Večer před kostelem sv. MartinaRájVýstava prací žáků ZUŠ na radniciBoleslavská ulice a škola

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výzva k podání nabídek na stavební práce - ZŠ
[14.03.2016] 

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Veřejný zadavatel, město Mšeno, tímto vyzývá vybraný okruh zájemců k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1/ Identifikační údaje zadavatele:

název zadavatele: město Mšeno
sídlo: 
Náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno
IČ: 00264202
DIČ: CZ00264202
statutární zástupce: Ing. Martin Mach – starosta města
tel.: +420 315 693 121

2/ Název a popis předmětu zakázky:

Název zakázky:Výměna střešní krytiny na objektu základní školy ve Mšeně

Druh a rozsah zakázky:

Účelem stavebních úprav je výměna střešní krytiny, u které dochází k četnému zatékání do dřevěné konstrukce krovu. K zatékání dochází především nesoudržností šindelů - nedošlo k jejich zpečení. Dojde tedy k její kompletní výměně. Zachovány zůstanou stávající žlaby a svody, které po vizuální kontrole nejeví známky koroze a byly měněny cca před 10 lety. Na těchto žlabech a svodech bude obnovem vrchní nátěr při provádění vrchního nátěru nové krytiny.

Střešní krytina bude odstraněna a ekologicky zlikvidována. Jedná se o krytinu z asfaltových šindelů. Při demontáži krytiny bude odpojeno sběrné vedení hromosvodu od jímacích tyčí a svodů. Toto sběrné vedení bude rovněž zlikvidováno.

Po odstranění krytiny se provede prohlídka dřevěného záklopu a v místech patrných po zatékání se provede otevření záklopu a kontrola nosných částí krovu. Statický výpočet a návrh posílení krovu je zpracovám v samostné PD. Výsledky jsou v téro PD zohledněny.

Nová střešní krytina bude provedena z Pz plechu jako falcovaná na boční budovách s polovalbami a na hlavní budově se provede krytina tašková. Klempířské prvky u taškové krytiny se napojí na stávající plechování, především atik, tak, aby nedošlo k narušení fasády. Pod plechovou krytinu se položí strukturovaná větrací rohož, která zajistí provětrání prostoru mezi krytinou a dřevěným záklopem a zároveň slouží jako pojistná folie proti vodě.

Konečný vrchní nátěr nové krytiny se provede včetně stávajících klempířských prvků nový, v červené barvě, dle původního odstínu.

Nové sběrné vedení hromosvodu se napojí na původní jímací tyče a svody uzemnění. Budou opatřeny vrchním nátěrem ve stejném odstínu jako krytina.

Podmínky: Dodavatel musí provádět opravy šetrně dle zadání. Veškeré odchylky od projektu musí být předem konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem, záznam bude proveden ve stavebním deníku, který bude veden po celou dobu trvání stavby.

3/ Místo plnění:

Boleslavská 360, Mšeno 277 35, Česká republika.

4/ Předpokládaná doba plnění:

Od 1. července do 26. srpna 2016

5/ Údaje o hodnotících kritériích:

nabídková cena 100%.

6/ Podmínky poskytnutí dokumentace zakázky:

Další podrobnosti k zakázce, jako je projektová dokumentace a fotodokumentace, je možné zaslat v elektronické podobě. Případně je možná prohlídka rekonstruovaného objektu po dohodě s p. Vikem.

7/ Požadavky na prokázání kvalifikace:

Zájemce je povinen prokázat svoji kvalifikaci, kterou se rozumí:

a) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady předložením kopie oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list). Uvedené doklady, uchazeč předloží jako součást nabídky na plnění předmětu zakázky.

b) Splnění technických kvalifikačních předpokladů. Uchazeč splní technické kvalifikační předpoklady předložením seznamu nejméně tří referencí podobného typu a rozsahu.

8/ Návrh smlouvy o dílo:

Smlouvu o dílo připraví zadavatel.

9/ Platební podmínky:

Způsob vystavení daňového dokladu:
Provedené práce budou fakturovány dle dodaných služeb a činností dle navrženého harmonogramu realizace zakázky, uvedeného v nabídce a smlouvě o dílo. Faktura vystavená uchazečem musí mít náležitosti daňového dokladu. Nebude-li mít faktura předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit uchazeči k doplnění, po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Zhotovitel má právo předložit pouze dvě faktury, z nichž první nepřesáhne 50 % hodnoty díla. Druhá faktura bude proplacena po předání díla bez vad a nedodělků.
Platba proběhne výhradně v českých korunách a rovněž veškeré ceněné údaje budou v této měně.

