Městské lázně - koupalištěSedlecBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)Sousoší Immaculaty na nám. Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídek - výměna výplní otvorů a zateplení stropu BD
[12.04.2012] 

Výzva k podání nabídek 

podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Název veřejné zakázky: Výměna výplní otvorů a zateplení stropu Mšeno,
nám. Míru 14 - bytový dům

Předpokládaná maximální hodnota zakázky :

900.000,-- Kč včetně DPH

 

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název zadavatele:

Město Mšeno

Sídlo:

nám. Míru 1, 277 35 Mšeno

IČ:

00237078

Statutární zástupce:

Ing. Martin Mach

Osoba oprávněná za zadavatele jednat ve věci veřejné zakázky:

Vendula Šestáková

Tel., fax.:

+420 315 693 121, +420 315 693 006

E-mail:

e-mail

Technické dotazy:

Petr Šohaj

Tel.:

+420 608 336 969


Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace

Druh a rozsah zakázky:

Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se jedná o zakázku malého
rozsahu na stavební práce.

Předmětem zadávacího řízení je výměna výplní otvorů a zateplení stropu dle projektové dokumentace. 

Účelem stavby je úspora energie na vytápění při využití dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM.
Stávající konstrukce stropu mezi posledním N.P. a krovem bude zateplena, bude provedena výměna okenních a dveřních výplní dle tabulky oken a dveří. Vzhledem k tomu, že se objekt nachází v městské památkové zóně, musí být stávající vzhled objektu, členění oken a proporce viditelných částí rámů zachovány. Okna musí mít dřevěnou okapničku a distanční rámeček v izolačním dvojskle nesmí být lesklý (stříbrný) - nejlépe bílý. Součástí zakázky je demontáž i montáž výplní otvorů, včetně potřebných stavebních prací, tj. bourání, přizdívání, nátěrů, dodávka a montáž parapetů (vnějších i vnitřních).
Prováděcí firma musí být registrována v dotačním programu „ZELENÁ ÚSPORÁM“, výplně otvorů musí rovněž splňovat požadavky tohoto programu.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří projektová dokumentace, výkaz výměr a fotografie typového vzorku nového okna, které budou poskytnuty na základě vyžádání v elektronické podobě. Kontaktní osoba Vendula Šestáková - e-mail.

Místo a termín plnění

Místo plnění:

Mšeno, nám. Míru 14, Česká republika

Termín plnění

Zahájení prací:

1.5.2012

Dokončení prací:

15.6.2012


Údaje o hodnotících kritériích

a) nabídková cena 80 %
b) záruka (délka záruky v měsících) 20 %

Požadavky na prokázání kvalifikace

Zájemce je povinen prokázat svoji kvalifikaci, kterou se rozumí:

a) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady
předložením kopie oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku,
živnostenský list). Uvedené doklady, uchazeč předloží jako součást nabídky na plnění předmětu zakázky.

b) Splnění technických kvalifikačních předpokladů. Uchazeč splní technické kvalifikační předpoklady
předložením seznamu minimálně tří referencí podobného typu a rozsahu, maximálně však do výše 50 %
předpokládané hodnoty veřejné zakázky u každé z nich.
Dále uchazeč předloží registraci firmy a výplní otvorů v programu Zelená úsporám.

Návrh smlouvy o dílo

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy o dílo se zadavatelem. Návrh smlouvy musí být podepsán:

1. v případě podnikající fyzické osoby touto osobou,

2. v případě právnické osoby statutárním orgánem uchazeče nebo osobou statutárním orgánem, uchazeče
zmocněnou, originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.

Platební podmínky

Provedené práce budou fakturovány dle dodaných služeb a činností dle navrženého harmonogramu
realizace zakázky, uvedeného v nabídce a smlouvě o dílo.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude minimálně obsahovat:

1. Krycí list zakázky.
2. Obsah nabídky.
3. Identifikační údaje uchazeče: jméno/název/obchodní firma, místo/sídlo podnikání, kontaktní adresa, IČ,
DIČ - bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče (statutární orgán),
bankovní spojení s uvedením čísla účtu.
4. Místo a datum vypracování nabídky.
5. Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče.
6. Popis předmětu plnění zakázky.
7. Nabídková cena předmětu zakázky.
8. Návrh smlouvy o dílo, či smlouvy mandátní, je-li požadován.
9. Doklady a čestná prohlášení uchazeče, doklady splňující profesní a technickou kvalifikaci.

Neúplné nabídky nebo nabídky uchazečů nesplňujících kvalifikační kritéria budou vyřazeny z dalšího hodnocení.

Informace o způsobu podání nabídky

Nabídky se podávají písemně, v jednom vyhotovení. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Uchazeč
může podat pouze jednu nabídku.

Nabídky budou podány v řádně uzavřené a zapečetěné obálce, viditelně označené heslem
„Výměna výplní otvorů a zateplení stropu Mšeno, nám. Míru 14“– NEOTEVÍRAT“; na obálce bude současně
uvedena adresa, na níž je možno zaslat nabídku zpět v případě doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta a místo pro dodání nabídky

Lhůta pro podání (doručení) nabídky je do 27.4.2012 do 12:00 hodin, místem podání je sídlo zadavatele,
tj. MěÚ Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno - v případě osobního doručení podatelna na této adrese.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27.4.2012 ve 13:00 hodin na adrese sídla zadavatele.

Ostatní

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání této zakázky ze zákonem dovolených důvodů, a to až do doby
uzavření smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.

Ve Mšeně dne 12.4.2012

Ing. Martin Mach
starosta města Mšena

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RM zrušila výběrové řízení na projekt "Snížení energetické náročnosti č. p. 14 nám. Míru ve Mšeně" z důvodu
nesplnění zadávacíh podmínek žádným z uchazečů.