OlešnoKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláSedlecOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Informace o změnách v dani z nemovitostí od 1.1.2005
[14.01.2005] 

Informace o změnách v dani z nemovitostí od 1.1.2005

Novelou ustanovení §3 odst. 2 zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1.2005 ke změně při určení osoby poplatníka daně z některých pozemků.
Podle nové právní úpravy je nájemce poplatníkem daně z pozemků u pronajatých pozemků pouze tehdy, jde-li o pozemky a) evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem
b) spravované PFČR nebo Správou stát.hmot.rezerv
c) převedené na Fond nár.majetku ČR.
Za zdaňovací období roku 2005 vzniká povinnost vlastníků pozemků přiznat daň za pozemky, které byly dříve evidovány zjednodušeným způsobem (na listu vlastnictví nebyl u parcely uveden druh pozemku), zdaňova pokud byly ve zdaňovacím období roku 2004 pronajaty, a do 31. prosince 2004 došlo digitalizací či obnovou katastrálního operátu k převedení těchto pozemků do parcel katastru nemovitostí (na listu vlastnictví je označen druh a způsob využití pozemku). Povinnost daň přiznat vzniká vlastníkům těchto pozemků bez ohledu na jejich případný pronájem a bez ohledu na skutečnost, zda existují či neexistují hranice parcely katastru nemovitostí v terénu.
Vlastník je povinen do 30. dubna 2005 podat daňové nebo dílčí daňové přiznání a v něm přiznat k dani předmětné pozemky. Nájemce zůstává poplatníkem daně u pronajatých pozemků evidovaných v kat. nemovitostí pouze zjednodušeným způsobem.
V územní působnosti Finančního úřadu Mělník došlo k úpravě digitalizací v katastrálních územích:
Brozánky, Hořín, Daminěves, Kadlín, Kokořín, Střednice, Zelčín, Janova Ves, Březinka, Truskavna, Dobřeň, Choroušky, Lobeč u Mšena, Stránka, Šemánovice, Tajná, Velký Újezd.
V průběhu obnovy katastrálního operátu (digitalizace) jsou vlastníci dotčených pozemků účastníky řízení a jsou tedy seznamováni s prováděním obnovy operátu.
Při vyplňování přiznání k dani z nemovitostí a řešení případných nejasností dle sdělení Finančního úřadu Mělník budou pracovnice finančního úřadu poplatníkům nápomocny jak telefonicky (č. telefonů 315639761, 315639762, 315639772), tak při osobních návštěvách v úředních dnech, kterými jsou pondělí a středa vždy od 8.00 do 17.00 hodin.
Podle nové právní úpravy v případě, kdy byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí do 31.prosince (vnikly právní účinky vkladu) a do 31. ledna zdaňovacího období o něm nebylo rozhodnuto, je poplatník povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Daňové přiznání poplatník podává za zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu.
V případě nejasností je možné vyžádat informace nebo radu, nahlédnutí do zákona na MěÚ Mšeno, tiskopisy k přiznání (i změnové) jsou k dispozici také na MěÚ.
Miluše Flíglová tajemnice MěÚ Mšeno