Městská pečeťInteriér kostela sv. MartinaEvangelický kostelBezděz (foto: Zd. Bergl)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Příjem žádostí a dalších podání


Žádost o informace ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu (i na technických nosičích):
(datové zprávy ve formátu *docx a *xlsx nemůžeme přijímat - nemáme programové vybavení)

Na ústní žádost poskytne městský úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví městský úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c) zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecně úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech uvedených v § 14 odst. 5 pod písm. a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejich důvodech bude MěÚ žadatele informovat před uplynutím lhůtu pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

  1. komu je určena
  2. kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa).

Písemná žádost

  1. musí být srozumitelná
  2. musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
  3. nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve městský úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejích podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Městský úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

  1. písemně
  2. nahlédnutím do spisu
  3. pořízením kopie
  4. na technických nosičích.

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá MěÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městského úřadu, městský úřad sdělí tuto skutečnost žadateli do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti a žádost odloží.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.