
a)      ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání)
b)      doklady o průběhu dosavadního zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení
c)      strukturovaný profesní životopis
d)      koncepci řízení a fungování mateřské školy (max. 5 stran strojopisu formátu A4)
e)      výpis z rejstříku trestů (ne starší tři měsíce)
f)       originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci (ne starší dva měsíce)
g)      čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971)
h)      písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Podávání přihlášek:
Vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce:
-         písemně - na adresu:     Obec Chorušice, Obecní úřad Chorušice, Chorušice 89, 277 37 Chorušice
-         osobně – z důvodu rekonstrukce budovy obecního úřadu v Chorušicích po předchozí telefonické dohodě – tel 725 021 094  na adresu  Velký Újezd 51,  
-         nejpozději:         do 20.6. 2012 , 12.00 hod.
Obálka musí být označena slovy: „Konkurs MŠ Chorušice – NEOTVÍRAT“.

Případné dotazy a informace na:
-         tel. čísle: 725 021 094
-         e-mailu: ou@chorusice.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z  uchazečů a vyhlásit nový konkurs.

Martin Bauer
starosta obce Chorušice