Skalní útvar PokličkyZávěsný znakOlešnoObří hlava a žába

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Sazebník úhrad


Sazebník úhrad za poskytování informací

Město Mšeno stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  
tento

s a z e b n í k   ú h r a d   z a   p o s k y t o v á n í   i n f o r m a c í
(dále jen „sazebník“): 

I.

Náklady za pořízení kopií

 1. 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
  a) jednostranná ……………………………..           3,--Kč 
  b) oboustranná ……………………………..            6,--Kč 
 2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
  a) jednostranná ……………………………..           5,--Kč 
 3. b) oboustranná ……………………………..          10,--Kč 

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město Mšeno za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinno uhradit.  

II.

Náklady na opatření technických nosičů dat 

1.      1 ks CD ……………………………………..         5,--Kč
2.      1 ks DVD ……………………………………..       7,--Kč.

Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

III.

Náklady na odeslání informací žadateli 

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p.
Náklady na balné se stanoví paušální částkou  10,-- Kč za jednu poštovní zásilku.
V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 175,-- Kč, která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců města Mšena podle schváleného rozpočtu pro rok 2011. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 2. Hodinová sazba uvedená v odst. 1. čl. IV. se bude účtovat, pokud práce přesáhne lhůtu 1 hod.
 3. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace. 

V.

Ostatní ustanovení 

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
 2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti na pokladně města Mšena nebo převodem na bankovní účet města Mšena č. 2726171/0100.
 3. Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 01.01.2012
 4. Tento sazebník byl schválen usnesením Rady města Mšena č. 9 ze dne 26.10.2011.