Večerní kašnaČerník (foto: O.Vokál)Městská pečeťNáměstí Míru ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídek - rekonstrukce VO v Hradsku
[05.08.2011] 

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 

na zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

Zadavatel: Město Mšeno, zastoupené Ing. Martinem Machem

1. Název zakázky: Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Mšeně, část Hradsko

2. Předmět plnění: Rekonstrukce kabelových rozvodů VO - uložení nových kabelů do země a výměna stožárů a lamp VO.

Rozsah plnění veřejné zakázky je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že vybraný uchazeč provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu zakázky. Pokud se vyskytne potřeba takových činností resp. dojde ke změně rozsahu projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky správních řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného uchazeče, účtování náhrad či smluvních škod.

3. Zadávací dokumentace: Zadávací dokumentaci tvoří projektová dokumentace, výkaz výměr a stavební povolení, zájemcům bude poskytnuta na vyžádání v elektronické formě. Kontaktní osoba: Bc. Michal Havel - .

4. Doba plnění a místo plnění:
Zahájení prací: jaro 2012
Dokončení celé zakázky: do 30.5.2012
Místo plnění: Mšeno, část Hradsko
Doba plnění je dána jen rámcově, bude upřesněna v závislosti na znění dotační smlouvy.

5. Lhůta a místo pro podání nabídky: Uchazeči předloží nabídky dále uvedeným způsobem zadavateli nejpozději do 26.8.2011 do 10:00. Nabídky budou v písemné formě podány osobně na podatelně MěÚ Mšeno nebo doporučeně poštou. Nabídky budou v uzavřených obálkách a budou takto označeny:
- označení „NEOTVÍRAT“
- název zakázky
- název a sídlo zadavatele
- název a adresu uchazeče.
Veřejné otevírání obálek se uskuteční na sále radnice ve Mšeně 26.8.2011 v 10:30.

6. Lhůta po kterou jsou uchazeči nabídkou vázáni: Uchazeči jsou nabídkou vázáni po dobu max. 30 dnů po podání nabídek.

7. Požadavek na členění nabídky:
Nabídka pro přehlednost a kontrolu úplnosti bude členěna takto:
a) základní identifikační údaje o uchazeči
b) cenová nabídka v Kč, ceny budou uvedeny bez DPH a včetně DPH, vyplněný výkaz výměr SO.431
c) termín plnění
d) kvalifikační dokumentace
e) případná ostatní dokumentace nabídky (realizované projekty, materiálové a technické zabezpečení, apod.)
f) návrh smlouvy o dílo.

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona č. 137/ 2006 Sb.: Uchazeč předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních ukazatelů dle § 53 zákona podle odst. 2, písm. d) zákona č. 137/ 2006 Sb.
Uchazeč předloží (prosté kopie):  
a) doklad o oprávnění k podnikání
b) potvrzení o přidělení IČO
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje.

9. Hodnotící kriteria: Jediným hodnotícím kriteriem je ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnotící kriteria a jejich váha: 1. cena - 100 %

10. Další podmínky soutěže: Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Nabídková cena bude cena nejvýše přípustná, kterou lze měnit jen za podmínek daných ve smlouvě. Vybraný uchazeč bude veřejným zadavatelem vyzván k uzavření příslušné smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky výzvy, zakázku zrušit a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

11. Náležitosti návrhu smlouvy:
Návrh příslušné smlouvy bude, mimo jiné, obsahovat údaje o:
- ceně zakázky, podmínkách, za kterých lze cenu překročit,
- platebních podmínkách (splatnost faktur 30 dní po převzetí),
- smluvních sankcích za neplnění podmínek,
- odstoupení od smlouvy,
- návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.


Ing. Martin Mach
starosta města Mšena


Oslovené firmy: Jiří Matoušek - Elektromontáže MCE, Čerčany; Miroslav Kovařík - REV-EL-KO, Šestajovice; Adam Kopic - Veřejné osvětlení, Štětí; elmont-invest s. r. o., Brno; FABRICOM CZ a. s., Praha 4; ZENITH PRO, spol. s r. o., Mělník;  Eltodo-Citelum, s. r. o., Praha 4.

Doručené nabídky: ZENITH PRO, spol. s r. o., Mělník; Eltodo-Citelum, s. r. o., Praha 4.

Hodnotící komise: Svatopluk Houserek, Bc. Michal Havel, Mgr. Hana Nečasová.

Hodnocení:

Pořadí

Uchazeč

Výše nabídkové ceny (včetně DPH)

1

Eltodo-Citelum, s. r. o.

410 754,00 Kč

2

ZENITH PRO, spol. s r. o.

1 056 222,00 Kč

Komise doporučila uzavření smlouvy o dílo s firmou Eltodo-Citelum, s. r. o..
Dne 29. 8. 2011 byla s firmou Eltodo-Citelum, s. r. o. uzavřena smlouva o dílo.