Náměstí Míru panoramatickyBezděz (foto: Zd. Bergl)SkramoušVítejte ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídky - oprava ulice Na Skaličkách - projekce
[01.07.2010] 

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k podání nabídky na zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb.
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Veřejný zadavatel (investor):
Město Mšeno
náměstí Míru 1
277 35  Mšeno
Statutární zástupce: Ing. Martin Mach
IČO/DIČO: 00237078, CZ 00237078
Bankovní spojení: KB Mělník
číslo účtu 2726171/0100
Telefon/fax: 315 693 121, 315 693 006
2. Druh a předmět veřejné zakázky
Název akce: „Oprava místní komunikace Na Skaličkách“
Číslo veřejné zakázky: 10/2010
Předmět plnění zakázky: 
Vyprojektování úprav místní komunikace v rozsahu DSP a dodání rozpočtu a výkazu výměr.
Rozsah plnění veřejné zakázky je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že vybraný uchazeč provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu zakázky. Pokud se vyskytne potřeba takových činností resp. dojde ke změně rozsahu projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky správních řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného uchazeče, účtování náhrad či smluvních škod.
3. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří Studie regenerace ulice Na Skaličkách a závazné stanovisko orgánů památkové péče, vše na CD nosiči. K dispozici je geodetické zaměření - polohopis, výškopis.
4. Doba plnění a místo plnění
Zahájení prací:  1.8.2010
Dokončení celé zakázky:  31.8.2010
Místo plnění:  Mšeno
5. Lhůta a místo pro podání nabídky
5.1 Uchazeči předloží nabídky dále uvedeným způsobem zadavateli nejpozději do 16.7.2010 do 12:00.
5.2 Nabídky budou v písemné formě podány osobně na podatelně MěÚ Mšeno nebo doporučeně poštou. Nabídky budou v uzavřených obálkách a budou takto označeny:
- označení „NEOTVÍRAT“
- název zakázky
- číslo zakázky
- název a sídlo zadavatele
- název a adresu uchazeče.
6. Lhůta po kterou jsou uchazeči nabídkou vázáni
Uchazeči jsou nabídkou vázáni po dobu max. 30 dnů po podání nabídek.
7. Požadavek na členění nabídky
Nabídka pro přehlednost a kontrolu úplnosti bude členěna takto:
a) základní identifikační údaje o uchazeči
b) cenová nabídka v Kč, ceny budou uvedeny bez DPH a včetně DPH, v členění na jednotlivé projekční stupně
c) termín plnění
d) kvalifikační dokumentace
e) případná ostatní dokumentace nabídky (realizované projekty, materiálové a technické zabezpečení, apod.)
f) návrh smlouvy o dílo.
8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona č. 137/ 2006 Sb.
8.1 Uchazeč předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních ukazatelů dle § 53 zákona podle odst. 2, písm. d) zákona č. 137/ 2006 Sb..
8.2 Uchazeč předloží:  
a) doklad o oprávnění k podnikání - výpis z obchodního rejstříku, ne starší 90 dnů, nebo kopii živnostenského listu a doklad o přidělení IČO, nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
b)  doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje.
9. Hodnotící kriteria
Jediným hodnotícím kriteriem je ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnotící kriteria a jejich váha:
1.cena - 100 %
10. Další podmínky soutěže
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Nabídková cena bude cena nejvýše přípustná, kterou lze měnit jen za podmínek daných ve smlouvě. Vybraný uchazeč bude veřejným zadavatelem vyzván k uzavření příslušné smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky výzvy, zakázku zrušit a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
11. Náležitosti návrhu smlouvy
Návrh příslušné smlouvy bude, mimo jiné, obsahovat údaje o:
- ceně zakázky, podmínkách, za kterých lze cenu překročit,
- platebních podmínkách (splatnost faktur 30 dní po převzetí),
- smluvních sankcích za neplnění podmínek,
- odstoupení od smlouvy,
- návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
                
 
                                               
Ing. Martin Mach
starosta města Mšena

Ve Mšeně dne 1.7.2010