BrusnéKlika, kostel sv. MartinaŠkolaSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídek - vyprojektování jednotné kanalizace v Sedleci
[16.06.2010] 

Výzva k podání nabídky

na zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb.
Zadavatel: Město Mšeno, zastoupené Ing. Martinem Machem
1. Název zakázky: Projekční práce - kanalizace v Sedleci
2. Předmět plnění: Vyprojektování jednotné kanalizace v Sedleci v rozsahu DUR, DSP. 
Rozsah plnění veřejné zakázky je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že vybraný uchazeč provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění předmětu zakázky. Pokud se vyskytne potřeba takových činností resp. dojde ke změně rozsahu projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky správních řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného uchazeče, účtování náhrad či smluvních škod.
3. Zadávací dokumentace: Zadávací dokumentaci tvoří výkres a kalkulace nákladů. Studie odkanalizování obce bude dodána v elektronické podobě na vyžádání.
4. Doba plnění a místo plnění:
Zahájení prací: 1.7.2010
Dokončení celé zakázky: do 31.7.2010 (DUR)
Místo plnění:  Mšeno - Sedlec
5. Lhůta a místo pro podání nabídky: Uchazeči předloží nabídky dále uvedeným způsobem zadavateli nejpozději do 25.6.2010 do 12:00. Nabídky budou v písemné formě podány osobně na podatelně MěÚ Mšeno nebo doporučeně poštou. Nabídky budou v uzavřených obálkách a budou takto označeny:
- označení „NEOTVÍRAT“
- název zakázky
- číslo zakázky
- název a sídlo zadavatele
- název a adresu uchazeče
6. Lhůta po kterou jsou uchazeči nabídkou vázáni: Uchazeči jsou nabídkou vázáni po dobu max. 30 dnů po podání nabídek.
7. Požadavek na členění nabídky:
Nabídka pro přehlednost a kontrolu úplnosti bude členěna takto:
a) základní identifikační údaje o uchazeči
b) cenová nabídka v Kč, ceny budou uvedeny bez DPH a včetně DPH, v členění na jednotlivé projekční stupně
c) termín plnění
d) kvalifikační dokumentace
e) případná ostatní dokumentace nabídky (realizované projekty, materiálové a technické zabezpečení, apod.)
f) návrh smlouvy o dílo.
8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 zákona č. 137/ 2006 Sb.:
Uchazeč předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních ukazatelů dle § 53 zákona podle odst. 2, písm. d) zákona č. 137/ 2006 Sb.
Uchazeč předloží:  
a) potvrzení o přidělení IČO
b) doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje.
9. Hodnotící kriteria: Jediným hodnotícím kriteriem je ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnotící kriteria a jejich váha: 1.cena - 100 %
10. Další podmínky soutěže: Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Nabídková cena bude cena nejvýše přípustná, kterou lze měnit jen za podmínek daných ve smlouvě. Vybraný uchazeč bude veřejným zadavatelem vyzván k uzavření příslušné smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky výzvy, zakázku zrušit a právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
11. Náležitosti návrhu smlouvy:
Návrh příslušné smlouvy bude, mimo jiné, obsahovat údaje o:
- ceně zakázky, podmínkách, za kterých lze cenu překročit,
- platebních podmínkách (splatnost faktur 30 dní po převzetí),
- smluvních sankcích za neplnění podmínek,
- odstoupení od smlouvy,
- návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.      
                                                     
Ing. Martin Mach
starosta města Mšena