Předpokládaná maximální hodnota zakázky bez DPH: 1 951 922,02

Zakázka je financována ze zdrojů Města Mšena.

10/ Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude minimálně obsahovat:

1. Identifikační údaje uchazeče: jméno/název/obchodní firma, místo/sídlo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ - bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče (statutární orgán), bankovní spojení s uvedením čísla účtu
2. Místo a datum vypracování nabídky
3. Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
4. Popis předmětu plnění zakázky
5. Nabídková cena předmětu zakázky 
Neúplné nabídky, nebo nabídky uchazečů nesplňujících kvalifikační kritéria budou vyřazeny z dalšího hodnocení.

11/ Informace o způsobu  podání nabídky:

Nabídky se podávají písemně, v jednom vyhotovení. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Nabídky budou podány v řádně uzavřené a zapečetěné obálce, viditelně označené heslemVýměna střešní krytiny na objektu základní školy ve Mšeně .

12/ Jistota

K zajištění povinností uchazeče je požadována jistota ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských).

Jistota může být uchazečem poskytnuta buď ve formě peněžní jistoty bankovním převodem na účet zadavatele č. 2726171/0100 nebo formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky.

V případě převodu peněz na účet zadavatele uvede uchazeč jako variabilní symbol své IČ, do zprávy pro příjemce pak uvede: „JISTOTA ZŠ“. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V případě složení peněžní částky na účet zadavatele uvede uchazeč v nabídce bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Součástí nabídky bude doklad o uskutečněném bankovním převodu, tj. dokument banky, ve kterém banka potvrdí, že daného dne neodvolatelně zúčtovala z příkazu uchazeče a k tíži jeho účtu ve prospěch účtu zadavatele požadovanou částku. K zúčtování musí v takovém případě dojít nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.

V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky dle § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se za doklad považuje písemné prohlášení banky v záruční listině, že přebírá vůči zadavateli jako věřiteli neodvolatelnou záruku na celou požadovanou částku. Zároveň musí záruční listina stanovit závazek peněžního ústavu vyplatit zadavateli jako věřiteli bez odkladu a bez námitek celou částku vedenou jako neodvolatelnou záruku po obdržení první výzvy, za podmínek stanovených v § 67 odst. 7 ZVZ. Záruční listina musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty. V případě jistoty ve formě bankovní záruky předloží uchazeč originál záruční listiny přímo ve své nabídce, a to v tzv. eurosložce, která bude pevně spojená s nabídkou, avšak originál záruční listiny bude z tzv. eurosložky vyjímatelný. Součástí nabídky bude vedle originálu záruční listiny též její prostá kopie. Součástí kopie nabídky bude pouze prostá kopie záruční listiny.

V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky se za doklad považuje písemné prohlášení pojistitele v záruční listině obsahující závazek vyplatit zadavateli, za podmínek stanovených v § 67 odst. 7 ZVZ, pojistné plnění. V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Uchazeč je povinen zajistit platnost pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty. Uchazeč předloží originál záruční listiny přímo ve své nabídce, a to v tzv. eurosložce, která bude pevně spojená s nabídkou, avšak originál záruční listiny bude z tzv. eurosložky vyjímatelný. Součástí nabídky bude vedle originálu záruční listiny též její prostá kopie. Součástí kopie nabídky bude pouze prostá kopie záruční listiny.

Pokud by uchazeč v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil, změnil nabídku, nebo by odmítl uzavřít smlouvu anebo by nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky anebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

Vítěznému uchazeči bude jistota vrácena po převzetí díla objednatelem.

12/ Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídky je do 11. 4. 2016 do 11.00 hodin, místem podání je sídlo zadavatele, tj. MěÚ Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno - v případě osobního doručení podatelna na této adrese.

13/ Otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 11. 4. 2016 ve 11.10 hodin na adrese sídla zadavatele.

14/ Ostatní:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání této zakázky ze zákonem dovolených důvodů, a to až do doby uzavření smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.

15/ Kontaktní osoba zadavatele:

Aleš Vik, odbor organizační a správní, tel. 315 693 121,  

Ve Mšeně dne 14.3.2016

Ing. Martin Mach
starosta města Mšena