Drážní most v HlovciVojtěchovRájOltář v kostele sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Výběrové řízení - pracovní místo referent odboru organizačního a správního
[04.11.2014] 

Město Mšeno
vyhlašuje dne 04.11.2014
výběrové řízení č. 1/2014 na pozici referent odboru organizačního a správního

Charakteristika vykonávané činnosti: referent matriky, přestupkového řízení, sociální práce, nájmy bytových, nebytových prostor, pozemků, cenové kontroly, agenda MA 21 a NSZM, agenda bezpečnosti práce, administrativní práce pro kancelář starosty a tajemníka.

Místo výkonu práce: Městský úřad Mšeno, nám. Míru 1.
Platové zařazení: 9. platová třída dle NV č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaný termín nástupu: 02.01.2015, případně dle dohody.

Toto pracovní místo lze obsadit uchazečem za splnění podmínek pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
-          je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt,
-          dosáhla věku 18 let,
-          je plně svéprávná,
-          je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona,
-          ovládá jednací jazyk.

Uchazeč předloží tyto doklady:
a)      přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti
-          jméno, příjmení a titul
-          datum a místo narození
-          státní příslušnost
-          místo trvalého pobytu
-          číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
-          datum a podpis,
b)      životopis s přehledem průběhu zaměstnání s uvedením odborných znalostí a dovedností týkajících se správních činností,
c)      výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, ne ověřená kopie),
d)      ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Splňuje další podmínky stanovené vedoucí úřadu:
-          minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
-          znalost práce na PC.
Výhodou může být:
-          řidičský průkaz skupiny B
-          praxe ve veřejné správě
-          samostatnost, flexibilita.

Přihlášku včetně příloh a telefonického kontaktu doručí uchazeč do 21.11.2014 do 11:30 hod. - doručit možno poštou (rozhoduje podací razítko pošty), nebo osobně na podatelnu městského úřadu (rozhoduje razítko podatelny).
Doručovací adresa:
Městský úřad Mšeno
Miluše Flíglová Jizbová
tajemnice městského úřadu
nám. Míru 1
277 35 Mšeno.

Uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení č. 1/2014“.
Případné dotazy u tajemnice MěÚ Mšeno, č. telefonu 315693006, 724811695, .

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení výběrového řízení neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny.

Ve Mšeně dne 04.11.2014

Miluše Flíglová Jizbová
tajemnice MěÚ Mšeno

Vyvěšeno: 04.11.2014
Sejmuto: