Skalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkEvangelický kostelPamátník mistra Jana Husa, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 01 ze dne 07.11.2022


Usnesení
ze schůze RM č. 01 konané dne 07.11.2022

Usnesení č. 1/1/2022
RM schvaluje dodavatele na dodávku elektřiny na rok 2023 pro skupinu odběratelů, kterou zajišťuje město Mšeno, a to společnost ČEZ ESCO, a. s..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/1/2022
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 2.300.000Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2023.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/1/2022
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 768.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2023.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/1/2022
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 252.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2023.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/1/2022
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 1.000.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2023.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/1/2022
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2022, evidenční číslo dodatku S-0394/SOC/2022/4,mezi Středočeským krajem a Domovem seniorů Mšeno, p. o."
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/1/2022
RM schvaluje natáčení reklamního spotu společnosti Filmbusters s. r. o. dne 17.11.2022 (nebo dne 18.11.2022) ve Skalním bludišti Mšeno za cenu 20.000 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/1/2022
RM v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tyto zastupitele, kteří mohou užívat státní znak při obřadech (např. svatby, vítání občánků apod.):
Ing. Jaromíra Flígla, Květuši Živnou, Petra Jizbu, Václava Nováka.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/1/2022
Starosta města zřizuje v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon), jako pracovní orgán starosty města pro řešení krizových situací, krizový štáb. RM schvaluje statut krizového štábu. Statut krizového štábu nabývá účinnosti dnem 08.11.2022.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/1/2022
RM zřizuje ke své činnosti komise:
- komisi pro školství
- komisi pro kulturu
- pracovní skupinu pro regeneraci památkové zóny
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/1/2022
RM jmenuje předsedkyni komise pro školství Bc. Danu Svobodovou.
RM jmenuje nové členy komise, a to:
Mgr. Marcelu Prieložnou, Mgr. Jiřinu Trunkovou, Mgr. Čeňka Hlavatého a Danu Dlouhou.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/1/2022
RM jmenuje předsedu komise pro kulturu Václava Nováka.
RM jmenuje nové členy komise, a to:
Adélu Kummerovou, Mgr. Martinu Klementovou, Ing. Danielu Sobotkovou, Květuši Živnou, Jiřího Říhu, Pavla Šebestu, Terezu Šulcovou.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/1/2022
RM schvaluje „Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Mšena za rok 2022“. RM upozorňuje ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem na povinnost splnit povinnost provést inventarizaci majetku města a předložit inventurní soupisy radě města do 31.01.2023.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.