SkramoušPohled na Mšeno od severuOltář v kostele sv. MartinaBusta F.Palackého

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 77 ze dne 12.10.2022


Usnesení
ze schůze RM č. 77 konané dne 12.10.2022

Usnesení č. 1/77/2022
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/77/2022
RM schvaluje „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.04.2022 na stavební práce vedené pod názvem „Obnova ulice Na Tržišti, Mšeno “, uzavřený mezi městem Mšenem a společností Stavební firma Neumann s. r. o., kde předmětem dodatku je dohoda smluvních stran na změně termínu dokončení a předání díla, dále na změně ceny díla z důvodů požadavků objednatele.
Konečná cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran a činí 3.553.198,73 Kč včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/77/2022

RM schvaluje „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.04.2022 na stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce ulice Stránecká – západní část – provizorní rozšíření komunikace“, uzavřený mezi městem Mšenem a společností Stavební firma Neumann s. r. o., kde předmětem dodatku je dohoda smluvních stran na změně termínu dokončení a předání díla, dále na změně ceny díla z důvodů požadavků objednatele.
Konečná cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran a činí 2.336.457,14 Kč včetně DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/77/2022
RM schvaluje odstoupení od Smlouvy o dílo na stavební práce „Oplocení koupaliště – II. Etapa“, uzavřenou mezi městem Mšenem a společností Gerhard Horejsek spol s. r. o. po vzájemné dohodě, z důvodu nečinnosti společnosti.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/77/2022
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2023 Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Základní školy Mšeno, p. o. na roky 2024 a 2025.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/77/2022
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2023 Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Mateřské školy Mšeno, p. o. na roky 2024 a 2025.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/77/2022
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2023 Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Základní umělecké školy Mšeno, p. o. na roky 2024 a 2025.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/77/2022
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2023 Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Domova seniorů Mšeno, p. o. na roky 2024 a 2025.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/77/2022
V případě, že příspěvkovým organizacím nebudou v roce 2023 stačit rozpočtované finanční prostředky na energie, RM schvaluje čerpání, resp. financování těchto nákladů na energie z rezervních fondů organizací.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/77/2022
RM schvaluje Odpisový plán na rok 2023 Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/77/2022
RM schvaluje odměnu ředitelce Domova seniorů Mšeno paní B. D. na základě její žádosti a v souladu s ,,Kritérii hodnocení ředitelů neškolských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn", a to za ll. a lll. čtvrtletí roku 2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/77/2022
RM bere na vědomí hospodaření ZŠ Mšeno p. o. (rozvahu, výkaz zisku a ztráty) k 6/2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/77/2022
RM schvaluje Rozpočtovou úpravu plánu č. 1 Základní školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/77/2022
RM schvaluje proplacení nákladů na ochranu proti padajícímu pískovci z pozemku ve vlastnictví města na soukromý pozemek s č. p. 21 ve Skramouši, ve výši 2.135 Kč majiteli p. J.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.