Městské lázně po sezóněOlešnoVojtěchovHradsko

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídek - oprava márnice - ZMĚNA
[01.08.2011] 

Výzva k podání nabídek – Částečná rekonstrukce objektu márnice ve Mšeně
[26.07.2011] 

Výzva zájemcům k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu.

Veřejný zadavatel, město Mšeno, tímto vyzývá vybraný okruh zájemců k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1/ Identifikační údaje zadavatele:

název zadavatele: Město Mšeno
sídlo: 
Náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno
IČ: 00264202
DIČ: CZ00264202
statutární zástupce: Ing. Martin Mach – starosta města
tel.: +420 315 693 121

2/ Název a popis předmětu zakázky:

Název zakázky:Částečná rekonstrukce objektu márnice ve Mšeně

Druh a rozsah zakázky:

    Předmět: Rekonstrukce střechy, věžičky, dveří a oken historického objektu márnice na hřbitově ve Mšeně. V současné době je krytina střechy ještě funkční, jedná se především o opravu poškozených dřevěných prvků krovu a věžičky za použití tradičních tesařských postupů, osazení nových plechových prvků mezi krytinou a štíty, opravu plechových prvků a zakrytí okenních otvorů věžičky měděnými falcovanými žaluziemi. Rozsah oprav oplechování bude zřejmý po zpřístupnění z lešení. Dále se jedná o opravu tří kusů oken a jedněch dveří.

    Podmínky: Dodavatel musí provádět opravy šetrně dle zadání. Veškeré odchylky od projektu musí být předem konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem a orgány památkové péče, záznam bude proveden ve stavebním deníku, který bude veden po celou dobu trvání stavby. Cílem je provést opravy tak, aby výsledná podoba objektu márnice měla stejný architektonický ráz, jako márnice původní.

3/ Místo plnění:

Město Mšeno, Česká republika

4/ Předpokládaná doba plnění:

Oprava stávající márnice: od 8. srpna do 30. září 2011

5/ Údaje o hodnotících kritériích:

a) nabídková cena 80%
b) záruka 20%

6/ Podmínky poskytnutí dokumentace zakázky:

Další podrobnosti k zakázce, jako je projektová dokumentace a fotodokumentace, je možné zaslat v elektronické podobě. Případně je možná prohlídka márnice na hřbitově po dohodě s p. Vikem.

7/ Požadavky na prokázání kvalifikace:

Zájemce je povinen prokázat svoji kvalifikaci, kterou se rozumí:

a) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady předložením kopie oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list). Uvedené doklady, uchazeč předloží jako součást nabídky na plnění předmětu zakázky.

b) Splnění technických kvalifikačních předpokladů. Uchazeč splní technické kvalifikační předpoklady předložením seznamu nejméně tří referencí podobného typu a rozsahu.

8/ Návrh smlouvy o dílo:

Smlouvu o dílo připraví zadavatel.

9/ Platební podmínky:

Způsob vystavení daňového dokladu:
Provedené práce budou fakturovány dle dodaných služeb a činností dle navrženého harmonogramu realizace zakázky, uvedeného v nabídce a smlouvě o dílo. Faktura vystavená uchazečem musí mít náležitosti daňového dokladu. Nebude-li mít faktura předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit uchazeči k doplnění, po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
Platba proběhne výhradně v českých korunách a rovněž veškeré ceněné údaje budou v této měně.

10/ Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude minimálně obsahovat:

1. Identifikační údaje uchazeče: jméno/název/obchodní firma, místo/sídlo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ - bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče (statutární orgán), bankovní spojení s uvedením čísla účtu
2. Místo a datum vypracování nabídky
3. Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
4. Popis předmětu plnění zakázky
5. Nabídková cena předmětu zakázky 

Neúplné nabídky, nebo nabídky uchazečů nesplňujících kvalifikační kritéria budou vyřazeny z dalšího hodnocení.

11/ Informace o způsobu  podání nabídky:

Nabídky se podávají písemně, v jednom vyhotovení. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Nabídky budou podány v řádně uzavřené a zapečetěné obálce, viditelně označené heslem Částečná rekonstrukce objektu márnice ve MšeněNEOTEVÍRAT“.

12/ Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídky je do 5. 8. 2011 do 9.00 hodin, místem podání je sídlo zadavatele, tj. MěÚ Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno - v případě osobního doručení podatelna na této adrese.

13/ Otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 5. 8. 2011 ve 9.30 hodin na adrese sídla zadavatele.

14/ Ostatní:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání této zakázky ze zákonem dovolených důvodů, a to až do doby uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.

15/ Kontaktní osoba zadavatele:

Aleš Vik, odbor organizační a správní, tel. 315 693 121, 


Ing. Martin Mach
starosta města Mšena


Změna termínů

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 10.8. do 10:00, otvírání obálek bude následovat v 11:00 na sále radnice.