VojtěchovVítejte ve MšeněOlešnoOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídek - Obnova komunikace v Sedlci
[31.05.2010] 

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídek

na zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.
Zadavatel: Město Mšeno, zastoupené Ing. Martinem Machem
1. Název zakázky: Obnova komunikace v Sedlci
2. Předmět plnění: Obnova povrchu místní komunikace ve Mšeně, části Sedlec.
3. Zadávací dokumentace: Zadávací dokumentaci tvoří výkaz výměr.
Kontaktní osoba: Bc. Michal Havel
4. Doba plnění a místo plnění:
Zahájení prací:  po podpisu smlouvy – předpokládaný termín červenec 2010
Dokončení celé zakázky:  do 30.8.2010
Místo plnění:  Mšeno, část Sedlec
5. Lhůta a místo pro podání nabídky:Uchazeči předloží nabídky dále uvedeným způsobem zadavateli (bod 1) nejpozději do 16.6.2010 do 12:00. Nabídky budou v písemné formě podány osobně na podatelně MěÚ Mšeno nebo doporu-čeně poštou. Nabídky budou v uzavřených obálkách a budou takto označeny:
- označení „NEOTVÍRAT“
- název zakázky
- číslo zakázky
- název a sídlo zadavatele
- název a adresu uchazeče.
6. Lhůta po kterou jsou uchazeči nabídkou vázáni: Uchazeči jsou nabídkou vázáni po dobu max. 30 dnů po podání nabídek.
7. Požadavek na členění nabídky: Nabídka pro přehlednost a kontrolu úplnosti bude členěna takto:
a) základní identifikační údaje o uchazeči
b) celková cena díla
c) termíny plnění
d) návrh smlouvy o dílo.
8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona č. 137/ 2006 Sb.:
Uchazeč předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních ukazatelů dle § 53 zákona podle odst. 2, písm. d) zákona č. 137/ 2006 Sb..
Uchazeč předloží:  
a) výpis z obchodního rejstříku, ne starší 90 dnů
b) doklad o oprávnění k podnikání
c) potvrzení o přidělení IČO
d) doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje.
9. Hodnotící kriteria: Základním hodnotícím kriteriem je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčí hodnotící kriteria a jejich váha:
1.cena  100 %
10. Další podmínky soutěže: Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Nabídková cena bude cena nejvýše přípustná, kterou lze měnit jen za podmínek daných ve smlouvě. Vybraný uchazeč bude veřejným zadavatelem vyzván k uzavření příslušné smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky výzvy, zakázku zrušit a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
11. Náležitosti návrhu smlouvy:
Návrh příslušné smlouvy bude, mimo jiné, obsahovat údaje o:
- ceně zakázky, podmínkách, za kterých lze cenu překročit,
- platebních podmínkách (splatnost faktur 30 dní po převzetí),
- smluvních sankcích za neplnění podmínek,
- odstoupení od smlouvy.
               
                                                     
Ing. Martin Mach
starosta města Mšena