Obřadní síň radniceVojtěchovRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkBrusné

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídky - pořízení lesnické techniky
[01.07.2010] 

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k podání nabídky na zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb.
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Veřejný zadavatel (investor):
Město Mšeno
náměstí Míru 1
277 35  Mšeno
Statutární zástupce: Ing. Martin Mach
IČO/DIČO: 00237078, CZ 00237078
Bankovní spojení: KB Mělník
číslo účtu 2726171/0100
Telefon/fax: 315 693 121, 315 693 006
2. Druh a předmět veřejné zakázky
Název akce: „Mšeno – pořízení lesnické techniky“
Číslo veřejné zakázky: 9/2010
Předmět plnění zakázky: 
Dodání traktoru s čelním nakladačem a lžící pro údržbu cest a vyvážecí vlek s hydraulickou rukou na odvoz dřeva. Rozsah plnění veřejné zakázky je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že vybraný uchazeč provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu zakázky. Pokud se vyskytne potřeba takových činností resp. dojde ke změně rozsahu projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky správních řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného uchazeče, účtování náhrad či smluvních škod.
3. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří dokument s technickými podmínkami, zájemcům bude poskytnut na vyžádání. Kontaktní osoba: Bc. Michal Havel.
4. Doba plnění a místo plnění
Započetí zakázky:  po podpisu smlouvy – předpokládaný termín červenec 2010
Dokončení celé zakázky:  do 30.9.2010
Místo plnění:  Mšeno
5. Lhůta a místo pro podání nabídky
5.1 Uchazeči předloží nabídky dále uvedeným způsobem zadavateli nejpozději do 23.7.2010 do 12:00.
5.2 Nabídky budou v písemné formě podány osobně na podatelně MěÚ Mšeno nebo doporučeně poštou. Nabídky budou v uzavřených obálkách a budou takto označeny:
- označení „NEOTVÍRAT“
- název zakázky
- číslo zakázky
- název a sídlo zadavatele
- název a adresu uchazeče.
6. Lhůta po kterou jsou uchazeči nabídkou vázáni
Uchazeči jsou nabídkou vázáni po dobu max. 30 dnů po podání nabídek.
7. Požadavek na členění nabídky
Nabídka pro přehlednost a kontrolu úplnosti bude členěna takto:
a) základní identifikační údaje o uchazeči
b) cenová nabídka v Kč, ceny budou uvedeny bez DPH a včetně DPH
c) termín plnění
d) kvalifikační dokumentace
e) případná ostatní dokumentace nabídky (realizované projekty, materiálové a technické zabezpečení, apod.)
f) návrh smlouvy o dílo.
8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona č. 137/ 2006 Sb.
8.1 Uchazeč předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních ukazatelů dle § 53 zákona podle odst. 2, písm. d) zákona č. 137/ 2006 Sb..
8.2 Uchazeč předloží:  
a)   doklad o oprávnění k podnikání - výpis z obchodního rejstříku, ne starší 90 dnů, nebo kopii živnostenského listu a doklad o přidělení IČO, nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
9. Hodnotící kriteria
Hlavním hodnotícím kriteriem je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčí hodnotící kriteria a jejich váha:
1.cena  90 %
2.záruka   10 %
10. Další podmínky soutěže
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Nabídková cena bude cena nejvýše přípustná, kterou lze měnit jen za podmínek daných ve smlouvě. Vybraný uchazeč bude veřejným zadavatelem vyzván k uzavření příslušné smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky výzvy, zakázku zrušit a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
Nabídky musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Nelze podávat nabídky pouze na část předmětu zakázky - zadavatel požaduje kompletní dodávku od jednoho dodavatele.
11. Náležitosti návrhu smlouvy
Návrh příslušné smlouvy bude, mimo jiné, obsahovat údaje o:
- ceně zakázky, podmínkách, za kterých lze cenu překročit,
- platebních podmínkách (splatnost faktur 30 dní po převzetí),
- smluvních sankcích za neplnění podmínek,
- odstoupení od smlouvy,
- návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
               
                                                     
Ing. Martin Mach
starosta města Mšena

Ve Mšeně dne 1.7.2010