Náměstí Míru v nociOlešnoVojtěchovČerník (foto: O.Vokál)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídek - výstavba obslužného objektu u ZŠ Mšeno
[05.04.2012] 

Výzva k podání nabídek 

podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Název veřejné zakázky: Výstavba obslužného objektu u ZŠ Mšeno

Předpokládaná maximální hodnota zakázky :

400.000,-- Kč včetně DPH

 

Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název zadavatele:

Město Mšeno

Sídlo:

nám. Míru 1, 277 35 Mšeno

IČ:

00237078

Statutární zástupce:

Ing. Martin Mach

Osoba oprávněná za zadavatele jednat ve věci veřejné zakázky:

Vendula Šestáková

Tel., fax.:

+420 315 693 121, +420 315 693 006

E-mail:


Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace

Druh a rozsah zakázky:

Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se jedná o zakázku malého
rozsahu na stavební práce.

Předmětem zadávacího řízení je výstavba obslužného objektu hřiště o zastavěné ploše 24,95 m2
u Základní školy Mšeno dle projektové dokumentace. Jedná se o přízemní budovu se skladovou
místností se sprchou a toaletami pro muže a ženy.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří projektová dokumentace a výkaz výměr, které budou poskytnuty na základě
vyžádání v elektronické podobě. Kontaktní osoba Vendula Šestáková - .

Místo a termín plnění

Místo plnění:

Město Mšeno, Česká republika

Termín plnění

Zahájení prací:

01.05.2012

Dokončení prací:

15.06.2012


Údaje o hodnotících kritériích

a) nabídková cena 80 %
b) záruka 20 %

Požadavky na prokázání kvalifikace

Zájemce je povinen prokázat svoji kvalifikaci, kterou se rozumí:

a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč splní základní kvalifikační předpoklady 
stanovené v § 53 odst. 1. písm. a) až e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů, předložením čestného prohlášení.

b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady
předložením kopie oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku,
živnostenský list). Uvedené doklady, uchazeč předloží jako součást nabídky na plnění předmětu zakázky.

c) Splnění technických kvalifikačních předpokladů. Uchazeč splní technické kvalifikační předpoklady
předložením seznamu minimálně tří referencí podobného typu a rozsahu, maximálně však do výše 50 %
předpokládané hodnoty veřejné zakázky u každé z nich.

Návrh smlouvy o dílo

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy o dílo se zadavatelem. Návrh smlouvy musí být podepsán:

1. v případě podnikající fyzické osoby touto osobou,

2. v případě právnické osoby statutárním orgánem uchazeče nebo osobou statutárním orgánem, uchazeče
zmocněnou, originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče

Platební podmínky

Provedené práce budou fakturovány dle dodaných služeb a činností dle navrženého harmonogramu
realizace zakázky, uvedeného v nabídce a smlouvě o dílo.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude minimálně obsahovat:

1. Obsah nabídky.
2. Identifikační údaje uchazeče: jméno/název/obchodní firma, místo/sídlo podnikání, kontaktní adresa, IČ,
DIČ - bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče (statutární orgán),
bankovní spojení s uvedením čísla účtu.
3. Místo a datum vypracování nabídky.
4. Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče.
5. Popis předmětu plnění zakázky.
6. Nabídková cena předmětu zakázky.
7. Krycí list zakázky s uvedením názvu zakázky vč. vyplněného výkazu dodávek a služeb.
8. Návrh smlouvy o dílo, či smlouvy mandátní, je-li požadován.
9. Doklady a čestná prohlášení uchazeče, doklady splňující základní, profesní a technickou kvalifikaci.

Neúplné nabídky nebo nabídky uchazečů nesplňujících kvalifikační kritéria budou vyřazeny z dalšího hodnocení.

Informace o způsobu podání nabídky

Nabídky se podávají písemně, v jednom vyhotovení. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Uchazeč
může podat pouze jednu nabídku.

Nabídky budou podány v řádně uzavřené a zapečetěné obálce, viditelně označené heslem
„Výstavba obslužného objektu u ZŠ Mšeno“– NEOTEVÍRAT“; na obálce bude současně uvedena
adresa, na níž je možno zaslat nabídku zpět v případě doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta a místo pro dodání nabídky

Lhůta pro podání (doručení) nabídky je do 20.04.2012 do 12:00 hodin, místem podání je sídlo zadavatele,
tj. MěÚ Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno - v případě osobního doručení podatelna na této adrese.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 20.04.2012 ve 13:00 hodin na adrese sídla zadavatele.

Ostatní

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání této zakázky ze zákonem dovolených důvodů, a to až do doby
uzavření smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.

Ve Mšeně dne 05.04.2012

Ing. Martin Mach
starosta města Mšena

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oslovené firmy: ARTESO spol. s r. o., STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s. r. o., STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o., ZENITH PRO, spol. s r. o., STAVMONT - CZ Mělník s. r. o. 

Doručené nabídky: ARTESO spol. s r. o., Roudnice nad Labem, STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s. r. o., Mělník,
ŠNAJDR stavby Mělník, s. r. o., Mělník.

Hodnotící komise: Ing. Martin Mach, Vendula Šestáková, Aleš Vik.

Závěr: Hodnocení 

Uchazeč 

výše nabídkové ceny 

záruka

body - cena

body - záruka

body suma

pořadí

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s. r. o.

752 440,00 Kč

80

55,13

20,00

75,13

2

ARTESO spol. s r. o.

518 484,00 Kč

60

80,00

15,00

95,00

1

Komise doporučila uzavření smlouvy o dílo s firmou ARTESO spol. s r. o.

Dne 26. 4. 2012 byla s firmou ARTESO spol. s r. o. uzavřena smlouva o dílo.