Interiér kostela sv. MartinaBusta T.G.M. v parku před školouSkramoušOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Nejdůležitější předpisy


Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město Mšeno jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí u tajemníka MěÚ Mšeno.

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod.

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů
 • vyhl. č. 59/2002 o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., 
 • zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
 • vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 • zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • vyhl. č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • vyhl. č. 207/2001 Sb., k zákonu o matrikách
 • vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic, číslování domů
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rod. čísel
 • vyhl. č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zák. o evid. obyvatel, zákon o obč. průk, zák. o cest. pasech
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • vyhl. č. 172/2001 Sb., o provedení zák. o požární ochraně
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 314/2002 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady a úřady s rozšířenou působností 
 • zák. č. 561/2004 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 21/2000 Sb., rozpočtová pravidla
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za prac. pohotovost v r rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • NV č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací
 • zák. č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev obcí
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • NV č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
 • vyhl. č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • NV č. 364/1999 Sb., o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • NV č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zák. o elektronickém podpisu
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami města Mšena, které jsou v plném rozsahu uveřejněny na internetových stránkách města Mšena v kategorii “Vyhlášky”.