Oltář v kostele sv. MartinaVítejte ve MšeněOlešnoPamětní deska dr.J.Píče na radnici

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení k obsazení místa referenta na úseku územního plánování a stavebního řádu
[12.10.2015] 

OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2015

Tajemnice MěÚ Mšeno vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na funkci úředníka / úřednice na dobu neurčitou:
Referenta na úseku územního plánování a stavebního řádu.
Místo výkonu práce: Městský úřad Mšeno.
Charakteristika pozice:
Zajišťuje komplexní výkon svěřených činností v oblasti přenesené působnosti jako obecný stavební úřad II. stupně podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu včetně souvisejících předpisů na území správního obvodu MěÚ Mšeno, pověřeného úřadu.
Zajišťuje výkon přenesené působnosti v oblasti silničního správního úřadu pro město Mšeno.
Zajišťuje záležitosti odpadového hospodářství pro město Mšeno v samostatné působnosti.
Platové podmínky:
V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10 nebo 9.
Termín nástupu: 01.01.2016, případně dle dohody.
Požadavky a předpoklady:
-          vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné v oboru stavebním, architektonickém nebo právnickém a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
-          znalost práce na PC (kancelářský SW, internet, informační systémy veřejné správy, GIS)
-          schopnost jednat s lidmi
-          spolehlivost, časová flexibilita, samostatnost, zodpovědnost, ochota celoživotního vzdělávání
-          řidičský průkaz skupiny B.
Dále výhodou:
-          praxe ve veřejné správě
-          znalost problematiky stavebního zákona a dalších právních předpisů týkajících se předmětné oblasti
-          znalost software VITA
-          ZOZ při územním rozhodování a na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
Další předpoklady:
-          státní občanství ČR, nebo cizí státní občanství s trvalým pobytem v ČR
-          věk minimálně 18 let
-          způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
-          ovládání jednacího jazyka.
Zájemci o volné pracovní místo doručí na MěÚ Mšeno přihlášku s uvedením:
Čísla výběrového řízení, jména a příjmení, titulu, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP, data a podpisu, telefonního spojení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby tohoto výběrového řízení.
K přihlášce se připojí doklady:
-          strukturovaný životopis, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
-          motivační dopis
-          ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky zasílejte v uzavřené obálce s označením čísla a názvu výběrového řízení, „neotvírat“ na adresu:
Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno.
Bližší informace podá Miluše Flíglová Jizbová, tajemnice MěÚ Mšeno, telefon 315693006.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 30.10.2015 do 11:30 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.