BrusnéVěž kostela sv. MartinaNáměstí Míru v nocivzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení k obsazení místa tajemníka MěÚ Mšeno
[04.11.2015] 

OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení č. 3/2015

Starosta města Mšena vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na funkční místo
TAJEMNÍK / TAJEMNICE
Městského úřadu Mšeno.

Místo výkonu práce: Městský úřad Mšeno.
Charakteristika pozice:
Plní úkoly stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů.
Zajišťuje výkon přenesené působnosti a zodpovídá za chod celého úřadu, ze své činnosti je odpovědný starostovi.
Spolupracuje s volenými orgány obce, plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města a radou města nebo starostou.
Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a rady města s hlasem poradním.
Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, stanovuje jim platy.
Tvoří vnitřní předpisy úřadu a další dokumenty úřadu (např. obecně závazné vyhlášky, smlouvy apod.).
Tajemník městského úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Platová třída 11 – tajemník úřadu obce s pověřeným úřadem.
Termín nástupu: dle dohody.
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
-          ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
-          znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy a personální oblasti (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
-          znalost práce na PC (kancelářský SW, internet), základní znalost informačních systémů veřejné správy
-          zkušenosti v řízení kolektivu zaměstnanců
-          orientace v rozpočtu, kontrole apod.
-          ochota celoživotního vzdělávání
-          řidičský průkaz skupiny „B“.
Dále výhodou:
-          efektivní komunikace
-          orientace na cíl
-          řídící schopnosti (schopnost řídit a rozhodovat pod tlakem)
-          aktivní přístup k řešení problémů
-          znalost anglického či jiného světového jazyka.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka
stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
-          státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
-          věk minimálně 18 let
-          způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
-          ovládání jednacího jazyka,
stanovené § 5 zákona č. 312/2002 Sb.:
-          minimálně tříletá praxe
a)     jako vedoucí zaměstnanec nebo
b)     při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu nebo
c)      ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.
Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.
Náležitosti písemné přihlášky
stanovené § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, čísla OP (číslo dokladu o povolení k
pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis, telefonní spojení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby tohoto výběrového řízení.
Uveďte rovněž název a číslo výběrového řízení.
K přihlášce je nutné připojit doklady
§ 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
-          strukturovaný životopis
-          motivační dopis
-          výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
-          ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-          čestné prohlášení dle § 4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (netýká se osob narozených po 01.12.1971)
-          lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., (netýká se osob narozených po 01.12.1971).
Písemné přihlášky zasílejte v uzavřené obálce s označením čísla a názvu výběrového řízení, „neotvírat“ na adresu:
Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno.
Bližší informace podá Ing. Martin Mach, starosta, telefon 315693070.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 30.11.2015 do 11:30 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.