Na SkaličkáchSedlecHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieDomov seniorů (foto: M.Měšťan)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídek - pojištění vozidel
[22.12.2011] 

Město Mšeno vyhlašuje

Výzvu k podání nabídky

podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1. Zadavatel:
Město Mšeno, se sídlem nám. Míru 1, 277 35 Mšeno,
IČO 00237078,         
zastoupené starostou Ing. Martinem Machem.

2. Výzva k podání nabídky

Předmět zakázky: pojištění vozidel v majetku města Mšena
Předmětem zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění a pojištění skel vozidla.

3. Místo plnění
Město Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno

4. Termín plnění
Předpokládaný termín plnění je od 01.03. 2012.
Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svou nabídkou vázán až do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 29.02.2012.

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Základní kvalifikační předpoklady (kopie dokladů):
-          výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence
-          doklad o oprávnění k podnikání.

6. Způsob členění nabídkové ceny
Aktuální počet vozidel: 12 (seznam je přílohou této výzvy):
-          pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla s minimálním limitem pojistného plnění: 70 mil. Kč škoda na zdraví/70 mil. Kč škoda na věci
-          havarijní pojištění vozidel: havárie, živel, odcizení, vandalismus, územní rozsah ČR, spoluúčast na škodě 1%
-          připojištění skel vozidel s limitem plnění 10 000,-- Kč bez spoluúčasti na škodě
-          sleva za roční placení
-          bonusy
-          možnost přistoupení dalších vozidel v majetku příspěvkových organizací zřizovaných městem Mšenem za podmínek shodných s nabídkou.

7. Platební podmínky
Platby budou prováděny ročně na základě faktury vystavené dodavatelem, splatnost bude stanovena v rozsahu 15 – 20 dní ode dne doručení zadavateli.

8. Kritéria pro hodnocení veřejné zakázky
Jediným hodnotícím kritériem je cena.

9. Pokyny pro zpracování nabídky
Označení nabídky:
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL MĚSTA MŠENA“ – NEOTVÍRAT.

Konečný termín pro podání nabídek je 20. ledna 2012 do 11:30 hod.

Za písemnou formu se připouští i elektronické podání, pokud je zadavateli doručeno prostřednictvím informačního systému datových schránek s označením „název zakázky – neotvírat“ ve formátu PDF s podpisem (kvalifikovaný certifikát nebo podpis na papírové předloze skenovaného dokumentu).

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky soutěže, zakázku města zrušit a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, nevracet předložené nabídky.

Doplňující údaje sdělí: p. Aleš Vik, telefon č. 315 693 121, 315 693 123, 723 008 701,

Příloha č. 1: seznam dopravních prostředků města Mšena - na vyžádání.

Ve Mšeně dne 22.12.2011

Ing. Martin Mach
starosta města Mšena

 

Seznam vyzvaných zájemců:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Kooperativa, a.s.

Direct Pojišťovna, a.s.

Česká pojišťovna, a.s.

Generali Pojišťovna, a.s.


Seznam předložených nabídek a pořadí:

RESPECT, a.s.                                                  66.383,-Kč

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.                101.513,-Kč

Kooperativa, a.s.                                            111.874,-Kč

Česká pojišťovna, a.s.                                     190.409,-Kč

Údaje o hodnotících kritériích: nabídková cena 100%

Členové hodnotící komise: Ing. Martin Mach, Miluše Flíglová Jizbová, Aleš Vik

Vybrán: RESPECT, a.s.