Náměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra NejedláOlešnoObří hlava a žábaBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 73 ze dne 27.07.2022


Usnesení
ze schůze RM č. 73 konané dne 27.07.2022

Usnesení č. 1/73/2022
RM schvaluje cenovou nabídku společnosti TIRAST s. r. o. na stavbu „Prodloužení polní cesty HPC3“ v obci Skramouš ve výši 149.735,88 Kč bez DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/73/2022
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na CAS 30 T-815-7 do výzvy LAG Podralsko, z. s..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/73/2022
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městem Mšenem a p. V. Š., kde předmětem smlouvy je umístění pod povrchem služebného pozemku ve vlastnictví města p. č. 950/8 Mšeno v k. ú. Mšeno stavby vodovodní
a kanalizační přípojky pro RD č. p. 131 ve prospěch pozemku p. č. st. 576/1 v k. ú. Mšeno v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 1121-57/2022 schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj KP Mělník dne 19.07.2022 pod č. PGP – 1138/2022-206. Věcné břemeno se zřizuje úplatně v souladu s pravidly ke zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemků města, a to za cenu 5.000 Kč (vodovodní přípojka) a 5.000 Kč (kanalizační přípojka), celkem 10.000 Kč. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/73/2022
RM neschvaluje SoBS o zřízení věcného břemene „ČEZd - SoBS VB 30553/IV-12-6030730/Mšeno, č. parc. 511/6“, uzavřenou mezi městem Mšenem a společností ČEZ Distribuce a. s., zastoupenou společností RYDVAL – ELEKTRO s. r. o., kde předmětem smlouvy je zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN pro RD na pozemku parc. č. 511/6 v k. ú. Mšeno, v předpokládaném rozsahu 26 bm, uložené v pozemcích města parc. č 3360/1, 523/2 a 515/1 v k. ú. Mšeno, za jednorázovou úhradu ve výši 2000 Kč + DPH. RM požaduje dodání znaleckého posudku na ocenění věcného břemene.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/73/2022
RM neschvaluje SoBS o zřízení věcného břemene „IV-12-6030446/VB/03 – Kokořín, Kokořínský důl č. p. 57“, uzavřenou mezi městem Mšenem a společností ČEZ Distribuce a. s., zastoupenou p. Miroslavem Kalců, kde předmětem smlouvy je zařízení distribuční soustavy – nové kabelové vedení kVN pro č. p. 57, v předpokládaném rozsahu 61 bm, uložené v pozemcích města parc. č. 1555, 3391, 1546 a 3390 v k. ú. Mšeno a p. č. 388/3 v k. ú. Sedlec u Mšena za jednorázovou úhradu ve výši 2000 Kč + DPH. RM požaduje dodání znaleckého posudku na ocenění věcného břemene.
Hlasování: 5 pro,
0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/73/2022
RM schvaluje „Odpisový plán na rok 2022 – úprava č. 1“ Základní umělecké školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/73/2022
RM schvaluje uvolnění 41.000 Kč z RF MŠ Mšeno, p. o. na demontáž starého a na nákup a pokládku nového koberce ve třídě Lišek.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/73/2022
RM bere na vědomí „Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů)“ Mateřské školy Mšeno p. o. za 1. pololetí roku 2022.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/73/2022
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2022, evidenční číslo dodatku S-0394/SOC/2022/3,mezi Středočeským krajem a Domovem seniorů Mšeno, p. o.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/73/2022
RM bere na vědomí „Čerpání rozpočtu Domova seniorů, p. o. (DpS, PS, Dst, SAS) k 30.06.2022“
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/73/2022
RM schvaluje použití finančních prostředků z RF ZŠ Mšeno, p. o. na veškeré financování nové podlahy ve třídě na prvním stupni, z důvodu havarijního stavu podlahy po zatečení vody. Po ukončení prací bude rada informována o výši použitých finančních prostředků.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/73/2022
RM schvaluje záměr a zveřejnění záměru prodeje nemovité věci ve vlastnictví města, a to 1/10 podílů ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno: 1/10 pozemku p. č. 1174/3, ostatní plocha, v k. ú Mšeno, o výměře 6,5 m2 a 1/10 pozemku p. č. 1175/4, zahrada, v k. ú Mšeno, o výměře 60,6 m2, celkem 67,1 m2.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/73/2022
RM doporučuje ZM výkup podílu 3/5 pozemku p. č. 1174/6 v k. ú. Mšeno od vlastníka pozemku.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/73/2022
RM schvaluje finanční dar HO Satalice ve výši 15.000 Kč na uspořádání 5. ročníku soutěže „Mladí Horalové“, která se uskuteční 16.09. - 18.09.2022 v Kokořínském údolí, za účasti družstev a oddílů z celé ČR.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 16/73/2022
RM schvaluje, aby sportovní akce „Kokořínský kros“, která se uskuteční 04.09.2022 měla start a cíl na koupališti ve Mšeně. Pořadatel zaplatí městu za každého účastníka akce 10 Kč včetně DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 17/73/2022
RM doporučuje ZM přidělit dotaci z Fondu regenerace ve výši 3.000 Kč/m2 vlastníkům č. p. 262 na výměnu oken za okna historizující profilovaná.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.