Kostel sv. Martina - Masarykova ulicevzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláObřadní síň radniceŠkola

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 75 ze dne 31.08.2022


Usnesení
ze schůze RM č. 75 konané dne 31.08.2022

Usnesení č. 1/75/2022
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2022.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/75/2022
RM neschvaluje nabídku společnosti RoČe stav s.r.o. na smír ve výši 50.000 Kč ve věci žaloby města na společnost o částku 409.562 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/75/2022
RM schvaluje „Odpisový plán na rok 2022 – úprava č. 1“ Domova seniorů Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/75/2022
RM schvaluje předloženou Kapacitní listinu MŠ Mšeno, p. o. pro školní rok 2021/2022.
RM schvaluje Mateřské škole Mšeno, p. o. pro školní rok 2021/2022 výjimku z počtu dětí stanoveného vyhláškou MŠMT č. 14/2004 Sb., ve znění 43/2006 Sb. MŠMT ČR o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se snížením i zvýšením počtu dětí na třídu takto:
1. třída z 24 dětí na 25 dětí
2. třída z 24 dětí na 25 dětí
3. třída z 16 dětí na 18 dětí.
( 15 dětí z řádného zápisu a 3 děti z mimořádného pro uprchlíky z UA, zvýšená kapacita schválená KÚ po dobu platnosti zákona LEX Ukrajina).
Celková kapacita mateřské školy nebude překročena, průměrný počet dětí na jednu třídu je 21,6 dětí bez udělené výjimky, tím je dodržen zákonný požadavek stanovený vyhláškou o předškolním vzdělávání.
Prostorové a hygienické podmínky odpovídají zákonu č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhlášce MZ č.108/2001 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na prostory předškolních zařízení. Počet pedagogických pracovníků i jejich úvazky jsou dostatečné, organizace chodu zařízení bude při zvýšeném počtu dětí dostatečně zajištěna a to hlavně překrýváním učitelek při pobytu venku. Bezpečnost dětí bude zajištěna v souladu s vyhláškou č. 35/1992 Sb.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/75/2022
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Mšenem
a panem J. V. a paní L. V., kde předmětem smlouvy je zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN pro oprávněný pozemek p. č. 511/4 v k. ú. Mšeno v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 1099-46/2021 schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj KP Mělník dne 02.12.2021 pod č. PGP – 1985/2021-206 uložené v pozemcích města parc. č. 515/1, 3360/1 a 3360/2 v k. ú. Mšeno. Věcné břemeno se zřizuje úplatně v souladu s pravidly ke zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města, a to za cenu 5.000 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.