Městské lázně - koupalištěOlešnoVojtěchovOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výběrové řízení - pracovní místo referent rozvoje města
[19.03.2010] 

Město Mšeno
vyhlašuje dne 18. března 2010 podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
výběrové řízení č. 2/2010
na obsazení pracovního místa v odboru organizačním a správním, referent rozvoje města.

Místo výkonu práce: Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1
Platové zařazení: 9. platová třída dle NV č. 564/2006 Sb.,
Předpokládaný termín nástupu: 01.05.2010, případně dle dohody.
Toto pracovní místo lze obsadit uchazečem za splnění těchto podmínek:
1. Splňuje předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona, t.j. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona
- ovládá jednací jazyk
2. Předloží tyto doklady:
a) přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti
- jméno, příjmení a titul - datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis,
b) životopis s přehledem průběhu zaměstnání s uvedením odborných znalostí a dovedností týkajících se správních činností,
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, ne ověřená kopie), případně čestné prohlášení o podané žádosti o výpis z RT,
d) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
3. Splňuje další podmínky stanovené vedoucí úřadu:
- minimálně středoškolské vzdělání
- znalost práce na PC
Výhodou může být:
- praxe ve veřejné správě
- samostatnost, flexibilita.
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: do 06.04.2010 do 11:30 hod. - doručit možno poštou (rozhoduje podací razítko pošty), nebo osobně na podatelnu městského úřadu (rozhoduje razítko podatelny).
Doručovací adresa:
Městský úřad Mšeno
Miluše Flíglová Jizbová tajemnice městského úřadu
nám. Míru 1
277 35 Mšeno.
Uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení č. 2/2010“.
Případné dotazy u tajemnice MěÚ Mšeno, Miluše Flíglové Jizbové, č. telefonu 315693006, 724811695, e-mail: mu@mestomseno.cz.
Miluše Flíglová Jizbová, tajemnice